Trafikutskottet och järnvägstrafiken

Foto Torbjörn Vennström
Jens Holm, ordförande i Riksdagens Trafikutskott deltog i styrgruppens möte via Skype.

Jens var glad att få tillfälle att deltaga i mötet för Pågatåg Nordost.

Jens betonade vikten av ett starkt lokalt och regionalt engagemang för järnvägstrafiken är nödvändigt för att påverka beslutsfattarna på riksnivå och uppmanade till fortsatt påtryckning. ” Ingen annan kommer att föra fram och strida för era förslag”.

Vikten av fortsatt utbyggnad av järnvägen betonades och helst borde utbyggnaden av nya stambanor lånefinansieras. Dock har inga formella inbjudningar till överläggningar ännu kommit från Infrastrukturministern.

I april kommer Trafikutskottet behandla Infrastrukturplanen i 2018–2029 som regeringen beslutade 2018.

Mindre satsningar upp till 100 mkr kan spela en betydande roll för viktiga mindre åtgärder vilket kan bli aktuellt in området för Pågatåg Nordost.

Det nya signalsystemet, ERTMS som kostar stora belopp att införa, kan bli en gökunge i den fortsatta utbyggnaden av järnvägen menade Jens.

Slutligen ville Jens inbjuda till fortsatt möte i Stockholm tillsammans med de 3 vice ordförandena i Trafikutskottet.

Mötesordförande tackade för diskussionen och att vi skulle fortsätta kontakterna med Trafikutskottet.

Markarydsbanan

Konstaterades att Trafikverkets Åtgärdsvalsstudien för Markarydsbanan som redovisats i november 2018, på ett konkret sätt visar på lösningarna för nya stationer/mötesspår och kapacitet på Halmstad C, för att kunna starta tågtrafiken till Halmstad. Driftsekonomi för tågtrafiken beräknas uppgå till en kostnadstäckning på 50-70%.

Vidare så har Region Halland, Laholms och Halmstads kommuner ställt sig bakom de redovisade lösningarna.

I enlighet med styrgruppens beslut i december 2018 har ett möte med Region Kronoberg och Region Skåne och Hässleholms och Markaryds kommuner genomförts för att diskutera lösningar inför trafikstarten.

Från Kronoberg deltog regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson och från Skåne, Kollektivtrafiknämndens ordförande Carina Zachau.

Konstaterades att ett politiskt ställningstagande för trafikomfattningen och trafikstarten för Markarydsbanan mellan de tre regionerna måste göras i närtid för att genomförandet skall kunna påbörjas. Huvudpunkter i en sådan överenskommelse diskuterades.

Redovisades att kontakter mellan regionledningarna i de tre regionerna har påbörjats.

Nästa steg är att därefter ordna ett möte mellan alla berörda kommuner och regioner för att komma fram till ett gemensamt ställningstagande för att starta trafik på Markarydsbanan.

Skånebanan Helsingborg-Hässleholm-Kristianstad – gemensam studie för utveckling

En första delredovisning av studien för Skånebanan Helsingborg- Hässleholm-.Kristianstad görs av Patrik Sterky.

Målsättningen är att minska restiden med 45 minuter genom direkttåg som kompletterar dagens utbud.

Den beslutade utbyggnaden av dubbelspår Hyllstofta-Klippan och höjd hastighet till 160 km/t möjliggör en bättre tidtabell. En utbyggnad av direkttåg är beroende av genomförande av beslutad utbyggnad av Västkustbanan samt ytterligare åtgärder på sträckan Åstorp-Hässleholm.

På sträckan Hässleholm – Kristianstad krävs en utbyggnad av dubbelspår men samtidigt kan mindre åtgärder, förlängning av mötesspår och liknade, väsentligt förbättra tillförlitligheten i dagens utbud.

Studien planeras att slutredovisas vid kommande styrgruppsmöte.

Klicka på bilden nedan för att läsa rapporten som PDF.

Studier kring Helsingborg

Andreas Ekberg, Helsingborgs kommun redovisade pågående studier av järnvägsproblematiken i Helsingborg som genomför av Trafikverket och kommunen. Konstateras att det är viktigt att hitta en bra systemlösning för att klara behovet av kapacitetsförstärkning på Helsingborg C samt kringliggande banor.

Klicka på bilden nedan för att läsa rapporten som PDF.