Om pagatag

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Hittills har pagatag skapat 66 blogginlägg för.

Från Pågatåg Nordosts styrgruppsmöte den 28 maj

Framtidens infrastruktur-regeringens proposition för 2022-2033

En kortfattad redovisning av regeringens proposition.


Klicka på bilden för att se proposition

Handlingsplan2021/Prioriteringar/Regionsamverkan syd

Regionsamverkan syd,6 regioner i samverkan, har nyligen beslutat om prioriteringen av objekt som bör finnas med i den kommande infrastrukturplanen 2022-2033.


Martin Risberg, Region Skåne redovisar den beslutade prioriteringen.


Klicka på bilden för att se dokument

Beslutade objekt fullföljs

-två nya spår Lund-Hässleholm

-Halmstad C ombyggnad

Tillkommande objekt som prioriteras

-dubbelspår Hässleholm-Kristianstad

-dubbelspår Alvesta-Växjö

-ny järnväg Sölvesborg-Karlshamn

-Älmhults bangård

-Markarydsbanan, mötesspår Knäred

Brister som behöver åtgärdas i viktiga stråk

-Markarydsbanan

-Skånebanan delen Helsingborg-Hässleholm

-Södra stambanan norr Hässleholm

-Blekinge kustbanan


Klicka på bilden för att se dokument

Tågstrategi 2040/ Region Skåne

Region Skåne har i vår beslutat om tågstrategin fram till 2040.


Carl Björklund, Skånetrafiken redovisar Tågstrategin.


Klicka på bilden för att se dokument

Tågstrategin redovisar den tågtrafik som Skånetrafiken behöver köra för att uppnå marknadsandelar och andra mål som Region Skåne har. Den är också ett viktigt underlag för dialog med Trafikverket och Regeringen för utökad kapacitet i järnvägsnätet.

2025
Tågstrategin visar på trafik på Markarydsbanan till Halmstad även om Trafikverket har aviserat förseningar.
Vidare planeras ett införande av system 3,ett nytt kapacitetsstarkt tågalternativ.

2030
Utökad pågatågstrafik Hässleholm söderut.

2035
Utökad trafik Hässleholm-Kristianstad
Utökad pågatågstrafik Hässleholm-Helsingborg.
Utökad trafik Hässleholm – Lund/Malmö beroende på ny banan Hässleholm – Lund.

2040
Utökad trafik Kristianstad-Bromölla.
Nya snabba turer Hässleholm-Helsingborg.

Risk för kapacitetsbrister finns då investeringarna i järnvägen inte räcker till för planerade satsningar.

I efterföljande diskussion framhåller Höör att det finns alvarliga brister i trafiklösningarna efter att en ny bana Lund-Hässleholm etablerats. Kompletterande förslag behöver tas fram.
Helsingborg framhåller att Skånebanan, delen Helsingborg-Hässleholm,
ej har lyfts fram som en allvarlig brist i systemet och därigenom inte prioriteras av Trafikverket.
Vidare konstateras att även om Tågstrategin fokusera på Skåne så är det mycket viktigt att trafiken till gränsregionerna också utökas i motsvarande takt och omfattning. Regiongränsen får inte bli ett hinder för resenärerna.


Klicka på bilden för att se dokument

Pågående arbete

Markarydsbanan

Redovisades det pågående arbetet med att förlänga trafiken på Markarydsbanan från Markaryd till Halmstad. Enligt Trafikverkets senaste redovisning är trafikstart möjlig 2027!
Förslag om tidigare start med varannantimmestrafik och ny station i Veinge har förts fram av Laholms kommun som ett först steg, följt av en mötesstation i Knäred och timmestrafik.
Markaryd menar att det är viktig att en sådan beställning förs fram av Region Halland till Trafikverket.

En järnvägsplan skall tas fram för mötesstationen i Knäred,beräknad kostnad 12 mkr! Medfinansieras av kommunen, regionen och Trafikverket.

Helene Andersson, ordförande i Tillväxtutskottet Region Halland skall bjudas in till nästa möte.

Skånebanan

En upprustning av delen Åstorp – Hässleholm till 160 km/t har planerats och beslutats sedan början av 2000 – talet. Av olika anledningar har projektet ej genomförts.
Efter möte med Trafikverket framkom det att upprustningen preliminärt blir klar december 2030. Diskussioner om ett snabbare genomförande pågår.

Krösatågen – bättre trafik

Förslaget för att förbättra trafiken med Krösatåg mellan Växjö och Hässleholm som Pågatåg Nordost tagit fram i samverkan med kommunerna, har redovisats och överlämnats till regionerna.

Lund – Hässleholm / ny bana

Ny bana planeras mellan Lund och Hässleholm. Invändningar mot Trafikverkets förslag har förts fram av kommunerna. Nu skall ett kompletterande arbete mellan Region Skåne och kommunerna påbörjas för att beskriva effekterna av olika alternativa lösningar och finna en bättre samsyn mellan parterna.

Från Pågatåg Nordosts styrgruppsmöte den 28 maj2021-06-02T14:38:40+02:00

Från Pågatåg Nordosts styrgruppsmöte den 26 mars 2021

Nyheter inför Infrastrukturplanen 2022


Klicka på bilden för att se presentationen

Aktuellt från den nationella nivån/Riksdagsledamot Emma Berginger


Riksdagsledamot Emma Berginger som sitter i Trafikutskottet, redovisade det pågående arbete men den kommande infrastrukturplanen. Diskussioner mellan partierna pågår. Målsättningen är att redovisa ett förslag den 8 april. En försening innebär att det blir svårt för riksdagen att fatta beslut innan sommaren.

Behovet av ökade investeringar i infrastrukturen är stort, speciellt i järnvägen. Även om det kommande förslaget i april inte berör enskilda objekt är det av stort intresse att höra våra prioriteringar.

Redovisningen följdes av en livlig diskussion.

Aktuellt från den regional nivån/Regionrådet Sven Sunesson


Regionrådet Sven Sunesson är ordförande i infrastrukturgruppen i Regionsamverkan syd, en samverkan mellan 6 regioner i södra Sverige.

Redovisades det pågående arbetet för att ställa samman prioriterade objekt som skall fastställas senare i Regionsamverkan syd och därefter hos samtliga regioner.

Detta bildar underlag för den fortsatta påverkan som skall resultera i regeringens beslut om en ny infrastrukturplan under 2022.

En viktig princip är att beslutade och påbörjade objekt skall fullföljas, därefter kan ett antal nya objekt tillkomma. Vidare föreslås att nya stambanor finansieras utanför ordinarie budget samt satsa på trimningsåtgärder.


Klicka på bilden för att se presentationen

Pågående arbete

Markarydsbanan


Erling Cronqvist,kommunalråd Laholms kommnun


Klicka på bilden för att se presentationen

Redovisades det pågående arbetet med att förlänga trafiken på Markarydsbanan från Markaryd till Halmstad. Enligt Trafikverkets senaste redovisning är trafikstart möjlig 2027! Tidigare planerades för trafik- start 2023.

Diskussioner om en tidigare trafikstart pågår. Trafikverket har fått i uppgift att försöka hitta snabbare lösningar, alternativt är att starta varannan-timmestrafik med en ny station i Veinge i väntan på att Knäred station och mötesspår blir klart. Detta alternativ är möjligt att starta med nuvarande infrastruktur. Nya möten kommer att ske under april/maj.

Skånebanan


Klicka på bilden för att se presentationen


Klicka på bilden för att se presentationen

En upprustning av delen Åstorp – Hässleholm till 160 km/t har planerats och beslutats sedan början av 2000–talet. Av olika anledningar har projektet ej genomförts.
Berörda kommuner och Region Skåne skrev därför ett brev till GD Lena Erixon för att få tillstånd ett möte och klara ut det försenade projektet.
Resultatet blev ett möte med regionchefen Lennart Andersson, där det framkom att upprustningen preliminärt blir klar december 2030. Konstateras att trots att den finns medel och att beslut har fattats så kan det dröja 30 år innan det genomförs. Diskussioner om ett snabbare genom- förande pågår. Det försenade projektet har också inneburit att Skånetra- fiken utfört ersättningstrafik med buss helt i onödan på grund av dålig planering.

Krösatågen-bättre trafik


Klicka på bilden för att se presentationen

Vi har tillsammans med berörda kommuner tidigare tagit fram ett för- slag för att förbättra trafiken med Krösatåg mellan Växjö och Hässle- holm. Ytterligare underlag har nu framkommit som kommer att redovisas av kommunerna vid kommande överläggningar med regionerna.

Växjö -Alvesta dubbelspår


Klicka på bilden för att se presentationen

Diskussioner pågår mellan Trafikverket och berörda kommuner samt Region Kronoberg om finansieringsförslag för att påbörja dubbelspårs- utbyggnaden mellan Växjö och Alvesta. Ett nytt sjukhus planeras vid järnvägen.

Hässleholm-Kristianstad dubbelspår

Ett avtalsförslag har arbetats fram av Trafikverket, Region Skåne samt Hässleholms och Kristianstads kommuner om utbyggnad av dubbelspår mellan Hässleholm och Kristianstad.

Förslaget berör finansieringen av utbyggnaden. Total kostnad beräknas till 1,9 miljarder kr. Medfinansiering av Region Skåne med 500 mkr och 25 mkr vardera för kommunerna. Förutsättningen är att objektet finns med i den kommande infraplanen.

Klicka på bilden för att se presentationen

Från Pågatåg Nordosts styrgruppsmöte den 26 mars 20212021-04-09T11:52:33+02:00

Från Pågatåg Nordosts styrgruppsmöte den 27 november 2020

Markarydsbanan-utformning av nya stationer i Veinge och Knäred/tidsplaner, trafikstart

Kommunalrådet Erling Cronqvist och Niklas Wilsson, Laholms kommun redovisar ett omfattande arbete för ortsutvecklingen i de nya stationsorterna Knäred och Veinge.

Konstateras att bara tågstopp ger ingen ortsutveckling. Satsningar på kompletterande investeringar i cykel- och gångstråk ingår tillsammans med satsningar på framtida bostadsbyggande.

Förslag på attraktiva stationsutformningar på orterna har också tagits fram i samverkan med Trafikverket.


Klicka på bilden för att se presentationen


Klicka på bilden för att se programmet


Klicka på bilden för att se programmet

Jan Törnell,Region Halland redovisade regionens målbild för Markarydsbanan med en attraktiv tågtrafik med avgång varje timme. Arbetet fortsätter inklusive tecknade av medfinansierings-och genomförandeavtal. Trafikverket har en betydande roll i arbetet.

Region Halland har utryckt oro över att åtgärder riskera flyttas fram i tid. Medel till investeringar på Markarydsbanan finns med i gällande och kommande infrastrukturplan.

Regionen verkar för att starten av persontrafiken skall komma till stånd. så snart som möjligt.


Klicka på bilden för att se redovisningen

Förslag till bättre tågtrafik Krösatåg Hässleholm-Växjö

Pågatåg nordost har tillsammans med Hässleholm, Osby och Älmhult kommuner beslutat genomföra en studie för att utveckla Krösatågstrafiken mellan Hässleholm och Växjö.

Mats Améen, Trivector redovisar resultatet av studien.


Klicka på bilden för att se redovisningen

Vikten av avgångar på fasta minutalt och timmestrafik för ökat resande slås fast.

Alla Skånes 75 järnvägsstationer har minst timmestrafik utom,
Bjärnum, Vittsjö (Markarydsbanan),
Fjälkinge (Blekinge Kustbanan)
Ballingslöv, Hästveda, Killeberg (Krösatåg Hässleholm-Växjö).

Orter med motsvarande resandeunderlag i Skåne har haft en kraftigare resandeökning än ovanstående orter som har lägre trafikutbud.

Det finns ett tydligt samband mellan turutbud och resande.

Förslag till förbättringar för Krösatågen Hässleholm-Växjö

-Timmestrafik med takttidtabell bör eftersträvas för att få stort resande och effektivt trafikupplägg
-Dimensionerade tid för fordonsparken är vardagar mellan kl. 6-9 och 15-18.I låg – och mellantrafik finns alltid fordon att tillgå
-En viktig effekt av utbyggd krösatågstrafik är att kommunhuvudorterna, Hässleholm, Osby, Älmhult, Alvesta, Växjö, binds ihop med 2 tåg i timmen hela dagen. (Krösatåg plus Öresundståg)
– Ett första steg är införande av fasta minuttal på befintliga turer.
-Därefter kan fler turer sättas in för att uppnå timmestrafik.
Efter diskussion beslutar styrgruppen att de fem berörda kommunerna gemensamt skall skicka in förslaget till förbättrad trafik till Region Skåne och Region Kronoberg.

Ny infrastrukturplan – inriktningsunderlag från Trafikverket 30 oktober.

Redovisas inledande Trafikverkets inriktningsunderlag för en ny infrastrukturplan. Utgångspunkten är gällande infrastrukturplan samt en ram på +/- 20%.

Trafikverket konstaterar att
-behovet av reinvesteringar är mycket stort och kommer att ta ytterligare medel i anspråk
-befintliga projekt i gällande plan kommer att ta en mycket stor andel av investeringarna i kommande plan för genomförande,det gäller bland annat de tre beslutande etapperna av ny stambanan.
-det kommer att finnas mycket små möjligheter att rymma nya projekt även i alternativet + 20%.


Klicka på bilden för att se underlaget

Inspel från

PO Löfberg Växjö kommun

-slutför projekt i befintlig plan
-ny stambana skall finansieras utanför kommande plan
-ökade ramar för planen
-dubbelspår Alvesta-Växjö

Andreas Ekberg Helsingborg stad

-Redovisar utgångpunkter och underlag,Skånebilden mfl.
-bygg färdigt Västkustbanan till Helsingborg
-betonar knutpunkternas betydelse för en attraktiv kollektivtrafik
-gör klart det som beslutats,tex Skånebanan


Klicka på bilden för att se redovisningen

Richard Heingard Hässleholm kommun

-Hässleholms C, en viktig knutpunkt även för den nya stambanan
-gör färdigt satsningen på Skånebanan
-dubbelspår Hässleholm-Kristianstad

Martin Risberg,Region Skåne

-grunddokument,Skånebilden 2015,Positionspapper 2017
-4 spår Lund C- Hässleholm
-Helsingborg C – Maria ,dubbelspår
-Hässleholm-Kristianstad,dubbelspår
-Ökad kapacitet E6 Vellinge-Helsingborg
-Klartecken för brukarfinansierad H-H förbindelse


Klicka på bilden för att se redovisningen

Mötestider 2021

– 26 mars
– 28 maj
– 8 oktober
– 10 december

Kl. 10-12 Hässleholm/alternativt digitalt

Från Pågatåg Nordosts styrgruppsmöte den 27 november 20202020-12-08T15:00:51+01:00

Från Pågatåg Nordosts styrgruppsmöte den 18 september 2020

Information om regeringens beslut att starta arbetet för en ny infrastrukturplan.

Regeringen har under sommaren besluta att starta arbetet med en ny infrastrukturplan som gäller från 2022. Detta kommer att ha en stor effekt på arbetet med tågtrafikens utveckling i vårt område.

Trafikverket skall redovisa ett inriktningsunderlag den 30 oktober. Det ekonomiska underlaget skall anges inom intervallet +/- 20% i förhållande till nuvarande plan. Efter remiss till berörda skall redovisning ske till regeringen den 29 januari 2021.

Därefter skall regeringen och riksdagen besluta om infrastrukturplanens längd och ekonomiska ram.

Slutligen skall Trafikverket ta fram en åtgärdsplan för en nationell plan.

Infrastrukturen på den nationella nivån

Riksdagsledamot Emma Berginger MP är ledamot i Riksdagens Trafikutskott och Miljöpartiets talesperson i trafikfrågor.

Emma redovisar det pågående arbetet med infrastrukturfrågor på den nationella nivån. Det pågår en mycket stor satsning på järnvägens infrastruktur i den nuvarande planen och det förväntas fortsätta i arbete med den kommande planen som just nu har påbörjats. Frågan om en satsning på nya stambanor diskuterades, vad innebär den snäva ekonomiska ramen som regeringen besluta om?


klicka på bilden för att se redovisningen

Infrastrukturen på den sydsvenska nivån

Regionrådet Sven Sunesson är ordförande i utskottet för infrastruktur och kollektivtrafik i Regionsamverkan Sydsverige. En samverkan mellan 6 regioner.

Sven redovisade planeringsomgången för 2022 som är baserat på regionsamverkans handlingsplan, tågfordonstrategi och systemanalys tillsammans med de förutsättningar som regeringen anger. Vikten av ett samlat agerande underströks vilket varit framgångsrikt i den nuvarande planen. I första hand prioriteras de objekt som finns i den nuvarande planen samt några tillkommande viktiga förslag.


Klicka på bilden för att se redovisningen

Infrastrukturen på den regionala nivån -Tågstrategi Skåne

Martin Risberg, Region Skåne redovisade Tågstrategi Skåne som omfattar tiden fram till 2040.Infrastrukturerns utbyggnad påverkar omfattningen av trafiken. Corona pandemin har påverkat resandet med den långsiktiga effekten är osäker. Tågstrategin är viktig som underlag för diskussioner med Trafikverk/regeringen om infrastrukturbehovet.

Ett nytt tågkoncept etableras, System 3, som skall ge ökad kapacitet.

Tågtrafiken ökar med 60% fram till 2040 och innebär att dagens beslutade utbyggnad av infrastrukturen inte räcker till, ytterligare åtgärder krävs.


Klicka på bilden för att se redovisningen

Förslag till utformning av nya stationer i Veinge och Knäred, Laholms kommun

En mycket kortfattad redovisning av nuläget görs av KSO Erling Cronqvist och Niklas Wilsson och en mer omfattade redovisning kommer att ske på nästa möte den 27 november.

Remissvar

Redovisas två remissvar som gäller Tågstrategin Skåne samt det regionala trafikförsörjningsprogrammet i Halland har varit utskickat och redovisas. Remissvaren har skickats in på grund av gällande tidsgränser.

Remissvaren godkänns.


Klicka på bilderna för att se remissvaren

Från Pågatåg Nordosts styrgruppsmöte den 18 september 20202020-09-30T12:06:58+02:00

Växjö-Alvesta, samhällsutveckling, nya stationer och dubbelspår

Alvesta och Växjö planerar nu för att gemensamt samhällsutveckla stråket Alvesta – Växjö längs Kust till kustbanan med ett betydande antal nya bostadsområden och verksamhetsområden. Totalt planeras för ca 7 000–10 000 bostäder. I samband med denna samhällsutveckling planeras tre nya stationer längs sträckan Alvesta – Växjö. En lokalisering av det nya sjukhuset i Växjö planeras vid en av de nya stationerna.

Patrik Sterky, Kreera redovisar en rapport som finansieras av Region Kronoberg, Växjö och Alvesta kommuner. Rapporten skall ligga till grund för arbetet med en pågående Åtgärdsvalsstudien på sträckan, samt inför den kommande infrastrukturplanen 2022

Slutsats: För att möjliggöra den stadsutveckling som Alvesta och Växjö planerar, regional trafikkoppling till nya sjukhuset och för att lösa de kapacitetsproblem som finns på sträckan krävs det att Alvesta – Växjö byggs ut till dubbelspår och att en ny plattform för vändande lokaltåg i Alvesta byggs.

För den fortsatta hållbara samhällsutvecklingen krävs även ett industrispår (stickspår) till VEAB, Brände Udde.

Växjö-Alvesta, samhällsutveckling, nya stationer och dubbelspår2020-01-07T11:34:37+01:00

Från Pågatåg Nordosts styrgruppsmöte den 29 november 2019

Växjö-Alvesta, samhällsutveckling, nya stationer och dubbelspår

Klicka på bilden för att se redovisningen.

Alvesta och Växjö planerar nu för att gemensamt samhällsutveckla stråket Alvesta – Växjö längs Kust till kustbanan med ett betydande antal nya bostadsområden och verksamhetsområden. Totalt planeras för ca 7 000–10 000 bostäder. I samband med denna samhällsutveckling planeras tre nya stationer längs sträckan Alvesta – Växjö. En lokalisering av det nya sjukhuset i Växjö planeras vid en av de nya stationerna.

Patrik Sterky, Kreera redovisar en rapport som finansieras av Region Kronoberg, Växjö och Alvesta kommuner. Rapporten skall ligga till grund för arbetet med en pågående Åtgärdsvalsstudien på sträckan, samt inför den kommande infrastrukturplanen 2022.

Slutsats: För att möjliggöra den stadsutveckling som Alvesta och Växjö planerar, regional trafikkoppling till nya sjukhuset och för att lösa de kapacitetsproblem som finns på sträckan krävs det att Alvesta – Växjö byggs ut till dubbelspår och att en ny plattform för vändande lokaltåg i Alvesta byggs.

För den fortsatta hållbara samhällsutvecklingen krävs även ett industrispår (stickspår) till VEAB, Brände Udde.

Markarydsbanan

Pågående arbete Region Halland/Trafikverket.

-Åtgärdsvalsstudien Markarydsbanan – klar

-Avsiktsförklaring Region Halland/Laholm/Trafikverket – klar

Nu pågår arbetet med att ta fram ett medfinansieringavtal för Knäred mellan Trafikverket/Regionen/Laholms kommun samt för Veinge mellan Trafikverket/Laholms kommun. Avsiktsförklaringen är detaljerad och ger ett bra underlag för detta arbetet. Trafikverket har även påbörjat att ta fram de tekniska kraven för de bägge stationerna. Målet är att ta fram ett förslag under våren.

För Halmstad C pågår arbete med en Åtgärdsvalsstudie för en fortsatt kapacitetsförstärkning samtidigt kommer signalsystemet att uppgraderas under sommaren 2020 för att möjliggöra trafik på Markarydsbanan.

Styrgruppen anser att en avstämning bör ske i närtid mellan de 5 berörda kommunerna och de tre regionerna för att underlätta genomförandet av trafik på Markarydsbanan.

Från Pågatåg Nordosts styrgruppsmöte den 29 november 20192019-12-29T15:28:04+01:00

Från Pågatåg Nordosts styrgruppsmöte den 27 september 2019

Riksdagsledamot Elin Gustafsson (S), ledamot i Trafikutskottet gästade styrgruppen

Elin gav inledningsvis bild av sin bakgrund som uppfödd i Alvesta, studier i Växjö och bosatt i Lund och därmed väl insatt i de regionala problemställningarna. Elin är nytillträdd ledamot i Trafikutskottet.

Vidare redovisades regeringens satsningar på järnvägen med ett nyinrättat departement för infrastruktur och satsningarna i den nya infraplanen på 700 miljarder kronor varav en stor del gäller järnvägen. Det innebär satsningar på mer underhåll och ökad kapacitet på järnvägen. Arbetet med ökad godstrafik på järnvägen och sjöfarten lyftes också fram.

Därefter var det en livlig diskussion på mötet om aktuella frågeställningar.

Här redovisas några av frågeställningarna. Konstaterades att diskussion om finansiering av nya stambanor mellan riksdagspartierna ej inletts och att oklarhet råder om flera partier inställning till frågan.
Togs också upp frågan om att staten skall inse att trafiken ej stannar vid landsgränsen, en fråga som är särskilt tydlig i Skåne med förbindelser till Danmark och inom 10 år till Tyskland.

Stationsutbyggnaden är ofta åsidosatt i utbyggnadsplanerna, behöver lyftas fram på ett starkare sätt.

Vidare diskuterades fokusen på stora satsningar som ofta sker, fördes fram att viktiga effekter för trafiklösningar ofta kan ske med mindre insatser på mindre än 100 miljoner kronor. Det är insatser som Trafikverket kan göra utan stora planeringar. Detta är en relativt ny regel i den nya infraplanen och det konstaterades att det fortfarande råder osäkerhet om hur regelverket fungerar. Exempel på sådana satsningar redovisades av Pågatåg Nordost.

När det gäller underhållet framfördes vikten av att Trafikverket får en långsiktig ram för att genomföra den nödvändiga upprustningen.

Elin avtackades för en mycket informativ diskussion.

Skånebanan

Redovisades det brev som skickats tillsammans med den nyligen presenterade studien, till alla berörda kommunstyrelser, Region Skåne, Trafikverket och Regionsamverkan Syd.

Klicka bilden för att läsa utskicket.

Alvesta – Växjö

Redovisades att Pågatåg Nordost i samverkan med Växjö kommun, Alvesta kommun och Region Kronoberg gett Patrik Sterky, Kreera i uppdrag att genomföra en studie.
I rapporten skall anges kraven på banan Växjö-Alvesta för att tillgodose kommunernas tillväxtplaner, bland annat ett nytt sjukhus i Räppeområdet, och krav på fler stationer.

Effekter på infrastrukturen och tänkbara trafiklösning skall studeras i rapporten.

Rapport beräknas redovisas på nästa möte i styrgruppen den 29 november

Markarydsbanan

Redovisades Avsiktsförklaringen mellan Region Halland, Laholms kommun och Trafikverket som nu godkänts av samtliga parter.

Enligt Region Halland så skall nu Trafikverket ta fram ett medfinansieringavtal.
För att inte tappa farten så har Region Halland avsatt resurser för att starta arbetet med anläggstekniska krav för Veinge och Knäred och därmed påskynda processen.

Därefter kommer ett genomförandeavtal mellan parterna att tas fram som bland annat berör stationsområdena.

Anpassning av Halmstad C med mindre åtgärder för att möjliggöra utökad trafik genomförs 2020.

Region Halland anger också att man vill starta trafiken så snart som möjligt. Dock finns ännu ingen fastställd tidplan.

Klicka på bilden nedan för att läsa pdf.

Från Pågatåg Nordosts styrgruppsmöte den 27 september 20192019-10-01T14:26:33+02:00

Skånebanan

Möjligheter och behov för ökad kapacitet och direkttåg Helsingborg-Hässleholm-Kristianstad

Skånebanan, Helsingborg-Hässleholm-Kristianstad, är en viktig järnväg i norra Skåne som binder samman de östra och västra delarna samtidigt som den angör Södra stambanan i knutpunkten Hässleholm.

I Skånebilden har Region Skåne och de största kommunerna i Skåne pekat ut Skånebanan som en mycket viktig bana som behöver byggas ut bland annat med dubbelspår Hässleholm-Kristianstad.

Pågatåg Nordost har på uppdrag från Helsingborg, Hässleholm och Kristianstad låtit göra en rapport som visar på behovet av viktiga förstärkningar av Skånebanan dels för insatser i närtid men framförallt som underlag för den kommande nationella planen för att klara den förväntade trafikökningen.

Klicka bilden nedan för att läsa rapporten som PDF.

Skånebanan2019-07-11T09:46:29+02:00

Från Pågatåg Nordosts styrgruppsmöte den 24 maj 2019

Möjligheter och behov för direkttåg på Skånebanan

Skånebanan, Helsingborg-Hässleholm-Kristianstad, är en viktig järnväg i norra Skåne som binder samman de östra och västra delarna samtidigt som den angör Södra stambanan i knutpunkten Hässleholm.

I Skånebilden har Region Skåne och de största kommunerna i Skåne pekat ut Skånebanan som en mycket viktig banan som behöver byggas ut bland annat med dubbelspår Hässleholm-Kristianstad.

I den nationella planen 2018-2029 ingår förbättringar som berör Skånebanan, dock saknas väsentliga förstärkningar på delen Hässleholm-Kristianstad.

Pågatåg Nordost har på uppdrag från Helsingborg, Hässleholm och Kristianstad låtit göra en rapport som visar på behovet av viktiga förstärkningar av Skånebanan dels för insatser i närtid men framförallt som underlag för den kommande nationella planen.

Patrik Sterky, Kreera redovisar slutrapporten.

Klicka bilden nedan för att läsa rapporten som PDF.

 

Åtgärder i närtid

Genomföra beslutade åtgärder, höjd hastighet Åstorp-Hässleholm till 160 km/h och förlängt mötesspår Klippan Hyllstofta snarast. Det är åtgärder som ger bättre trafiklösningar med dagens trafikutbud.

Genomföra trimningsåtgärder genom att binda samman mötesspåren utanför Önnestad och Önnestad station, En utbyggnad på 400 meter skulle ge ett sammantaget dubbelspår på 1,8 km

Åtgärder på längre sikt

-Snabba på utbyggnaden av Tågaborgstunneln i Helsingborg8västkustbanan)

-Åstorp-Hässleholm, utbyggnad av tre partiella dubbelspår för att möjliggöra direkttåg Helsingborg-Hässleholm- Kristianstad och förkorta restiden till 45 minuter Helsingborg-Hässleholm.

-Hässleholm-Kristianstad, dubbelspår behövs! Finns inga andra alternativ för att klara trafikökningen.

Styrgruppen ställde sig bakom rapporten som nu skall skickas till berörda kommuner, Region Skåne, Trafikverket och regionsamverkan Syd som underlag för beslut och genomförande.

Alvesta- Växjö

Banan Alvesta-Växjö är en trång sektor med mycket trafik från och till Södra stambanan.

I den nationella planen 2018-2029 ingår inga förbättringar av kapaciteten. Bandelen utpekas som en särskild brist i den nationella planen.

Utredningar har tidigare gjorts som visar på behovet av och lösningar på utbyggnad till dubbelspår.

Växjö och Alvesta kommuner har nu gemensamt arbetat med översiktsplan för att underbygga behovet av en utbyggnad av bandelens kapacitet.

Mario Jonjic, Alvesta och P O Löfberg, Växjö redovisade det pågående arbetet. Utbyggnadsområdena visar på ett närmade mellan orterna längs banan med behov av fler stationer. Vidare diskuteras en flytt av sjukhuset till de västra delarna av Växjö.

Klicka på bilden nedan för att läsa rapporten som PDF.

Nya kontakter med Trafikverket kommer att ske i närtid för att stämma av det pågående arbetet.

Markarydsbanan

Redovisas nuläget för Markarydsbanan med förlängning av trafiken till Halmstad. Konstaterades att tillräckligt med underlag för ett snabbt genomförande föreligger.

Helene Andersson, ordförande i Tillväxtutskottet i Region Halland redovisade det pågående arbetet.


Helene Andersson

Klicka på bilden nedan för att läsa rapporten som PDF.

En avsiktsförklaring mellan regionen, Laholm och Trafikverket om fördelning av ansvar och finansiering har tagits fram och är under beslut i respektive organisation i juni.

Klicka på bilden nedan för att läsa avsiktsförklaringen som PDF.

Därefter skall ett genomförande och medfinansieringsavtal tas fram.

Tidsplanen för trafikstart har ej närmare preciserats i avsiktsförklaringen vilket starkt ifrågasattes under den följande diskussionen. Konstaterades att Laholm tagit upp medel för de två stationerna i sin budget för 2021.En tidplan skulle på ett konkret sätt visa ett åtagande för ett genomförande av järnvägstrafiken.

Behovet av ett gemensamt avtal om trafikomfattning och tidsplan mellan de tre regionerna efterlystes också.

Från Pågatåg Nordosts styrgruppsmöte den 24 maj 20192019-06-20T15:29:08+02:00
Till toppen