Om pagatag

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Hittills har pagatag skapat 66 blogginlägg för.

Från Pågatåg Nordosts styrgruppsmöte den 22 mars 2019

Trafikutskottet och järnvägstrafiken

Foto Torbjörn Vennström
Jens Holm, ordförande i Riksdagens Trafikutskott deltog i styrgruppens möte via Skype.

Jens var glad att få tillfälle att deltaga i mötet för Pågatåg Nordost.

Jens betonade vikten av ett starkt lokalt och regionalt engagemang för järnvägstrafiken är nödvändigt för att påverka beslutsfattarna på riksnivå och uppmanade till fortsatt påtryckning. ” Ingen annan kommer att föra fram och strida för era förslag”.

Vikten av fortsatt utbyggnad av järnvägen betonades och helst borde utbyggnaden av nya stambanor lånefinansieras. Dock har inga formella inbjudningar till överläggningar ännu kommit från Infrastrukturministern.

I april kommer Trafikutskottet behandla Infrastrukturplanen i 2018–2029 som regeringen beslutade 2018.

Mindre satsningar upp till 100 mkr kan spela en betydande roll för viktiga mindre åtgärder vilket kan bli aktuellt in området för Pågatåg Nordost.

Det nya signalsystemet, ERTMS som kostar stora belopp att införa, kan bli en gökunge i den fortsatta utbyggnaden av järnvägen menade Jens.

Slutligen ville Jens inbjuda till fortsatt möte i Stockholm tillsammans med de 3 vice ordförandena i Trafikutskottet.

Mötesordförande tackade för diskussionen och att vi skulle fortsätta kontakterna med Trafikutskottet.

Markarydsbanan

Konstaterades att Trafikverkets Åtgärdsvalsstudien för Markarydsbanan som redovisats i november 2018, på ett konkret sätt visar på lösningarna för nya stationer/mötesspår och kapacitet på Halmstad C, för att kunna starta tågtrafiken till Halmstad. Driftsekonomi för tågtrafiken beräknas uppgå till en kostnadstäckning på 50-70%.

Vidare så har Region Halland, Laholms och Halmstads kommuner ställt sig bakom de redovisade lösningarna.

I enlighet med styrgruppens beslut i december 2018 har ett möte med Region Kronoberg och Region Skåne och Hässleholms och Markaryds kommuner genomförts för att diskutera lösningar inför trafikstarten.

Från Kronoberg deltog regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson och från Skåne, Kollektivtrafiknämndens ordförande Carina Zachau.

Konstaterades att ett politiskt ställningstagande för trafikomfattningen och trafikstarten för Markarydsbanan mellan de tre regionerna måste göras i närtid för att genomförandet skall kunna påbörjas. Huvudpunkter i en sådan överenskommelse diskuterades.

Redovisades att kontakter mellan regionledningarna i de tre regionerna har påbörjats.

Nästa steg är att därefter ordna ett möte mellan alla berörda kommuner och regioner för att komma fram till ett gemensamt ställningstagande för att starta trafik på Markarydsbanan.

Skånebanan Helsingborg-Hässleholm-Kristianstad – gemensam studie för utveckling

En första delredovisning av studien för Skånebanan Helsingborg- Hässleholm-.Kristianstad görs av Patrik Sterky.

Målsättningen är att minska restiden med 45 minuter genom direkttåg som kompletterar dagens utbud.

Den beslutade utbyggnaden av dubbelspår Hyllstofta-Klippan och höjd hastighet till 160 km/t möjliggör en bättre tidtabell. En utbyggnad av direkttåg är beroende av genomförande av beslutad utbyggnad av Västkustbanan samt ytterligare åtgärder på sträckan Åstorp-Hässleholm.

På sträckan Hässleholm – Kristianstad krävs en utbyggnad av dubbelspår men samtidigt kan mindre åtgärder, förlängning av mötesspår och liknade, väsentligt förbättra tillförlitligheten i dagens utbud.

Studien planeras att slutredovisas vid kommande styrgruppsmöte.

Klicka på bilden nedan för att läsa rapporten som PDF.

Studier kring Helsingborg

Andreas Ekberg, Helsingborgs kommun redovisade pågående studier av järnvägsproblematiken i Helsingborg som genomför av Trafikverket och kommunen. Konstateras att det är viktigt att hitta en bra systemlösning för att klara behovet av kapacitetsförstärkning på Helsingborg C samt kringliggande banor.

Klicka på bilden nedan för att läsa rapporten som PDF.

Från Pågatåg Nordosts styrgruppsmöte den 22 mars 20192019-04-04T08:54:36+02:00

Från Pågatåg Nordost styrgruppsmöte den 7 december

Åtgärdsvalsstudie Markarydsbanan

Projektledare Fredrik Bärthel,Trafikverket redovisade slutdokumentet för Åtgärdsvalsstudien – Markarydsbanan

Konstaterades att åtgärdsvalsstudien mer kom att handla om trafikupplägg än åtgärder i infrastrukturen för att möjliggöra den efterfrågade trafiken Hässleholm-Markaryd-Halmstad.

Redovisades två olika trafikupplägg med tågmöte i Markaryd respektive Knäred/Bjärnum. Förordades det senare för att bland annat få bättre anknytningar i Hässleholm och Halmstad samt minskad störningskänslighet.

Redovisades en god kostnadstäckning mellan 37-53% för trafiken,vilket visar på ett bra resandeunderlag både för lokalt resande och för genomgående resande.

Infrastrukturåtgärder som föreslås,

-ny station i Veinge

-ny station med kort mötesspår i Knäred

-trimningsåtgärder för tätare trafik och högre hastighet för regiontåg

Sammanlagt åtgärder på ca 120 mkr.

Åtgärden i Knäred borde kunna göras utan järnvägsplan, eventuellt behövs en förenklad plan.

Den samhällsekonomiska nyttan av åtgärderna för varje satsad krona är 10 kr i retur, vilket är en mycket hög samhällsnytta för ett järnvägsprojekt. Den förkortade restiden mellan Södra stambanan och Västkustbanan är avgörande.

Vidare krävs en mindre anpassning på Halmstad C för att starta trafiken även innan ombyggnaden av Halmstad C är klar.

Avtal är på gång mellan Trafikverket, Region Halland och Laholms kommun rörande stationer i Veinge och Knäred.

Arbetet med anpassning av Halmstad C pågår mellan Trafikverket, region Halland och Halmstads kommun

Slutsatsen i åtgärdssvalstudien är följande möjliga tidplan för genomförande,

-Anpassning i Halmstad C klar dec. 2021

-Veinge station klar december 2021

-Knäred station och mötesspår klar dec. 2023

-Varannan timmestrafik Hässleholm-Halmstad 8 turer dec. 2021

-Timmestrafik Hässleholm-Halmstad 12-16 turer december 2023

Resultatet av Åtgärdsvalsstudien diskuterades ingående.

Styrgruppen konstaterar att Åtgärdsvalsstudien ger ett bra underlag för det fortsatta arbetet som nu behöver göras omgående för att starta trafiken så snart som mjöligt. Åtgärdsvalsstudien visar att varannan timmestrafik med start i december 2021 samt timmestrafik i december 2023 är möjlig med de förutsättningar som ställts upp.  Styrgruppen instämmer i dessa slutsatser.

Konstaterades att även om infrastrukturåtgärderna i huvudsak berör Halland så är trafiken ett ställningstagande för alla tre regionerna.

Erfarenheter av framgångsrik påverkan i Nationella planen 2018–2029

Den nationella planen 2018–2029 har beslutats av regeringen under året.

Martin Risberg, Region Skåne redovisar det arbete som bedrivits av olika regionala sammanslutningar i landet och hur de har lyckats påverka innehållet i den nationella planen. Arbetssättet har skiftat mellan de olika landsdelarna. En gemensam framgångsfaktor är att göra gemensamma prioriteringar dels inom en region men också i större regionsamverkan, till exempel Regionsamverkan syd som fått ett bra genomslag för sina prioriteringar.

Martin redovisar hur arbetet har genomförts och det är viktiga erfarenheter för det kommande arbetet inför nästa plan 2022.

Från Pågatåg Nordost styrgruppsmöte den 7 december2019-04-02T10:57:21+02:00

Från Pågatåg Nordost styrgruppsmöte den 28 september

Nationella planen 2018 – 2029

Peter Olander,Trafikverket redovisade den av regeringen beslutade nationella planen för 2018-2029.Redovisningen koncentrerades på det område som berör Pågatåg Nordost.
Flera viktiga investeringar i järnvägen ingår i planen för att öka kapaciteten.
Nytillkomna större objekt är tex Sydostlänken Älmhult-Olofström-Karlshamn. Det viktiga objektet, 2 nya spår Lund-Hässleholm, ligger sent i planperioden vilket är klart bekymmersamt för att kunna hantera den ökande trafiken. Det gäller även fullföljandet av sista delen av dubbelspårutbyggnaden till Helsingborgs C.

Två viktiga objekt saknas i den nationella planen ,även om Växjö – Alvesta utpekas som en brist som skall analyseras.
-dubbelspår Hässleholm – Kristianstad

-dubbelspår Alvesta – Växjö
Diskuterades vikten av att ständigt påtala behovet av förstärkt kapacitet på dessa bandelar. Mindre åtgärder genomförs nu i form av förlängda mötesspår.
Redovisades förslag att

-initiera fortsatta insatser på upp till 100 mkr med hjälp av Trafikverkets potter, tex. fortsatta förlängningar av befintliga mötesspår.

-ta fram väl underbyggda förslag till utbyggnad av dubbelspår i samverkan med regionerna och Trafikverket för att säkerställa en utbyggnad i nästa planperiod som beslutas 2022,

Styrgruppen beslöt att ge Patrik Sterky,Kreera i uppdrag att ta fram förslag till studier enligt redovisningen.

Markarydsbanan, pågående arbete och hur vi går vidare

+ Åtgärdsvalsstudien för Markarydsbanan, som skulle vara klar i december 2017, förväntades att slutredovisas på dagens möte. Tyvärr är den inte avslutad.

+ Laholms kommun, genom Annica Pålsson, redovisade det pågående arbetet med de nya stationerna i Knäred och Veinge. Arbetet fortskrider med förankringar i kommunen. Viktigt att åtgärdsvalastudien för Markarydsbanan blir färdig
+ Den 13 mars redovisade Region Halland att de tre berörda regionernas trafikverksamheter har fått i uppdrag att ta fram ett förslag på ett mindre trafikutbud för en snabbare trafikstart.

Arbetet med förslaget till en snabbare start fortskrider mellan de tre länstrafikverksamheterna, även om inget förslag ännu redovisats.

+ SJ har inlämnat ett förslag till Region Skåne med direkttåg Hässleholm-Halmstad-Göteborg med stopp på mellanliggande stationer och med tre turer i vardera riktningen.

Petter Essén och Thomas Weibull ,SJ redovisade förslaget med följande innehåll
-resandeunderlaget från nordöstra Skåne/Blekinge och västkusten/Göteborg,
-förslag till samverkan med regionerna och
-driftsekonomin.

Trafiken skall ses som ett komplement till den planerade pågatågstrafiken och skulle avsevärt förkorta restiderna i de aktuella relationerna. Möjlig trafikstart december 2019.

Styrgruppen beslöt att sammankalla till ett möte mellan de tre regionerna och berörda kommuner för att diskutera alternativen till en snabbare trafikstart inklusive det av SJ presenterade förslaget.

Från Pågatåg Nordost styrgruppsmöte den 28 september2018-10-02T14:53:45+02:00

Från Pågatåg Nordost styrgruppsmöte den 18 maj

Riksdagsledamot Anders Åkesson (C),Trafikutskottet gästade styrgruppen för Pågatåg Nordost

      

Riksdagsledamot Anders Åkesson från Centerpartiet deltog via länk på dagens sammanträde. Anders är ledamot i Riksdagens Trafikutskott och Centerns talesperson i trafikfrågor.

Redovisades det pågående arbetet med den nationella planen för 2018-2029. Regeringens beslut har dröjt varför det är svårt att säga hur det slutliga utfallet blir. Beslut väntas inom kort.

I stället diskuterades sambandet mellan den nationella planen och Sverigeförhandlingens förslag om en ny höghastighetsbana.

Redovisades Centerns åsikt att en ny höghastighetsbana behövs men att finansieringen av denna får ej inkräkta på anlaget för den nationella planen då åtgärderna i den nationella planen är nödvändiga att genomföra för att bland annat rusta upp den befintliga järnvägen. Hänvisas till regeringens nyligen presenterade förslag till förhandling med övriga riksdagspartier.

Även om genomförandet av en ny stambanan kan försenas något får det ej dröja 70 år enligt Anders Åkesson.

Efter en gemensam diskussion tackade Lena Wallentheim för en mycket intressant redovisning och diskussion och poängterade att vi noggrant kommer att studera de kommande besluten om järnvägens framtid

D

Markarydsbanan, pågående arbete och hur vi går vidare

– Åtgärdsvalsstudien för Markarydsbanan, som skulle vara klar i december 2017, är på nytt försenad, nytt datum är slutet av maj 2018.

Förseningen av arbetet riskerar att även påverka övrigt arbete som berör Markarydsbanan.

Helena Rosenlind, Trafikverket redovisade det befintliga underlaget i studien, bland annat ett kort mötesspår i Knäred, flera trafikförslag och tidplanen för genomförande.

I den följande diskussionen framkom ett mycket starkt missnöje med den utdragna processen och den redovisade tidplanen för starten av trafiken. Det handlar om att förlänga en befintlig persontrafik på en bandel som idag trafikeras med ett godståg/dygn.

Det finns en mycket klart uttalad vilja i styrgruppen att skynda på ett genomförande baserat på något av de tidigare redovisade trafikförslagen som tagits fram.

– Laholms kommun, genom översiktsplanerare Linda Svedeberg, redovisades ett ambitiöst program för ortsutveckling på de föreslagna stationsorterna Knäred och Veinge. Lokalbefolkningen har engagerats i arbetet och fördjupade stationslösningar har gjorts tillsammans med regionen och Trafikverket.

– Den 13 mars redovisade Region Halland att de tre berörda regionernas trafikverksamheter har fått i uppdrag att ta fram ett förslag på ett mindre trafikutbud för en snabbare trafikstart.

Det arbetet pågår och ett alternativ med 8–9 turer i vardera riktningen med Pågatåg har redovisats med uppehåll i Knäred och möjlig trafikstart dec 2019 eller dec 2020. Trafikförslaget är möjligt enligt Trafikverket, men överenskommelse mellan regionerna saknas .

Vidare så har SJ inlämnat ett förslag till Region Skåne med direkttåg Hässleholm-Halmstad-Göteborg med stopp på mellanliggande stationer och med tre turer i vardera riktningen. Trafiken skulle genomföras i samverkan mellan SJ och de tre regionerna med bland annat

biljettsamverkan. Trafiken kan starta i december 2019 och skulle ge utrymme för att anlägga en ny station i Laholms kommun fram till trafikstarten. Denna trafiken skulle ge stora restidsförbättringar och skall ses om en del i den kommande pågatågstrafiken

Följande förslag till beslutsalternativ för regionerna redovisades

Pågatåg 8 turer/dag, ny station Knäred och /eller Veinge start dec.  2019.

Ett beslut med genomförande i tre steg.

– SJ 3 turer/dag Hässleholm-Göteborg dec. 2109

– Pågatåg 8 turer/dag som alt. 1 dec 2021

– Pågatåg 12 turer/dag inkl. mötesspår i Knäred dec. 2023

Styrgruppen uttalade att regionerna i samverkan med Trafikverket snabbt bör komma fram till ett ställningstagande för genomförande.

D

Nationell plan 2018-2029 och påverkan på Pågatåg Nordost.

Planeringschef Andreas Åkerlind, Trafikverket redovisade mycket kortfattat läget inför beslutet om den nationella planen 2018-2029.

Ledningsgruppen inbjöd Andreas Åkerlind till nästkommande möte för ledningsgruppen den 28 september för att lämna en fyllig redogörelse av den nationella planen och konsekvenserna för Pågatåg Nordost.

 

Från Pågatåg Nordost styrgruppsmöte den 18 maj2018-05-29T10:39:35+02:00

Från Pågatåg Nordost styrgruppsmöte den 9 februari

Riksdagsledamot Boriana Åberg (M), Trafikutskottet gästade styrgruppen för Pågatåg Nordost.

Boriana Åberg inledde med att presentera sig och redovisade därefter arbetet med den nya nationella infrastrukturplanen 2018-2029.

Konstaterades att det är många parter inblandade i arbetet och att det är regeringen som beslutar om planen och att riksdagen har beslutat om ramen.

Moderaternas inställning till förslaget till planen är att det är en bra satsning på utökat underhåll av järnvägen.

Däremot anser Moderaterna att en satsning på en höghastighetsbana är för dyr i förhållande till nyttan. En utbyggnad för ökad regional trafik och ökad kapacitet är välkommen, särskilt nämndes Hässleholm-Kristianstad och Alvesta – Växjö.

Satsningen på ett nytt signalsystem bör också avvakta till en större samstämmighet om utbygganden i våra grannländer och övriga Europa är klar.

Markarydsbanan, pågående arbete och hur vi går vidare.

”man är överens om slutmålet,
men vägen dit?”

Mats Améen, Trivector redovisade ett kompletterande förslag med trafikstart i december 2018.

Förslaget baseras på att utnyttja befintliga Öresundstågsresurser i Halmstad och Hässleholm och möjliggöra ett utbud av 5 turer/dag i vardera riktningen. Därigenom skapas transportmöjligheter mellan nordöstra Skåne/Blekinge och västkusten och samtidigt upparbetas underlaget för resandet inför den kommande satsningen på timmestrafik.

Inga infrastrukturinsatser behövs och kapaciteten i Halmstad C påverkas ej.

Förslaget möjliggör också uppehåll i Veinge och Knäred när stationerna är klara.

Förslaget ingår som första delen i ett samlat ställningstagande för timmestrafik på Markarydsbanan.

Brev från Kristianstad och Hässleholms kommuner om en snabb trafikstart.

Förhandlingsman

Det är många parter som berörs av tågtrafiken mellan Hässleholm-Markaryd-Halmstad.

Styrgruppen ställde sig bakom förslaget att de tre regionerna skulle utse en särskild förhandlingsman för att underlätta ett snabbt ställningstagande till trafik på Markarydsbanan.

Från Pågatåg Nordost styrgruppsmöte den 9 februari2018-02-13T11:11:08+01:00

Markarydsbanan – trafikeringsupplägg

Mats Améen, Trivector har tagit fram ett förslag till etappindelning för att genomföra den trafiklösning på 12 dubbelturer/dag, som förespråkats av regionerna. Målsättningen är att i närtid kunna köra en robust trafik med 8 dubbelturer/dag med endast mindre investeringar. När nödvändiga investeringar i banan, tex mötesspår i Knäred, har gjorts kan trafiken utökas till 12 dubbelturer/dag.
 d
Markarydsbanan – trafikeringsupplägg2017-12-14T13:17:42+01:00

Fler resenärer med takttidabeller och knutpunktstrafik

Schweiz har länge varit ett föregångsland med Europas högsta kollektivresande, bästa punktlighet och det högsta utnyttjandet av bankapaciteten. Mats Améen,Trivector har stället samman viktiga erfarenheter i denna rapport.
 s
 s
Pågatåg Nordost har tidigare tagit fram ett förslag med samma principer ”Timmemodellen med Knutpunkt Hässleholm”. Skånetrafiken har också gått vidare med samma principer i sitt ”Nytt tågtrafiksystem 2020”.
Fler resenärer med takttidabeller och knutpunktstrafik2017-12-08T09:55:59+01:00

Från Pågatåg Nordosts styrgruppsmöte den 1 december

Pågatåg Nordosts remissvar på Trafikverkets förslag till nationell plan 2018-2029.

Förslaget på remissvar har varit utsänt till samtliga medlemmar för synpunkter och dessa förslag har inarbetats i det slutliga förslaget som skickats in till Näringsdepartementet.

Styrgruppen beslöt att godkänna förslaget till remissvar.

Markarydsbanan, pågående arbete och hur vi går vidare

”Sägs att man är överens om slutmålet,
men vägen dit?”

I det pågående arbetet har en eventuellt senarelagd trafikstart redovisats.

För att visa på en möjlig etapplösning har ett förslag tagits fram av Mats Améen ,Trivector.

Fredrik Bärthel,Trafikverket redovisade nuläget i åtgärdsvalsarbetet.
Slutredovisning av studien planeras till slutet av januari 2018.

Pågatågstrafiken i närtid

Anders Jönsson, Region Skåne redovisade utvecklingen av Pågatågstrafiken .

Resandet med Pågatåg fortsätter att öka, nu med +5% vilket är mer än genomsnittet för tågresandet i Skåne.

Nya banor i sydvästra Skåne kommer att öppnas för Pågatågstrafik under de kommande åren.

Arriva vann den senaste upphandlingen av Pågatåg trafiken och kommer att få ett större ansvar för underhållet av tågen och även skötseln av vissa tågstationer.

Från Pågatåg Nordosts styrgruppsmöte den 1 december2017-12-08T11:23:52+01:00

Markarydsbanan Hässleholm-Markaryd-Halmstad/Åtgärdsvalsstudie-delrapport

På styrgruppens möte den 29 september redovisade Fredrik Bärthel,Trafikverket resultatet av de pågående arbetet med en åtgärdsvalsstudie för Markarydsbanan. Ytterligare underlag kommer fram under hösten och studien skall vara klar innan årsskiftet.

Kapaciteten på Halmstad C behöver förstärkas för den nya trafiken. Utbyggnaden av Halmstad C ingår i Trafikverkets förslag till nationell plan. Olika tidtabellsförslag som berör Knäred respektive Veinge stationer redovisades. Styrgruppens bedömning är att det är mycket angeläget att nå en snabb trafikstart och att det gäller att hitta en acceptabel trafiklösning eventuellt i två steg. Viktigast är att komma fram till en finansiering av projektet.

Markarydsbanan Hässleholm-Markaryd-Halmstad/Åtgärdsvalsstudie-delrapport2017-12-04T16:41:01+01:00

Styrgrupp Pågatåg Nordost 29 september

Trafikutskottets ordförande i Riksdagen, Karin Svensson Smith, träffade styrgruppen för Pågatåg Nordost.

Karin Svensson Smith redovisade arbetet med den nya Infrastrukturplanen för 2018 – 2029.
Karin konstaterade att genomförandet av utbyggnaden av nya stambanor enligt Trafikverkets förslag är mycket utdraget. Betonades sambandet mellan utbyggnaden av den regionala trafiken som redovisas i vårt arbete och utbyggnaden av de nya stambanorna. Därför är det angeläget att utbyggnaden kan ske så snabbt som möjligt och med finansiering utanför den nationella planen.

Tågstrategin 2050 för Region Skåne redovisades för styrgruppen

Anders Jönsson,Region Skåne redovisade tågstrategin fram till år 2050.

Tågstrategiskt underlag för år 2050 – region Skåne

Rapporter om framtida kapacitetsproblem för Hässleholm och Kristianstads järnvägsstationer

Region Skånes yttrande över Region Hallands regionala infrastrukturplan 2018-2029

Effekterna av Trafikverkets förslag till Infrastrukturplan för Pågatåg Nordost redovisades för styrgruppen

Styrgrupp Pågatåg Nordost 29 september2017-10-11T08:51:36+02:00
Till toppen