Om pagatag

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Hittills har pagatag skapat 74 blogginlägg för.

Från Pågatåg Nordosts styrgruppsmöte den 27 november 2020

Markarydsbanan-utformning av nya stationer i Veinge och Knäred/tidsplaner, trafikstart

Kommunalrådet Erling Cronqvist och Niklas Wilsson, Laholms kommun redovisar ett omfattande arbete för ortsutvecklingen i de nya stationsorterna Knäred och Veinge.

Konstateras att bara tågstopp ger ingen ortsutveckling. Satsningar på kompletterande investeringar i cykel- och gångstråk ingår tillsammans med satsningar på framtida bostadsbyggande.

Förslag på attraktiva stationsutformningar på orterna har också tagits fram i samverkan med Trafikverket.


Klicka på bilden för att se presentationen


Klicka på bilden för att se programmet


Klicka på bilden för att se programmet

Jan Törnell,Region Halland redovisade regionens målbild för Markarydsbanan med en attraktiv tågtrafik med avgång varje timme. Arbetet fortsätter inklusive tecknade av medfinansierings-och genomförandeavtal. Trafikverket har en betydande roll i arbetet.

Region Halland har utryckt oro över att åtgärder riskera flyttas fram i tid. Medel till investeringar på Markarydsbanan finns med i gällande och kommande infrastrukturplan.

Regionen verkar för att starten av persontrafiken skall komma till stånd. så snart som möjligt.


Klicka på bilden för att se redovisningen

Förslag till bättre tågtrafik Krösatåg Hässleholm-Växjö

Pågatåg nordost har tillsammans med Hässleholm, Osby och Älmhult kommuner beslutat genomföra en studie för att utveckla Krösatågstrafiken mellan Hässleholm och Växjö.

Mats Améen, Trivector redovisar resultatet av studien.


Klicka på bilden för att se redovisningen

Vikten av avgångar på fasta minutalt och timmestrafik för ökat resande slås fast.

Alla Skånes 75 järnvägsstationer har minst timmestrafik utom,
Bjärnum, Vittsjö (Markarydsbanan),
Fjälkinge (Blekinge Kustbanan)
Ballingslöv, Hästveda, Killeberg (Krösatåg Hässleholm-Växjö).

Orter med motsvarande resandeunderlag i Skåne har haft en kraftigare resandeökning än ovanstående orter som har lägre trafikutbud.

Det finns ett tydligt samband mellan turutbud och resande.

Förslag till förbättringar för Krösatågen Hässleholm-Växjö

-Timmestrafik med takttidtabell bör eftersträvas för att få stort resande och effektivt trafikupplägg
-Dimensionerade tid för fordonsparken är vardagar mellan kl. 6-9 och 15-18.I låg – och mellantrafik finns alltid fordon att tillgå
-En viktig effekt av utbyggd krösatågstrafik är att kommunhuvudorterna, Hässleholm, Osby, Älmhult, Alvesta, Växjö, binds ihop med 2 tåg i timmen hela dagen. (Krösatåg plus Öresundståg)
– Ett första steg är införande av fasta minuttal på befintliga turer.
-Därefter kan fler turer sättas in för att uppnå timmestrafik.
Efter diskussion beslutar styrgruppen att de fem berörda kommunerna gemensamt skall skicka in förslaget till förbättrad trafik till Region Skåne och Region Kronoberg.

Ny infrastrukturplan – inriktningsunderlag från Trafikverket 30 oktober.

Redovisas inledande Trafikverkets inriktningsunderlag för en ny infrastrukturplan. Utgångspunkten är gällande infrastrukturplan samt en ram på +/- 20%.

Trafikverket konstaterar att
-behovet av reinvesteringar är mycket stort och kommer att ta ytterligare medel i anspråk
-befintliga projekt i gällande plan kommer att ta en mycket stor andel av investeringarna i kommande plan för genomförande,det gäller bland annat de tre beslutande etapperna av ny stambanan.
-det kommer att finnas mycket små möjligheter att rymma nya projekt även i alternativet + 20%.


Klicka på bilden för att se underlaget

Inspel från

PO Löfberg Växjö kommun

-slutför projekt i befintlig plan
-ny stambana skall finansieras utanför kommande plan
-ökade ramar för planen
-dubbelspår Alvesta-Växjö

Andreas Ekberg Helsingborg stad

-Redovisar utgångpunkter och underlag,Skånebilden mfl.
-bygg färdigt Västkustbanan till Helsingborg
-betonar knutpunkternas betydelse för en attraktiv kollektivtrafik
-gör klart det som beslutats,tex Skånebanan


Klicka på bilden för att se redovisningen

Richard Heingard Hässleholm kommun

-Hässleholms C, en viktig knutpunkt även för den nya stambanan
-gör färdigt satsningen på Skånebanan
-dubbelspår Hässleholm-Kristianstad

Martin Risberg,Region Skåne

-grunddokument,Skånebilden 2015,Positionspapper 2017
-4 spår Lund C- Hässleholm
-Helsingborg C – Maria ,dubbelspår
-Hässleholm-Kristianstad,dubbelspår
-Ökad kapacitet E6 Vellinge-Helsingborg
-Klartecken för brukarfinansierad H-H förbindelse


Klicka på bilden för att se redovisningen

Mötestider 2021

– 26 mars
– 28 maj
– 8 oktober
– 10 december

Kl. 10-12 Hässleholm/alternativt digitalt

Från Pågatåg Nordosts styrgruppsmöte den 27 november 20202020-12-08T15:00:51+01:00

Från Pågatåg Nordosts styrgruppsmöte den 18 september 2020

Information om regeringens beslut att starta arbetet för en ny infrastrukturplan.

Regeringen har under sommaren besluta att starta arbetet med en ny infrastrukturplan som gäller från 2022. Detta kommer att ha en stor effekt på arbetet med tågtrafikens utveckling i vårt område.

Trafikverket skall redovisa ett inriktningsunderlag den 30 oktober. Det ekonomiska underlaget skall anges inom intervallet +/- 20% i förhållande till nuvarande plan. Efter remiss till berörda skall redovisning ske till regeringen den 29 januari 2021.

Därefter skall regeringen och riksdagen besluta om infrastrukturplanens längd och ekonomiska ram.

Slutligen skall Trafikverket ta fram en åtgärdsplan för en nationell plan.

Infrastrukturen på den nationella nivån

Riksdagsledamot Emma Berginger MP är ledamot i Riksdagens Trafikutskott och Miljöpartiets talesperson i trafikfrågor.

Emma redovisar det pågående arbetet med infrastrukturfrågor på den nationella nivån. Det pågår en mycket stor satsning på järnvägens infrastruktur i den nuvarande planen och det förväntas fortsätta i arbete med den kommande planen som just nu har påbörjats. Frågan om en satsning på nya stambanor diskuterades, vad innebär den snäva ekonomiska ramen som regeringen besluta om?


klicka på bilden för att se redovisningen

Infrastrukturen på den sydsvenska nivån

Regionrådet Sven Sunesson är ordförande i utskottet för infrastruktur och kollektivtrafik i Regionsamverkan Sydsverige. En samverkan mellan 6 regioner.

Sven redovisade planeringsomgången för 2022 som är baserat på regionsamverkans handlingsplan, tågfordonstrategi och systemanalys tillsammans med de förutsättningar som regeringen anger. Vikten av ett samlat agerande underströks vilket varit framgångsrikt i den nuvarande planen. I första hand prioriteras de objekt som finns i den nuvarande planen samt några tillkommande viktiga förslag.


Klicka på bilden för att se redovisningen

Infrastrukturen på den regionala nivån -Tågstrategi Skåne

Martin Risberg, Region Skåne redovisade Tågstrategi Skåne som omfattar tiden fram till 2040.Infrastrukturerns utbyggnad påverkar omfattningen av trafiken. Corona pandemin har påverkat resandet med den långsiktiga effekten är osäker. Tågstrategin är viktig som underlag för diskussioner med Trafikverk/regeringen om infrastrukturbehovet.

Ett nytt tågkoncept etableras, System 3, som skall ge ökad kapacitet.

Tågtrafiken ökar med 60% fram till 2040 och innebär att dagens beslutade utbyggnad av infrastrukturen inte räcker till, ytterligare åtgärder krävs.


Klicka på bilden för att se redovisningen

Förslag till utformning av nya stationer i Veinge och Knäred, Laholms kommun

En mycket kortfattad redovisning av nuläget görs av KSO Erling Cronqvist och Niklas Wilsson och en mer omfattade redovisning kommer att ske på nästa möte den 27 november.

Remissvar

Redovisas två remissvar som gäller Tågstrategin Skåne samt det regionala trafikförsörjningsprogrammet i Halland har varit utskickat och redovisas. Remissvaren har skickats in på grund av gällande tidsgränser.

Remissvaren godkänns.


Klicka på bilderna för att se remissvaren

Från Pågatåg Nordosts styrgruppsmöte den 18 september 20202020-09-30T12:06:58+02:00

Växjö-Alvesta, samhällsutveckling, nya stationer och dubbelspår

Alvesta och Växjö planerar nu för att gemensamt samhällsutveckla stråket Alvesta – Växjö längs Kust till kustbanan med ett betydande antal nya bostadsområden och verksamhetsområden. Totalt planeras för ca 7 000–10 000 bostäder. I samband med denna samhällsutveckling planeras tre nya stationer längs sträckan Alvesta – Växjö. En lokalisering av det nya sjukhuset i Växjö planeras vid en av de nya stationerna.

Patrik Sterky, Kreera redovisar en rapport som finansieras av Region Kronoberg, Växjö och Alvesta kommuner. Rapporten skall ligga till grund för arbetet med en pågående Åtgärdsvalsstudien på sträckan, samt inför den kommande infrastrukturplanen 2022

Slutsats: För att möjliggöra den stadsutveckling som Alvesta och Växjö planerar, regional trafikkoppling till nya sjukhuset och för att lösa de kapacitetsproblem som finns på sträckan krävs det att Alvesta – Växjö byggs ut till dubbelspår och att en ny plattform för vändande lokaltåg i Alvesta byggs.

För den fortsatta hållbara samhällsutvecklingen krävs även ett industrispår (stickspår) till VEAB, Brände Udde.

Växjö-Alvesta, samhällsutveckling, nya stationer och dubbelspår2020-01-07T11:34:37+01:00

Från Pågatåg Nordosts styrgruppsmöte den 29 november 2019

Växjö-Alvesta, samhällsutveckling, nya stationer och dubbelspår

Klicka på bilden för att se redovisningen.

Alvesta och Växjö planerar nu för att gemensamt samhällsutveckla stråket Alvesta – Växjö längs Kust till kustbanan med ett betydande antal nya bostadsområden och verksamhetsområden. Totalt planeras för ca 7 000–10 000 bostäder. I samband med denna samhällsutveckling planeras tre nya stationer längs sträckan Alvesta – Växjö. En lokalisering av det nya sjukhuset i Växjö planeras vid en av de nya stationerna.

Patrik Sterky, Kreera redovisar en rapport som finansieras av Region Kronoberg, Växjö och Alvesta kommuner. Rapporten skall ligga till grund för arbetet med en pågående Åtgärdsvalsstudien på sträckan, samt inför den kommande infrastrukturplanen 2022.

Slutsats: För att möjliggöra den stadsutveckling som Alvesta och Växjö planerar, regional trafikkoppling till nya sjukhuset och för att lösa de kapacitetsproblem som finns på sträckan krävs det att Alvesta – Växjö byggs ut till dubbelspår och att en ny plattform för vändande lokaltåg i Alvesta byggs.

För den fortsatta hållbara samhällsutvecklingen krävs även ett industrispår (stickspår) till VEAB, Brände Udde.

Markarydsbanan

Pågående arbete Region Halland/Trafikverket.

-Åtgärdsvalsstudien Markarydsbanan – klar

-Avsiktsförklaring Region Halland/Laholm/Trafikverket – klar

Nu pågår arbetet med att ta fram ett medfinansieringavtal för Knäred mellan Trafikverket/Regionen/Laholms kommun samt för Veinge mellan Trafikverket/Laholms kommun. Avsiktsförklaringen är detaljerad och ger ett bra underlag för detta arbetet. Trafikverket har även påbörjat att ta fram de tekniska kraven för de bägge stationerna. Målet är att ta fram ett förslag under våren.

För Halmstad C pågår arbete med en Åtgärdsvalsstudie för en fortsatt kapacitetsförstärkning samtidigt kommer signalsystemet att uppgraderas under sommaren 2020 för att möjliggöra trafik på Markarydsbanan.

Styrgruppen anser att en avstämning bör ske i närtid mellan de 5 berörda kommunerna och de tre regionerna för att underlätta genomförandet av trafik på Markarydsbanan.

Från Pågatåg Nordosts styrgruppsmöte den 29 november 20192019-12-29T15:28:04+01:00

Från Pågatåg Nordosts styrgruppsmöte den 27 september 2019

Riksdagsledamot Elin Gustafsson (S), ledamot i Trafikutskottet gästade styrgruppen

Elin gav inledningsvis bild av sin bakgrund som uppfödd i Alvesta, studier i Växjö och bosatt i Lund och därmed väl insatt i de regionala problemställningarna. Elin är nytillträdd ledamot i Trafikutskottet.

Vidare redovisades regeringens satsningar på järnvägen med ett nyinrättat departement för infrastruktur och satsningarna i den nya infraplanen på 700 miljarder kronor varav en stor del gäller järnvägen. Det innebär satsningar på mer underhåll och ökad kapacitet på järnvägen. Arbetet med ökad godstrafik på järnvägen och sjöfarten lyftes också fram.

Därefter var det en livlig diskussion på mötet om aktuella frågeställningar.

Här redovisas några av frågeställningarna. Konstaterades att diskussion om finansiering av nya stambanor mellan riksdagspartierna ej inletts och att oklarhet råder om flera partier inställning till frågan.
Togs också upp frågan om att staten skall inse att trafiken ej stannar vid landsgränsen, en fråga som är särskilt tydlig i Skåne med förbindelser till Danmark och inom 10 år till Tyskland.

Stationsutbyggnaden är ofta åsidosatt i utbyggnadsplanerna, behöver lyftas fram på ett starkare sätt.

Vidare diskuterades fokusen på stora satsningar som ofta sker, fördes fram att viktiga effekter för trafiklösningar ofta kan ske med mindre insatser på mindre än 100 miljoner kronor. Det är insatser som Trafikverket kan göra utan stora planeringar. Detta är en relativt ny regel i den nya infraplanen och det konstaterades att det fortfarande råder osäkerhet om hur regelverket fungerar. Exempel på sådana satsningar redovisades av Pågatåg Nordost.

När det gäller underhållet framfördes vikten av att Trafikverket får en långsiktig ram för att genomföra den nödvändiga upprustningen.

Elin avtackades för en mycket informativ diskussion.

Skånebanan

Redovisades det brev som skickats tillsammans med den nyligen presenterade studien, till alla berörda kommunstyrelser, Region Skåne, Trafikverket och Regionsamverkan Syd.

Klicka bilden för att läsa utskicket.

Alvesta – Växjö

Redovisades att Pågatåg Nordost i samverkan med Växjö kommun, Alvesta kommun och Region Kronoberg gett Patrik Sterky, Kreera i uppdrag att genomföra en studie.
I rapporten skall anges kraven på banan Växjö-Alvesta för att tillgodose kommunernas tillväxtplaner, bland annat ett nytt sjukhus i Räppeområdet, och krav på fler stationer.

Effekter på infrastrukturen och tänkbara trafiklösning skall studeras i rapporten.

Rapport beräknas redovisas på nästa möte i styrgruppen den 29 november

Markarydsbanan

Redovisades Avsiktsförklaringen mellan Region Halland, Laholms kommun och Trafikverket som nu godkänts av samtliga parter.

Enligt Region Halland så skall nu Trafikverket ta fram ett medfinansieringavtal.
För att inte tappa farten så har Region Halland avsatt resurser för att starta arbetet med anläggstekniska krav för Veinge och Knäred och därmed påskynda processen.

Därefter kommer ett genomförandeavtal mellan parterna att tas fram som bland annat berör stationsområdena.

Anpassning av Halmstad C med mindre åtgärder för att möjliggöra utökad trafik genomförs 2020.

Region Halland anger också att man vill starta trafiken så snart som möjligt. Dock finns ännu ingen fastställd tidplan.

Klicka på bilden nedan för att läsa pdf.

Från Pågatåg Nordosts styrgruppsmöte den 27 september 20192019-10-01T14:26:33+02:00

Skånebanan

Möjligheter och behov för ökad kapacitet och direkttåg Helsingborg-Hässleholm-Kristianstad

Skånebanan, Helsingborg-Hässleholm-Kristianstad, är en viktig järnväg i norra Skåne som binder samman de östra och västra delarna samtidigt som den angör Södra stambanan i knutpunkten Hässleholm.

I Skånebilden har Region Skåne och de största kommunerna i Skåne pekat ut Skånebanan som en mycket viktig bana som behöver byggas ut bland annat med dubbelspår Hässleholm-Kristianstad.

Pågatåg Nordost har på uppdrag från Helsingborg, Hässleholm och Kristianstad låtit göra en rapport som visar på behovet av viktiga förstärkningar av Skånebanan dels för insatser i närtid men framförallt som underlag för den kommande nationella planen för att klara den förväntade trafikökningen.

Klicka bilden nedan för att läsa rapporten som PDF.

Skånebanan2019-07-11T09:46:29+02:00

Från Pågatåg Nordosts styrgruppsmöte den 24 maj 2019

Möjligheter och behov för direkttåg på Skånebanan

Skånebanan, Helsingborg-Hässleholm-Kristianstad, är en viktig järnväg i norra Skåne som binder samman de östra och västra delarna samtidigt som den angör Södra stambanan i knutpunkten Hässleholm.

I Skånebilden har Region Skåne och de största kommunerna i Skåne pekat ut Skånebanan som en mycket viktig banan som behöver byggas ut bland annat med dubbelspår Hässleholm-Kristianstad.

I den nationella planen 2018-2029 ingår förbättringar som berör Skånebanan, dock saknas väsentliga förstärkningar på delen Hässleholm-Kristianstad.

Pågatåg Nordost har på uppdrag från Helsingborg, Hässleholm och Kristianstad låtit göra en rapport som visar på behovet av viktiga förstärkningar av Skånebanan dels för insatser i närtid men framförallt som underlag för den kommande nationella planen.

Patrik Sterky, Kreera redovisar slutrapporten.

Klicka bilden nedan för att läsa rapporten som PDF.

 

Åtgärder i närtid

Genomföra beslutade åtgärder, höjd hastighet Åstorp-Hässleholm till 160 km/h och förlängt mötesspår Klippan Hyllstofta snarast. Det är åtgärder som ger bättre trafiklösningar med dagens trafikutbud.

Genomföra trimningsåtgärder genom att binda samman mötesspåren utanför Önnestad och Önnestad station, En utbyggnad på 400 meter skulle ge ett sammantaget dubbelspår på 1,8 km

Åtgärder på längre sikt

-Snabba på utbyggnaden av Tågaborgstunneln i Helsingborg8västkustbanan)

-Åstorp-Hässleholm, utbyggnad av tre partiella dubbelspår för att möjliggöra direkttåg Helsingborg-Hässleholm- Kristianstad och förkorta restiden till 45 minuter Helsingborg-Hässleholm.

-Hässleholm-Kristianstad, dubbelspår behövs! Finns inga andra alternativ för att klara trafikökningen.

Styrgruppen ställde sig bakom rapporten som nu skall skickas till berörda kommuner, Region Skåne, Trafikverket och regionsamverkan Syd som underlag för beslut och genomförande.

Alvesta- Växjö

Banan Alvesta-Växjö är en trång sektor med mycket trafik från och till Södra stambanan.

I den nationella planen 2018-2029 ingår inga förbättringar av kapaciteten. Bandelen utpekas som en särskild brist i den nationella planen.

Utredningar har tidigare gjorts som visar på behovet av och lösningar på utbyggnad till dubbelspår.

Växjö och Alvesta kommuner har nu gemensamt arbetat med översiktsplan för att underbygga behovet av en utbyggnad av bandelens kapacitet.

Mario Jonjic, Alvesta och P O Löfberg, Växjö redovisade det pågående arbetet. Utbyggnadsområdena visar på ett närmade mellan orterna längs banan med behov av fler stationer. Vidare diskuteras en flytt av sjukhuset till de västra delarna av Växjö.

Klicka på bilden nedan för att läsa rapporten som PDF.

Nya kontakter med Trafikverket kommer att ske i närtid för att stämma av det pågående arbetet.

Markarydsbanan

Redovisas nuläget för Markarydsbanan med förlängning av trafiken till Halmstad. Konstaterades att tillräckligt med underlag för ett snabbt genomförande föreligger.

Helene Andersson, ordförande i Tillväxtutskottet i Region Halland redovisade det pågående arbetet.


Helene Andersson

Klicka på bilden nedan för att läsa rapporten som PDF.

En avsiktsförklaring mellan regionen, Laholm och Trafikverket om fördelning av ansvar och finansiering har tagits fram och är under beslut i respektive organisation i juni.

Klicka på bilden nedan för att läsa avsiktsförklaringen som PDF.

Därefter skall ett genomförande och medfinansieringsavtal tas fram.

Tidsplanen för trafikstart har ej närmare preciserats i avsiktsförklaringen vilket starkt ifrågasattes under den följande diskussionen. Konstaterades att Laholm tagit upp medel för de två stationerna i sin budget för 2021.En tidplan skulle på ett konkret sätt visa ett åtagande för ett genomförande av järnvägstrafiken.

Behovet av ett gemensamt avtal om trafikomfattning och tidsplan mellan de tre regionerna efterlystes också.

Från Pågatåg Nordosts styrgruppsmöte den 24 maj 20192019-06-20T15:29:08+02:00

Från Pågatåg Nordosts styrgruppsmöte den 22 mars 2019

Trafikutskottet och järnvägstrafiken

Foto Torbjörn Vennström
Jens Holm, ordförande i Riksdagens Trafikutskott deltog i styrgruppens möte via Skype.

Jens var glad att få tillfälle att deltaga i mötet för Pågatåg Nordost.

Jens betonade vikten av ett starkt lokalt och regionalt engagemang för järnvägstrafiken är nödvändigt för att påverka beslutsfattarna på riksnivå och uppmanade till fortsatt påtryckning. ” Ingen annan kommer att föra fram och strida för era förslag”.

Vikten av fortsatt utbyggnad av järnvägen betonades och helst borde utbyggnaden av nya stambanor lånefinansieras. Dock har inga formella inbjudningar till överläggningar ännu kommit från Infrastrukturministern.

I april kommer Trafikutskottet behandla Infrastrukturplanen i 2018–2029 som regeringen beslutade 2018.

Mindre satsningar upp till 100 mkr kan spela en betydande roll för viktiga mindre åtgärder vilket kan bli aktuellt in området för Pågatåg Nordost.

Det nya signalsystemet, ERTMS som kostar stora belopp att införa, kan bli en gökunge i den fortsatta utbyggnaden av järnvägen menade Jens.

Slutligen ville Jens inbjuda till fortsatt möte i Stockholm tillsammans med de 3 vice ordförandena i Trafikutskottet.

Mötesordförande tackade för diskussionen och att vi skulle fortsätta kontakterna med Trafikutskottet.

Markarydsbanan

Konstaterades att Trafikverkets Åtgärdsvalsstudien för Markarydsbanan som redovisats i november 2018, på ett konkret sätt visar på lösningarna för nya stationer/mötesspår och kapacitet på Halmstad C, för att kunna starta tågtrafiken till Halmstad. Driftsekonomi för tågtrafiken beräknas uppgå till en kostnadstäckning på 50-70%.

Vidare så har Region Halland, Laholms och Halmstads kommuner ställt sig bakom de redovisade lösningarna.

I enlighet med styrgruppens beslut i december 2018 har ett möte med Region Kronoberg och Region Skåne och Hässleholms och Markaryds kommuner genomförts för att diskutera lösningar inför trafikstarten.

Från Kronoberg deltog regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson och från Skåne, Kollektivtrafiknämndens ordförande Carina Zachau.

Konstaterades att ett politiskt ställningstagande för trafikomfattningen och trafikstarten för Markarydsbanan mellan de tre regionerna måste göras i närtid för att genomförandet skall kunna påbörjas. Huvudpunkter i en sådan överenskommelse diskuterades.

Redovisades att kontakter mellan regionledningarna i de tre regionerna har påbörjats.

Nästa steg är att därefter ordna ett möte mellan alla berörda kommuner och regioner för att komma fram till ett gemensamt ställningstagande för att starta trafik på Markarydsbanan.

Skånebanan Helsingborg-Hässleholm-Kristianstad – gemensam studie för utveckling

En första delredovisning av studien för Skånebanan Helsingborg- Hässleholm-.Kristianstad görs av Patrik Sterky.

Målsättningen är att minska restiden med 45 minuter genom direkttåg som kompletterar dagens utbud.

Den beslutade utbyggnaden av dubbelspår Hyllstofta-Klippan och höjd hastighet till 160 km/t möjliggör en bättre tidtabell. En utbyggnad av direkttåg är beroende av genomförande av beslutad utbyggnad av Västkustbanan samt ytterligare åtgärder på sträckan Åstorp-Hässleholm.

På sträckan Hässleholm – Kristianstad krävs en utbyggnad av dubbelspår men samtidigt kan mindre åtgärder, förlängning av mötesspår och liknade, väsentligt förbättra tillförlitligheten i dagens utbud.

Studien planeras att slutredovisas vid kommande styrgruppsmöte.

Klicka på bilden nedan för att läsa rapporten som PDF.

Studier kring Helsingborg

Andreas Ekberg, Helsingborgs kommun redovisade pågående studier av järnvägsproblematiken i Helsingborg som genomför av Trafikverket och kommunen. Konstateras att det är viktigt att hitta en bra systemlösning för att klara behovet av kapacitetsförstärkning på Helsingborg C samt kringliggande banor.

Klicka på bilden nedan för att läsa rapporten som PDF.

Från Pågatåg Nordosts styrgruppsmöte den 22 mars 20192019-04-04T08:54:36+02:00

Från Pågatåg Nordost styrgruppsmöte den 7 december

Åtgärdsvalsstudie Markarydsbanan

Projektledare Fredrik Bärthel,Trafikverket redovisade slutdokumentet för Åtgärdsvalsstudien – Markarydsbanan

Konstaterades att åtgärdsvalsstudien mer kom att handla om trafikupplägg än åtgärder i infrastrukturen för att möjliggöra den efterfrågade trafiken Hässleholm-Markaryd-Halmstad.

Redovisades två olika trafikupplägg med tågmöte i Markaryd respektive Knäred/Bjärnum. Förordades det senare för att bland annat få bättre anknytningar i Hässleholm och Halmstad samt minskad störningskänslighet.

Redovisades en god kostnadstäckning mellan 37-53% för trafiken,vilket visar på ett bra resandeunderlag både för lokalt resande och för genomgående resande.

Infrastrukturåtgärder som föreslås,

-ny station i Veinge

-ny station med kort mötesspår i Knäred

-trimningsåtgärder för tätare trafik och högre hastighet för regiontåg

Sammanlagt åtgärder på ca 120 mkr.

Åtgärden i Knäred borde kunna göras utan järnvägsplan, eventuellt behövs en förenklad plan.

Den samhällsekonomiska nyttan av åtgärderna för varje satsad krona är 10 kr i retur, vilket är en mycket hög samhällsnytta för ett järnvägsprojekt. Den förkortade restiden mellan Södra stambanan och Västkustbanan är avgörande.

Vidare krävs en mindre anpassning på Halmstad C för att starta trafiken även innan ombyggnaden av Halmstad C är klar.

Avtal är på gång mellan Trafikverket, Region Halland och Laholms kommun rörande stationer i Veinge och Knäred.

Arbetet med anpassning av Halmstad C pågår mellan Trafikverket, region Halland och Halmstads kommun

Slutsatsen i åtgärdssvalstudien är följande möjliga tidplan för genomförande,

-Anpassning i Halmstad C klar dec. 2021

-Veinge station klar december 2021

-Knäred station och mötesspår klar dec. 2023

-Varannan timmestrafik Hässleholm-Halmstad 8 turer dec. 2021

-Timmestrafik Hässleholm-Halmstad 12-16 turer december 2023

Resultatet av Åtgärdsvalsstudien diskuterades ingående.

Styrgruppen konstaterar att Åtgärdsvalsstudien ger ett bra underlag för det fortsatta arbetet som nu behöver göras omgående för att starta trafiken så snart som mjöligt. Åtgärdsvalsstudien visar att varannan timmestrafik med start i december 2021 samt timmestrafik i december 2023 är möjlig med de förutsättningar som ställts upp.  Styrgruppen instämmer i dessa slutsatser.

Konstaterades att även om infrastrukturåtgärderna i huvudsak berör Halland så är trafiken ett ställningstagande för alla tre regionerna.

Erfarenheter av framgångsrik påverkan i Nationella planen 2018–2029

Den nationella planen 2018–2029 har beslutats av regeringen under året.

Martin Risberg, Region Skåne redovisar det arbete som bedrivits av olika regionala sammanslutningar i landet och hur de har lyckats påverka innehållet i den nationella planen. Arbetssättet har skiftat mellan de olika landsdelarna. En gemensam framgångsfaktor är att göra gemensamma prioriteringar dels inom en region men också i större regionsamverkan, till exempel Regionsamverkan syd som fått ett bra genomslag för sina prioriteringar.

Martin redovisar hur arbetet har genomförts och det är viktiga erfarenheter för det kommande arbetet inför nästa plan 2022.

Från Pågatåg Nordost styrgruppsmöte den 7 december2019-04-02T10:57:21+02:00
Till toppen