Om pagatag

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Hittills har pagatag skapat 71 blogginlägg för.

Växjö-Alvesta, samhällsutveckling, nya stationer och dubbelspår

Alvesta och Växjö planerar nu för att gemensamt samhällsutveckla stråket Alvesta – Växjö längs Kust till kustbanan med ett betydande antal nya bostadsområden och verksamhetsområden. Totalt planeras för ca 7 000–10 000 bostäder. I samband med denna samhällsutveckling planeras tre nya stationer längs sträckan Alvesta – Växjö. En lokalisering av det nya sjukhuset i Växjö planeras vid en av de nya stationerna.

Patrik Sterky, Kreera redovisar en rapport som finansieras av Region Kronoberg, Växjö och Alvesta kommuner. Rapporten skall ligga till grund för arbetet med en pågående Åtgärdsvalsstudien på sträckan, samt inför den kommande infrastrukturplanen 2022

Slutsats: För att möjliggöra den stadsutveckling som Alvesta och Växjö planerar, regional trafikkoppling till nya sjukhuset och för att lösa de kapacitetsproblem som finns på sträckan krävs det att Alvesta – Växjö byggs ut till dubbelspår och att en ny plattform för vändande lokaltåg i Alvesta byggs.

För den fortsatta hållbara samhällsutvecklingen krävs även ett industrispår (stickspår) till VEAB, Brände Udde.

Växjö-Alvesta, samhällsutveckling, nya stationer och dubbelspår2020-01-07T11:34:37+01:00

Från Pågatåg Nordosts styrgruppsmöte den 29 november 2019

Växjö-Alvesta, samhällsutveckling, nya stationer och dubbelspår

Klicka på bilden för att se redovisningen.

Alvesta och Växjö planerar nu för att gemensamt samhällsutveckla stråket Alvesta – Växjö längs Kust till kustbanan med ett betydande antal nya bostadsområden och verksamhetsområden. Totalt planeras för ca 7 000–10 000 bostäder. I samband med denna samhällsutveckling planeras tre nya stationer längs sträckan Alvesta – Växjö. En lokalisering av det nya sjukhuset i Växjö planeras vid en av de nya stationerna.

Patrik Sterky, Kreera redovisar en rapport som finansieras av Region Kronoberg, Växjö och Alvesta kommuner. Rapporten skall ligga till grund för arbetet med en pågående Åtgärdsvalsstudien på sträckan, samt inför den kommande infrastrukturplanen 2022.

Slutsats: För att möjliggöra den stadsutveckling som Alvesta och Växjö planerar, regional trafikkoppling till nya sjukhuset och för att lösa de kapacitetsproblem som finns på sträckan krävs det att Alvesta – Växjö byggs ut till dubbelspår och att en ny plattform för vändande lokaltåg i Alvesta byggs.

För den fortsatta hållbara samhällsutvecklingen krävs även ett industrispår (stickspår) till VEAB, Brände Udde.

Markarydsbanan

Pågående arbete Region Halland/Trafikverket.

-Åtgärdsvalsstudien Markarydsbanan – klar

-Avsiktsförklaring Region Halland/Laholm/Trafikverket – klar

Nu pågår arbetet med att ta fram ett medfinansieringavtal för Knäred mellan Trafikverket/Regionen/Laholms kommun samt för Veinge mellan Trafikverket/Laholms kommun. Avsiktsförklaringen är detaljerad och ger ett bra underlag för detta arbetet. Trafikverket har även påbörjat att ta fram de tekniska kraven för de bägge stationerna. Målet är att ta fram ett förslag under våren.

För Halmstad C pågår arbete med en Åtgärdsvalsstudie för en fortsatt kapacitetsförstärkning samtidigt kommer signalsystemet att uppgraderas under sommaren 2020 för att möjliggöra trafik på Markarydsbanan.

Styrgruppen anser att en avstämning bör ske i närtid mellan de 5 berörda kommunerna och de tre regionerna för att underlätta genomförandet av trafik på Markarydsbanan.

Från Pågatåg Nordosts styrgruppsmöte den 29 november 20192019-12-29T15:28:04+01:00

Från Pågatåg Nordosts styrgruppsmöte den 27 september 2019

Riksdagsledamot Elin Gustafsson (S), ledamot i Trafikutskottet gästade styrgruppen

Elin gav inledningsvis bild av sin bakgrund som uppfödd i Alvesta, studier i Växjö och bosatt i Lund och därmed väl insatt i de regionala problemställningarna. Elin är nytillträdd ledamot i Trafikutskottet.

Vidare redovisades regeringens satsningar på järnvägen med ett nyinrättat departement för infrastruktur och satsningarna i den nya infraplanen på 700 miljarder kronor varav en stor del gäller järnvägen. Det innebär satsningar på mer underhåll och ökad kapacitet på järnvägen. Arbetet med ökad godstrafik på järnvägen och sjöfarten lyftes också fram.

Därefter var det en livlig diskussion på mötet om aktuella frågeställningar.

Här redovisas några av frågeställningarna. Konstaterades att diskussion om finansiering av nya stambanor mellan riksdagspartierna ej inletts och att oklarhet råder om flera partier inställning till frågan.
Togs också upp frågan om att staten skall inse att trafiken ej stannar vid landsgränsen, en fråga som är särskilt tydlig i Skåne med förbindelser till Danmark och inom 10 år till Tyskland.

Stationsutbyggnaden är ofta åsidosatt i utbyggnadsplanerna, behöver lyftas fram på ett starkare sätt.

Vidare diskuterades fokusen på stora satsningar som ofta sker, fördes fram att viktiga effekter för trafiklösningar ofta kan ske med mindre insatser på mindre än 100 miljoner kronor. Det är insatser som Trafikverket kan göra utan stora planeringar. Detta är en relativt ny regel i den nya infraplanen och det konstaterades att det fortfarande råder osäkerhet om hur regelverket fungerar. Exempel på sådana satsningar redovisades av Pågatåg Nordost.

När det gäller underhållet framfördes vikten av att Trafikverket får en långsiktig ram för att genomföra den nödvändiga upprustningen.

Elin avtackades för en mycket informativ diskussion.

Skånebanan

Redovisades det brev som skickats tillsammans med den nyligen presenterade studien, till alla berörda kommunstyrelser, Region Skåne, Trafikverket och Regionsamverkan Syd.

Klicka bilden för att läsa utskicket.

Alvesta – Växjö

Redovisades att Pågatåg Nordost i samverkan med Växjö kommun, Alvesta kommun och Region Kronoberg gett Patrik Sterky, Kreera i uppdrag att genomföra en studie.
I rapporten skall anges kraven på banan Växjö-Alvesta för att tillgodose kommunernas tillväxtplaner, bland annat ett nytt sjukhus i Räppeområdet, och krav på fler stationer.

Effekter på infrastrukturen och tänkbara trafiklösning skall studeras i rapporten.

Rapport beräknas redovisas på nästa möte i styrgruppen den 29 november

Markarydsbanan

Redovisades Avsiktsförklaringen mellan Region Halland, Laholms kommun och Trafikverket som nu godkänts av samtliga parter.

Enligt Region Halland så skall nu Trafikverket ta fram ett medfinansieringavtal.
För att inte tappa farten så har Region Halland avsatt resurser för att starta arbetet med anläggstekniska krav för Veinge och Knäred och därmed påskynda processen.

Därefter kommer ett genomförandeavtal mellan parterna att tas fram som bland annat berör stationsområdena.

Anpassning av Halmstad C med mindre åtgärder för att möjliggöra utökad trafik genomförs 2020.

Region Halland anger också att man vill starta trafiken så snart som möjligt. Dock finns ännu ingen fastställd tidplan.

Klicka på bilden nedan för att läsa pdf.

Från Pågatåg Nordosts styrgruppsmöte den 27 september 20192019-10-01T14:26:33+02:00

Skånebanan

Möjligheter och behov för ökad kapacitet och direkttåg Helsingborg-Hässleholm-Kristianstad

Skånebanan, Helsingborg-Hässleholm-Kristianstad, är en viktig järnväg i norra Skåne som binder samman de östra och västra delarna samtidigt som den angör Södra stambanan i knutpunkten Hässleholm.

I Skånebilden har Region Skåne och de största kommunerna i Skåne pekat ut Skånebanan som en mycket viktig bana som behöver byggas ut bland annat med dubbelspår Hässleholm-Kristianstad.

Pågatåg Nordost har på uppdrag från Helsingborg, Hässleholm och Kristianstad låtit göra en rapport som visar på behovet av viktiga förstärkningar av Skånebanan dels för insatser i närtid men framförallt som underlag för den kommande nationella planen för att klara den förväntade trafikökningen.

Klicka bilden nedan för att läsa rapporten som PDF.

Skånebanan2019-07-11T09:46:29+02:00

Från Pågatåg Nordosts styrgruppsmöte den 24 maj 2019

Möjligheter och behov för direkttåg på Skånebanan

Skånebanan, Helsingborg-Hässleholm-Kristianstad, är en viktig järnväg i norra Skåne som binder samman de östra och västra delarna samtidigt som den angör Södra stambanan i knutpunkten Hässleholm.

I Skånebilden har Region Skåne och de största kommunerna i Skåne pekat ut Skånebanan som en mycket viktig banan som behöver byggas ut bland annat med dubbelspår Hässleholm-Kristianstad.

I den nationella planen 2018-2029 ingår förbättringar som berör Skånebanan, dock saknas väsentliga förstärkningar på delen Hässleholm-Kristianstad.

Pågatåg Nordost har på uppdrag från Helsingborg, Hässleholm och Kristianstad låtit göra en rapport som visar på behovet av viktiga förstärkningar av Skånebanan dels för insatser i närtid men framförallt som underlag för den kommande nationella planen.

Patrik Sterky, Kreera redovisar slutrapporten.

Klicka bilden nedan för att läsa rapporten som PDF.

 

Åtgärder i närtid

Genomföra beslutade åtgärder, höjd hastighet Åstorp-Hässleholm till 160 km/h och förlängt mötesspår Klippan Hyllstofta snarast. Det är åtgärder som ger bättre trafiklösningar med dagens trafikutbud.

Genomföra trimningsåtgärder genom att binda samman mötesspåren utanför Önnestad och Önnestad station, En utbyggnad på 400 meter skulle ge ett sammantaget dubbelspår på 1,8 km

Åtgärder på längre sikt

-Snabba på utbyggnaden av Tågaborgstunneln i Helsingborg8västkustbanan)

-Åstorp-Hässleholm, utbyggnad av tre partiella dubbelspår för att möjliggöra direkttåg Helsingborg-Hässleholm- Kristianstad och förkorta restiden till 45 minuter Helsingborg-Hässleholm.

-Hässleholm-Kristianstad, dubbelspår behövs! Finns inga andra alternativ för att klara trafikökningen.

Styrgruppen ställde sig bakom rapporten som nu skall skickas till berörda kommuner, Region Skåne, Trafikverket och regionsamverkan Syd som underlag för beslut och genomförande.

Alvesta- Växjö

Banan Alvesta-Växjö är en trång sektor med mycket trafik från och till Södra stambanan.

I den nationella planen 2018-2029 ingår inga förbättringar av kapaciteten. Bandelen utpekas som en särskild brist i den nationella planen.

Utredningar har tidigare gjorts som visar på behovet av och lösningar på utbyggnad till dubbelspår.

Växjö och Alvesta kommuner har nu gemensamt arbetat med översiktsplan för att underbygga behovet av en utbyggnad av bandelens kapacitet.

Mario Jonjic, Alvesta och P O Löfberg, Växjö redovisade det pågående arbetet. Utbyggnadsområdena visar på ett närmade mellan orterna längs banan med behov av fler stationer. Vidare diskuteras en flytt av sjukhuset till de västra delarna av Växjö.

Klicka på bilden nedan för att läsa rapporten som PDF.

Nya kontakter med Trafikverket kommer att ske i närtid för att stämma av det pågående arbetet.

Markarydsbanan

Redovisas nuläget för Markarydsbanan med förlängning av trafiken till Halmstad. Konstaterades att tillräckligt med underlag för ett snabbt genomförande föreligger.

Helene Andersson, ordförande i Tillväxtutskottet i Region Halland redovisade det pågående arbetet.


Helene Andersson

Klicka på bilden nedan för att läsa rapporten som PDF.

En avsiktsförklaring mellan regionen, Laholm och Trafikverket om fördelning av ansvar och finansiering har tagits fram och är under beslut i respektive organisation i juni.

Klicka på bilden nedan för att läsa avsiktsförklaringen som PDF.

Därefter skall ett genomförande och medfinansieringsavtal tas fram.

Tidsplanen för trafikstart har ej närmare preciserats i avsiktsförklaringen vilket starkt ifrågasattes under den följande diskussionen. Konstaterades att Laholm tagit upp medel för de två stationerna i sin budget för 2021.En tidplan skulle på ett konkret sätt visa ett åtagande för ett genomförande av järnvägstrafiken.

Behovet av ett gemensamt avtal om trafikomfattning och tidsplan mellan de tre regionerna efterlystes också.

Från Pågatåg Nordosts styrgruppsmöte den 24 maj 20192019-06-20T15:29:08+02:00

Från Pågatåg Nordosts styrgruppsmöte den 22 mars 2019

Trafikutskottet och järnvägstrafiken

Foto Torbjörn Vennström
Jens Holm, ordförande i Riksdagens Trafikutskott deltog i styrgruppens möte via Skype.

Jens var glad att få tillfälle att deltaga i mötet för Pågatåg Nordost.

Jens betonade vikten av ett starkt lokalt och regionalt engagemang för järnvägstrafiken är nödvändigt för att påverka beslutsfattarna på riksnivå och uppmanade till fortsatt påtryckning. ” Ingen annan kommer att föra fram och strida för era förslag”.

Vikten av fortsatt utbyggnad av järnvägen betonades och helst borde utbyggnaden av nya stambanor lånefinansieras. Dock har inga formella inbjudningar till överläggningar ännu kommit från Infrastrukturministern.

I april kommer Trafikutskottet behandla Infrastrukturplanen i 2018–2029 som regeringen beslutade 2018.

Mindre satsningar upp till 100 mkr kan spela en betydande roll för viktiga mindre åtgärder vilket kan bli aktuellt in området för Pågatåg Nordost.

Det nya signalsystemet, ERTMS som kostar stora belopp att införa, kan bli en gökunge i den fortsatta utbyggnaden av järnvägen menade Jens.

Slutligen ville Jens inbjuda till fortsatt möte i Stockholm tillsammans med de 3 vice ordförandena i Trafikutskottet.

Mötesordförande tackade för diskussionen och att vi skulle fortsätta kontakterna med Trafikutskottet.

Markarydsbanan

Konstaterades att Trafikverkets Åtgärdsvalsstudien för Markarydsbanan som redovisats i november 2018, på ett konkret sätt visar på lösningarna för nya stationer/mötesspår och kapacitet på Halmstad C, för att kunna starta tågtrafiken till Halmstad. Driftsekonomi för tågtrafiken beräknas uppgå till en kostnadstäckning på 50-70%.

Vidare så har Region Halland, Laholms och Halmstads kommuner ställt sig bakom de redovisade lösningarna.

I enlighet med styrgruppens beslut i december 2018 har ett möte med Region Kronoberg och Region Skåne och Hässleholms och Markaryds kommuner genomförts för att diskutera lösningar inför trafikstarten.

Från Kronoberg deltog regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson och från Skåne, Kollektivtrafiknämndens ordförande Carina Zachau.

Konstaterades att ett politiskt ställningstagande för trafikomfattningen och trafikstarten för Markarydsbanan mellan de tre regionerna måste göras i närtid för att genomförandet skall kunna påbörjas. Huvudpunkter i en sådan överenskommelse diskuterades.

Redovisades att kontakter mellan regionledningarna i de tre regionerna har påbörjats.

Nästa steg är att därefter ordna ett möte mellan alla berörda kommuner och regioner för att komma fram till ett gemensamt ställningstagande för att starta trafik på Markarydsbanan.

Skånebanan Helsingborg-Hässleholm-Kristianstad – gemensam studie för utveckling

En första delredovisning av studien för Skånebanan Helsingborg- Hässleholm-.Kristianstad görs av Patrik Sterky.

Målsättningen är att minska restiden med 45 minuter genom direkttåg som kompletterar dagens utbud.

Den beslutade utbyggnaden av dubbelspår Hyllstofta-Klippan och höjd hastighet till 160 km/t möjliggör en bättre tidtabell. En utbyggnad av direkttåg är beroende av genomförande av beslutad utbyggnad av Västkustbanan samt ytterligare åtgärder på sträckan Åstorp-Hässleholm.

På sträckan Hässleholm – Kristianstad krävs en utbyggnad av dubbelspår men samtidigt kan mindre åtgärder, förlängning av mötesspår och liknade, väsentligt förbättra tillförlitligheten i dagens utbud.

Studien planeras att slutredovisas vid kommande styrgruppsmöte.

Klicka på bilden nedan för att läsa rapporten som PDF.

Studier kring Helsingborg

Andreas Ekberg, Helsingborgs kommun redovisade pågående studier av järnvägsproblematiken i Helsingborg som genomför av Trafikverket och kommunen. Konstateras att det är viktigt att hitta en bra systemlösning för att klara behovet av kapacitetsförstärkning på Helsingborg C samt kringliggande banor.

Klicka på bilden nedan för att läsa rapporten som PDF.

Från Pågatåg Nordosts styrgruppsmöte den 22 mars 20192019-04-04T08:54:36+02:00

Från Pågatåg Nordost styrgruppsmöte den 7 december

Åtgärdsvalsstudie Markarydsbanan

Projektledare Fredrik Bärthel,Trafikverket redovisade slutdokumentet för Åtgärdsvalsstudien – Markarydsbanan

Konstaterades att åtgärdsvalsstudien mer kom att handla om trafikupplägg än åtgärder i infrastrukturen för att möjliggöra den efterfrågade trafiken Hässleholm-Markaryd-Halmstad.

Redovisades två olika trafikupplägg med tågmöte i Markaryd respektive Knäred/Bjärnum. Förordades det senare för att bland annat få bättre anknytningar i Hässleholm och Halmstad samt minskad störningskänslighet.

Redovisades en god kostnadstäckning mellan 37-53% för trafiken,vilket visar på ett bra resandeunderlag både för lokalt resande och för genomgående resande.

Infrastrukturåtgärder som föreslås,

-ny station i Veinge

-ny station med kort mötesspår i Knäred

-trimningsåtgärder för tätare trafik och högre hastighet för regiontåg

Sammanlagt åtgärder på ca 120 mkr.

Åtgärden i Knäred borde kunna göras utan järnvägsplan, eventuellt behövs en förenklad plan.

Den samhällsekonomiska nyttan av åtgärderna för varje satsad krona är 10 kr i retur, vilket är en mycket hög samhällsnytta för ett järnvägsprojekt. Den förkortade restiden mellan Södra stambanan och Västkustbanan är avgörande.

Vidare krävs en mindre anpassning på Halmstad C för att starta trafiken även innan ombyggnaden av Halmstad C är klar.

Avtal är på gång mellan Trafikverket, Region Halland och Laholms kommun rörande stationer i Veinge och Knäred.

Arbetet med anpassning av Halmstad C pågår mellan Trafikverket, region Halland och Halmstads kommun

Slutsatsen i åtgärdssvalstudien är följande möjliga tidplan för genomförande,

-Anpassning i Halmstad C klar dec. 2021

-Veinge station klar december 2021

-Knäred station och mötesspår klar dec. 2023

-Varannan timmestrafik Hässleholm-Halmstad 8 turer dec. 2021

-Timmestrafik Hässleholm-Halmstad 12-16 turer december 2023

Resultatet av Åtgärdsvalsstudien diskuterades ingående.

Styrgruppen konstaterar att Åtgärdsvalsstudien ger ett bra underlag för det fortsatta arbetet som nu behöver göras omgående för att starta trafiken så snart som mjöligt. Åtgärdsvalsstudien visar att varannan timmestrafik med start i december 2021 samt timmestrafik i december 2023 är möjlig med de förutsättningar som ställts upp.  Styrgruppen instämmer i dessa slutsatser.

Konstaterades att även om infrastrukturåtgärderna i huvudsak berör Halland så är trafiken ett ställningstagande för alla tre regionerna.

Erfarenheter av framgångsrik påverkan i Nationella planen 2018–2029

Den nationella planen 2018–2029 har beslutats av regeringen under året.

Martin Risberg, Region Skåne redovisar det arbete som bedrivits av olika regionala sammanslutningar i landet och hur de har lyckats påverka innehållet i den nationella planen. Arbetssättet har skiftat mellan de olika landsdelarna. En gemensam framgångsfaktor är att göra gemensamma prioriteringar dels inom en region men också i större regionsamverkan, till exempel Regionsamverkan syd som fått ett bra genomslag för sina prioriteringar.

Martin redovisar hur arbetet har genomförts och det är viktiga erfarenheter för det kommande arbetet inför nästa plan 2022.

Från Pågatåg Nordost styrgruppsmöte den 7 december2019-04-02T10:57:21+02:00

Från Pågatåg Nordost styrgruppsmöte den 28 september

Nationella planen 2018 – 2029

Peter Olander,Trafikverket redovisade den av regeringen beslutade nationella planen för 2018-2029.Redovisningen koncentrerades på det område som berör Pågatåg Nordost.
Flera viktiga investeringar i järnvägen ingår i planen för att öka kapaciteten.
Nytillkomna större objekt är tex Sydostlänken Älmhult-Olofström-Karlshamn. Det viktiga objektet, 2 nya spår Lund-Hässleholm, ligger sent i planperioden vilket är klart bekymmersamt för att kunna hantera den ökande trafiken. Det gäller även fullföljandet av sista delen av dubbelspårutbyggnaden till Helsingborgs C.

Två viktiga objekt saknas i den nationella planen ,även om Växjö – Alvesta utpekas som en brist som skall analyseras.
-dubbelspår Hässleholm – Kristianstad

-dubbelspår Alvesta – Växjö
Diskuterades vikten av att ständigt påtala behovet av förstärkt kapacitet på dessa bandelar. Mindre åtgärder genomförs nu i form av förlängda mötesspår.
Redovisades förslag att

-initiera fortsatta insatser på upp till 100 mkr med hjälp av Trafikverkets potter, tex. fortsatta förlängningar av befintliga mötesspår.

-ta fram väl underbyggda förslag till utbyggnad av dubbelspår i samverkan med regionerna och Trafikverket för att säkerställa en utbyggnad i nästa planperiod som beslutas 2022,

Styrgruppen beslöt att ge Patrik Sterky,Kreera i uppdrag att ta fram förslag till studier enligt redovisningen.

Markarydsbanan, pågående arbete och hur vi går vidare

+ Åtgärdsvalsstudien för Markarydsbanan, som skulle vara klar i december 2017, förväntades att slutredovisas på dagens möte. Tyvärr är den inte avslutad.

+ Laholms kommun, genom Annica Pålsson, redovisade det pågående arbetet med de nya stationerna i Knäred och Veinge. Arbetet fortskrider med förankringar i kommunen. Viktigt att åtgärdsvalastudien för Markarydsbanan blir färdig
+ Den 13 mars redovisade Region Halland att de tre berörda regionernas trafikverksamheter har fått i uppdrag att ta fram ett förslag på ett mindre trafikutbud för en snabbare trafikstart.

Arbetet med förslaget till en snabbare start fortskrider mellan de tre länstrafikverksamheterna, även om inget förslag ännu redovisats.

+ SJ har inlämnat ett förslag till Region Skåne med direkttåg Hässleholm-Halmstad-Göteborg med stopp på mellanliggande stationer och med tre turer i vardera riktningen.

Petter Essén och Thomas Weibull ,SJ redovisade förslaget med följande innehåll
-resandeunderlaget från nordöstra Skåne/Blekinge och västkusten/Göteborg,
-förslag till samverkan med regionerna och
-driftsekonomin.

Trafiken skall ses som ett komplement till den planerade pågatågstrafiken och skulle avsevärt förkorta restiderna i de aktuella relationerna. Möjlig trafikstart december 2019.

Styrgruppen beslöt att sammankalla till ett möte mellan de tre regionerna och berörda kommuner för att diskutera alternativen till en snabbare trafikstart inklusive det av SJ presenterade förslaget.

Från Pågatåg Nordost styrgruppsmöte den 28 september2018-10-02T14:53:45+02:00

Från Pågatåg Nordost styrgruppsmöte den 18 maj

Riksdagsledamot Anders Åkesson (C),Trafikutskottet gästade styrgruppen för Pågatåg Nordost

      

Riksdagsledamot Anders Åkesson från Centerpartiet deltog via länk på dagens sammanträde. Anders är ledamot i Riksdagens Trafikutskott och Centerns talesperson i trafikfrågor.

Redovisades det pågående arbetet med den nationella planen för 2018-2029. Regeringens beslut har dröjt varför det är svårt att säga hur det slutliga utfallet blir. Beslut väntas inom kort.

I stället diskuterades sambandet mellan den nationella planen och Sverigeförhandlingens förslag om en ny höghastighetsbana.

Redovisades Centerns åsikt att en ny höghastighetsbana behövs men att finansieringen av denna får ej inkräkta på anlaget för den nationella planen då åtgärderna i den nationella planen är nödvändiga att genomföra för att bland annat rusta upp den befintliga järnvägen. Hänvisas till regeringens nyligen presenterade förslag till förhandling med övriga riksdagspartier.

Även om genomförandet av en ny stambanan kan försenas något får det ej dröja 70 år enligt Anders Åkesson.

Efter en gemensam diskussion tackade Lena Wallentheim för en mycket intressant redovisning och diskussion och poängterade att vi noggrant kommer att studera de kommande besluten om järnvägens framtid

D

Markarydsbanan, pågående arbete och hur vi går vidare

– Åtgärdsvalsstudien för Markarydsbanan, som skulle vara klar i december 2017, är på nytt försenad, nytt datum är slutet av maj 2018.

Förseningen av arbetet riskerar att även påverka övrigt arbete som berör Markarydsbanan.

Helena Rosenlind, Trafikverket redovisade det befintliga underlaget i studien, bland annat ett kort mötesspår i Knäred, flera trafikförslag och tidplanen för genomförande.

I den följande diskussionen framkom ett mycket starkt missnöje med den utdragna processen och den redovisade tidplanen för starten av trafiken. Det handlar om att förlänga en befintlig persontrafik på en bandel som idag trafikeras med ett godståg/dygn.

Det finns en mycket klart uttalad vilja i styrgruppen att skynda på ett genomförande baserat på något av de tidigare redovisade trafikförslagen som tagits fram.

– Laholms kommun, genom översiktsplanerare Linda Svedeberg, redovisades ett ambitiöst program för ortsutveckling på de föreslagna stationsorterna Knäred och Veinge. Lokalbefolkningen har engagerats i arbetet och fördjupade stationslösningar har gjorts tillsammans med regionen och Trafikverket.

– Den 13 mars redovisade Region Halland att de tre berörda regionernas trafikverksamheter har fått i uppdrag att ta fram ett förslag på ett mindre trafikutbud för en snabbare trafikstart.

Det arbetet pågår och ett alternativ med 8–9 turer i vardera riktningen med Pågatåg har redovisats med uppehåll i Knäred och möjlig trafikstart dec 2019 eller dec 2020. Trafikförslaget är möjligt enligt Trafikverket, men överenskommelse mellan regionerna saknas .

Vidare så har SJ inlämnat ett förslag till Region Skåne med direkttåg Hässleholm-Halmstad-Göteborg med stopp på mellanliggande stationer och med tre turer i vardera riktningen. Trafiken skulle genomföras i samverkan mellan SJ och de tre regionerna med bland annat

biljettsamverkan. Trafiken kan starta i december 2019 och skulle ge utrymme för att anlägga en ny station i Laholms kommun fram till trafikstarten. Denna trafiken skulle ge stora restidsförbättringar och skall ses om en del i den kommande pågatågstrafiken

Följande förslag till beslutsalternativ för regionerna redovisades

Pågatåg 8 turer/dag, ny station Knäred och /eller Veinge start dec.  2019.

Ett beslut med genomförande i tre steg.

– SJ 3 turer/dag Hässleholm-Göteborg dec. 2109

– Pågatåg 8 turer/dag som alt. 1 dec 2021

– Pågatåg 12 turer/dag inkl. mötesspår i Knäred dec. 2023

Styrgruppen uttalade att regionerna i samverkan med Trafikverket snabbt bör komma fram till ett ställningstagande för genomförande.

D

Nationell plan 2018-2029 och påverkan på Pågatåg Nordost.

Planeringschef Andreas Åkerlind, Trafikverket redovisade mycket kortfattat läget inför beslutet om den nationella planen 2018-2029.

Ledningsgruppen inbjöd Andreas Åkerlind till nästkommande möte för ledningsgruppen den 28 september för att lämna en fyllig redogörelse av den nationella planen och konsekvenserna för Pågatåg Nordost.

 

Från Pågatåg Nordost styrgruppsmöte den 18 maj2018-05-29T10:39:35+02:00

Från Pågatåg Nordost styrgruppsmöte den 9 februari

Riksdagsledamot Boriana Åberg (M), Trafikutskottet gästade styrgruppen för Pågatåg Nordost.

Boriana Åberg inledde med att presentera sig och redovisade därefter arbetet med den nya nationella infrastrukturplanen 2018-2029.

Konstaterades att det är många parter inblandade i arbetet och att det är regeringen som beslutar om planen och att riksdagen har beslutat om ramen.

Moderaternas inställning till förslaget till planen är att det är en bra satsning på utökat underhåll av järnvägen.

Däremot anser Moderaterna att en satsning på en höghastighetsbana är för dyr i förhållande till nyttan. En utbyggnad för ökad regional trafik och ökad kapacitet är välkommen, särskilt nämndes Hässleholm-Kristianstad och Alvesta – Växjö.

Satsningen på ett nytt signalsystem bör också avvakta till en större samstämmighet om utbygganden i våra grannländer och övriga Europa är klar.

Markarydsbanan, pågående arbete och hur vi går vidare.

”man är överens om slutmålet,
men vägen dit?”

Mats Améen, Trivector redovisade ett kompletterande förslag med trafikstart i december 2018.

Förslaget baseras på att utnyttja befintliga Öresundstågsresurser i Halmstad och Hässleholm och möjliggöra ett utbud av 5 turer/dag i vardera riktningen. Därigenom skapas transportmöjligheter mellan nordöstra Skåne/Blekinge och västkusten och samtidigt upparbetas underlaget för resandet inför den kommande satsningen på timmestrafik.

Inga infrastrukturinsatser behövs och kapaciteten i Halmstad C påverkas ej.

Förslaget möjliggör också uppehåll i Veinge och Knäred när stationerna är klara.

Förslaget ingår som första delen i ett samlat ställningstagande för timmestrafik på Markarydsbanan.

Brev från Kristianstad och Hässleholms kommuner om en snabb trafikstart.

Förhandlingsman

Det är många parter som berörs av tågtrafiken mellan Hässleholm-Markaryd-Halmstad.

Styrgruppen ställde sig bakom förslaget att de tre regionerna skulle utse en särskild förhandlingsman för att underlätta ett snabbt ställningstagande till trafik på Markarydsbanan.

Från Pågatåg Nordost styrgruppsmöte den 9 februari2018-02-13T11:11:08+01:00
Till toppen