Infrastrukturbehov på Markarydsbanan – oktober 2016

Pågatåg Nordost har tidigare tagit fram en studie för smärre förbättringsåtgärder och effektiviseringar på banor som strålar ut från Hässleholm,Timmemodellen-Knutpunkt Hässleholm.

Vi har nu tillsammans med de fyra kommunerna längs Markarydsbanan,Halmstad,Laholm,Markaryd och Hässleholm, gjort en fördjupning av infrastrukturbehovet på banan Hässleholm-Halmstad.

I rapporten som gjorts av Mats Améen,Trivector visas att det går att

– skapa trafik med fasta avgångstider med timmesintervall under rusningstid mellan Hässleholm och Halmstad. Under övrig tid går trafiken varannan timme.

– ny station byggs i Knäred

– restiden kortas med 5-6 minuter med Pågatåg med en kombination av hastighetsanpassning och höjd hastighet utan ombyggnad av infrastrukturen. Kostnaden för förbättrat vägskydd vid högre hastighet är ca 6 mkr.

– genom samordning med Pågatågstrafiken Helsingborg-Halmstad minskas den nuvarande belastningen på Halmstads C.

– en ny mötesstation i Knäred behövs på sikt om godstrafiken ökar väsentligt från dagens 4 godståg/dag.

 

Infrastrukturbehov på Markarydsbanan – oktober 20162017-07-05T12:34:12+02:00

Timmemodellen – Knutpunkt Hässleholm – Nästa steg i Pågatåg Nordost 2.0

Trafiken i Pågatåg Nordost har nu kommit igång och utvecklats positivt. Det är nu dags att gå vidare och se möjligheter till ytterligare förbättringar av trafiken. En ny nationell infrastrukturplan skall tas fram nu och beslutas 2018. Region Skåne skall under 2016 ta fram en ny tågstrategi för 2050. Nya höghastighetsbanor diskuteras.

På uppdrag av Pågatåg Nordost har Mats Améen,Trivector fått i uppdrag att göra en idéstudie avseende smärre förbättringsåtgärder och effektiviseringar av tågtrafiken på banorna som strålar ut från Hässleholm. Tidsperspektivet är kort till medellångt. Utgångspunkten är nuvarande trafiksystem och infrastruktur samt de infrastrukturåtgärder som ligger med i befintliga investeringsplaner (t o m 2025). För att få ett attraktivt och effektivt trafikupplägg bygger det på principlösningar som fungerar för hela trafiksystemet (inte bara varje bana för sig) och med takttidtabeller (fasta minuttal) på alla linjer. Målstandarden är minst timmestrafik.

Robusta trafikupplägg har eftersträvats. De har utformats för att ge så stor nytta som möjligt inom givna infrastrukturramar. I ett första skede har prövats hur trafiken kan förbättras med nuvarande infrastruktur eller med smärre trimningsåtgärder. I ett andra skede föreslås större förbättringar, vilket kräver mer omfattande infrastrukturåtgärder, t ex nya mötes- spår eller partiella dubbelspår.

För att öka kapaciteten på enkelspår föreslås i första hand signalåtgärder, hastighetshöjningar mm. Krävs ännu mer kapacitet föreslås nya mötesspår.

Timmemodellen – Knutpunkt Hässleholm – Nästa steg i Pågatåg Nordost 2.02017-07-05T12:28:53+02:00
Till toppen