Pågatåg Nordost har tidigare tagit fram en studie för smärre förbättringsåtgärder och effektiviseringar på banor som strålar ut från Hässleholm,Timmemodellen-Knutpunkt Hässleholm.

Vi har nu tillsammans med de fyra kommunerna längs Markarydsbanan,Halmstad,Laholm,Markaryd och Hässleholm, gjort en fördjupning av infrastrukturbehovet på banan Hässleholm-Halmstad.

I rapporten som gjorts av Mats Améen,Trivector visas att det går att

– skapa trafik med fasta avgångstider med timmesintervall under rusningstid mellan Hässleholm och Halmstad. Under övrig tid går trafiken varannan timme.

– ny station byggs i Knäred

– restiden kortas med 5-6 minuter med Pågatåg med en kombination av hastighetsanpassning och höjd hastighet utan ombyggnad av infrastrukturen. Kostnaden för förbättrat vägskydd vid högre hastighet är ca 6 mkr.

– genom samordning med Pågatågstrafiken Helsingborg-Halmstad minskas den nuvarande belastningen på Halmstads C.

– en ny mötesstation i Knäred behövs på sikt om godstrafiken ökar väsentligt från dagens 4 godståg/dag.