Pågatåg Nordost är ursprungligen en samverkan mellan 11 kommuner i tre regioner och näringslivet.

Målet är att en förbättrad tågtrafik i befintliga stationer tillsammans med 13 nya stationer skall ge en bättre utveckling för arbetsmarknaden, ökade studiemöjligheter och ett attraktivare boende.

Näringslivet har på ett mycket aktivt sätt stött Pågatåg Nordost, både genom de enskilda större företagen samt de lokala näringslivsgrupperna i området.

Genomförandeavtalet som undertecknades mellan kommunerna, regionerna och dåvarande banverket den 26 januari innebär en gemensam insats på 563 mkr. Förutom en särskild insats för att förstärka kapaciteten på södra stambanan på 115 mkr så fördelas resterande kostnader med 50% på vardera banverket och kommunerna/regionerna.

Enligt avtalet skall man verka för genomförande enligt följande tidsplan:

Dec 2011
ny trafik Helsingborg-Hässleholm
ny trafik Malmö –Hässleholm – Kristianstad
ny trafik Hässleholm-Växjö
ny station Sösdala, Fjälkinge, Ballingslöv, Hästveda, Killeberg, Diö, Vislanda, Gemla

Dec 2013
ny trafik Hässleholm-Markaryd
ny station Bjärnum,Vittsjö,Markaryd,Önnestad

Dec 2014
ny station Tjörnarp

 

Regeringen beslutade i mars 2010 att Pågatåg Nordost skall ingå i den nationella planen och därmed så var den statliga delen för projektet klar.

I juni 2010 så har det konkreta samarbetet mellan Trafikverket, kommunerna och regionerna påbörjats under ledning av Trafikverket.

I arbetet ingår en översyn av tidplanen för genomförandet som innebär att vissa stationer kan tidigareläggas och andra senareläggas. Läs mer via följande länk:

www.trafikverket.se

Rapport

Det är rimligt att även nordöstra Skåne får en fortsatt utbyggnad av den lokala tågtrafiken för att uppnå en ökad regional balans i Skåne och samtidigt stärka den regionala utvecklingen i området.

Det är dags att finna nya utgångspunkter för att förbättra tågtrafiken i Skåne Nordost. Istället för att studera varje särlösning för sig, som innebär ekonomiska och trafiktekniska begränsningar, är det viktigt att ge en heltäckande bild av hur de 9 kommunerna anser att tågtrafiken i hela området skall utvecklas. Utgångspunkten blir då att stödja en fortsatt utveckling av trafiken med Öresundstågen men samtidigt tillgodose de lokala trafikbehoven som finns i området.

Broschyr

Tågprovardag

Tågprovardag den 26/4 2008 – En lyckad dag

Samhällsnyttan

Näringslivet har genomfört en utredning om samhällsnyttan av Pågatåg Nordost 2009. Rapporten har gjorts av Stellan Lundberg ÅF Infra. och presenterades den 7 maj. Rapporten pekar på goda möjligheter att bryta negativa trender och skapa nytta för näringsliv, samhälle och miljö genom att införa Pågatåg Nordost.

Regionfullmäktige i Skåne informeras

Pågatågen välkomnas till Nordöstra Skåne