Tågstrategiskt underlag för Region Kronoberg 2021-2030

I samband med det nya trafikförsörjningsprogrammet för region Kronoberg så har ett tågstrategiskt underlag tagits fram.


Klicka bilderna för att läsa.

Utdrag från rapporten
”Kronoberg ligger centralt placerat i Sydsverige. Tågtrafikens förutsättningar i Kronoberg är goda. Tågtrafiken är en viktig del av kollektivtrafiken och en motor för den regionala utvecklingen i Sydsverige. Länet genomkorsas av flera järnvägar på vilka det går persontrafik samt godstrafik; Södra Stambanan, Kust till Kustbanan och Markarydsbanan. Fem av länets åtta kommuner har tillgång till persontrafik på järnväg. Därtill ska läggas Sydostlänken på vilken det i dagsläget enbart går godstrafik. Tågsystemen som trafikerar Kronoberg är Öresundståg, Krösatåg och Pågatåg. Utöver dessa finns också kommersiella aktörers fjärrtåg i länet, så som snabbtåg och nattåg samt regionaltågstrafik mellan Kalmar och Göteborg.

Planering av tågtrafik kan inte ske som en enskild aktivitet utfört av ett enskilt län. Tågtrafiken är ett system som hänger samman och påverkas av flera parametrar och beslut. Av dessa kan nämnas vilka planer och mål som läggs för tågtrafikering i vårt län och i grannregioner, vilka förutsättningar för trafikering som ges när Trafikverket lägger tidtabeller och vilken parallell busstrafik som trafikerar.

Att tågtrafikering specifikt lyfts fram kan härledas till att det gällande trafikförsörjningsprogrammet endast i mindre omfattning behandlar tåg som transportmedel. Då möjligheterna till tågtrafikering är tätt sammanlänkat med utbyggnad av järnvägsinfrastruktur finns det också ett stort behov av att tydliggöra Region Kronobergs långsiktiga ambitioner och framtidsplaner specifikt för tågtrafiken.

Syftet är att tydliggöra Region Kronobergs ställningstaganden och överväganden kopplat till tågtrafik. I dokumentet samlas och kommenteras flera av de överväganden som har skett för framtidens tågtrafikering i Kronoberg.

För att tågtrafikens positiva nyttor ska kunna bidra till den regionala utvecklingen behöver dock turutbudet komma upp i en viss nivå för att tåget ska utgöra ett tydligt resalternativ. När turutbudet nått en nivå på cirka 12–15 turer per riktning och dag blir resandeökningen betydligt större än turutbudsökningen. Under denna nivå fungerar tåget inte som ett reellt alternativ annat än för dem som inte har tillgång till andra färdmedel1.

Under de senaste tio åren och med åtgärden mötesspår i Skruv har Region Kronoberg medverkat till att infrastrukturåtgärder på cirka 711 miljoner kronor har kunnat genomföras i länet, och detta enbart kopplat till järnvägsinfrastruktur. Av den totala kostnaden har regionen tillsammans med flera av länets kommuner medfinansierat cirka 31 procent av kostnaderna och regionen via samfinansiering finansierat cirka 22 procent av kostnaden. Medfinansiering innebär att kommunala medel eller exempelvis EU-bidrag medfinansierar åtgärden.”

Tågstrategiskt underlag för Region Kronoberg 2021-20302022-09-26T14:11:46+02:00

Ny broschyr om konsekvens- och bristanalysen för Pågatåg Nordost


Klicka på bilden för att se broschyren

Ny broschyr om konsekvens- och bristanalysen för Pågatåg Nordost2022-09-08T15:35:24+02:00

Från Pågatåg Nordosts styrgruppsmöte den 6 maj

Region Skåne möter turbulensen idag och planerar för den framtida utvecklingen med betoning på trafiken i Pågatåg Nordost.

Regionrådet Carina Zachau som är ordförande i Kollektivtrafiknämnden, Region Skåne redovisade effekterna av pandemin för Skånetrafiken.

Resandet under 2019 var all time high för Skånetrafiken. Under pandemin minskade resandet med 50-60 %. Resenärer uppmanades att inte använda kollektivtrafiken. Det innebar ett intäktsbortfall på 1,2 miljarder kr som delvis täcktes av ett statsbidrag på 450 mkr. Samtidigt gjordes nedskärningar i trafiken med 250 mkr.

En remarkabel återhämtning av resandet har därefter inträffat. I april hade intäkterna ökat så att det var bara 15% lägre än tidigare all time high. Antalet resenärer på tåg över Öresundsbron var bara 3% lägre. än tidigare högsta noteringen.

Resandet har naturligtvis även påverkats av kostnadsutvecklingen för drivmedelspriserna.

Region Skåne har antagit en ambitiös utvecklingsplan för tågtrafiken fram till 2040. Den förutsätter en motsvarande satsning på infrastrukturen. Tyvärr visar Trafikverkets förslag att utbyggnadstakten är alltför låg vilket negativt påverkar kommande satsningar på tågtrafiken.

Det gäller särskilt för banor som berör Pågatåg Nordost. Utbyggnaden av Lund-Hässleholm ligger så sent att det riskerar att pendeltågen trängs ut av kommande satsningar på gods-och fjärrtågtrafiken. Kommer satsningarna på Hässleholm-Kristianstad och Alvesta-Växjö ej till stånd innebär det också att planerade trafiksatsningar förhindras.

Region Skåne planerar att köpa nya tåg som skall ersätta de befintliga Öresundstågen cirka 2030.

Diskuterades även utfallet med samverkan i regionsamverkan syd när det gäller prioriteringar av kommande satsningar på infrastrukturen. Konstaterades att en tydligare prioritering av objekt som är betydelsefulla för viktiga stråk bör eftersträvas. Redan nu behöver en ny grund läggas för nästa infrastrukturplanering.

Markarydsbanan/Knäred, Veinge fortsatta arbetet. Järnvägsplan, omfattningen av arbete, utformningen av stationerna, tidsplan.

Peter Bjers,Trafikverket är projektledare för utbyggnaden av mötesspår i Knäred och nya stationer i Knäred och Veinge. Arbetet har nu övergått till ett konkret genomförande. När projektet är genomfört så kan timmestrafik mellan Hässleholm och Halmstad enligt Region Hallands beslut starta.

Närmast i arbetet är att påbörja genomförandet av järnvägsplanen för mötesspåret. När järnvägsplanen har vunnit laga kraft så kan beslut om byggstart tas.

Genomförandet av åtgärderna är relativt enkelt och beräknas ta max 1 år.

Under tiden pågar diskussioner med Laholms kommun om utformningen av stationerna, bland annat en planskild korsning i Veinge.

Avgörande för tidsplanen är hur utdragen arbetet med järnvägsplanen blir. Om den kan genomföras utan överklagande så kan genomförandet av arbetet förkortas med upp till 1 år. Planering för olika utfall pågår.

Markaryds kommun redovisar att näringslivet i Markaryd inte kan vänta på trafikstart utan avser att starta busstrafik mellan Markaryd och Halmstad i närtid. Efterfrågan på arbetskraft i Markaryd är stor och förväntas att öka då näringslivet växer.

Utbyggnaden Lund-Hässleholm/Genomlysningen av Region Skåne och kommunerna.

Trafikverket planera för utbyggnaden av nya spår mellan Lund och Hässleholm vilket ingår i infrastrukturplanen. Ett flertal invändningar har rest från berörda kommuner och regionen. Man ifrågasätter bland annat omfattningen av intrånget i mark och natur. Vidare saknas det underlag för alternativa lösningar. Därför har en genomlysning genomförts för att visa på lösningar som minskar de negativa effekterna av två nya spår och samtidigt behåller restidsmålen

Rapporten är nu färdig och en sista genomgång skall göras innan den kan publiceras. Martin Risberg, Region Skåne redovisar diskussionerna.

Trafikverket har underhand meddelat att man skall ta till sig de förslag som redovisas. Infrastrukturministern har kraftfullt understrukit att samverkan mellan Trafikverk och kommuner/regioner måste öka.

Från Pågatåg Nordosts styrgruppsmöte den 6 maj2022-05-12T11:44:36+02:00

Från Pågatåg Nordosts styrgruppsmöte den 25 februari

Markarydsbanan/Knäred, Veinge – start på genomförandet.

Arbetet med Markarydsbanan har gått över från planering till ett genomförandeskede. Mötesspåret/stationen i Knäred finns med i Trafikverkets förslag till infrastrukturplan. Laholms kommun har åtagit sig att finansiera stationerna i Knäred och Veinge.

Trafikverket har nu satt upp en projektorganisation för genomförandet av projekten. Projektledare Peter Bjers,Trafikverket redovisar det fortsatta arbetet med järnvägsplan för Knäred som krävs för att starta byggandet. Redovisades tidplanen.

Erling Cronqvist konstaterade att Laholms planarbete fortskrider och kommer att inte att försena det fortsatta arbetet.

En viktig förutsättning för arbetet är att Knäred mötesspår även finns kvar i infraplanen som regeringen fastställer i vår.

Jonas Bergman, Halmstad konstatera att Halmstad C behöver fortsatt utveckling men att redan nu finns utrymme på Halmstad C för tågtrafiken på Markarydsbanan.

Remissvar på förslaget för Infrastrukturplan 2022-2033

Redovisade det fortsatta arbetet med infrastrukturplanen som skall beslutas av regeringen under våren. Konstateras att utrymmet för nya objekt är mycket litet och många objekt har senarelagts. Kostnadsfördyringarna av investeringarna har spelat en stor roll för denna utveckling.

Viktiga objekt som dubbelspår Hässleholm-Kristianstad och dubbelspår Växjö-Räppe ingår inte i förslaget trots en stor medfinansiering med mer än 25% från kommuner och regioner.

Redovisades kommunerna och regionernas remissvar för respektive bandel.
Samstämmigheten för att genomföra de viktiga järnvägssatsningarna är stor.

-Dubbelspår Hässleholm- Kristianstad, medfinansieras

-Dubbelspår Växjö-Räppe, medfinansieras

-Södra stambanan mellan Hässleholm-Alvesta bör ingå som en brist som skall utreda i den kommande planen.

-Södra stambanan mellan Hässleholm-Malmö skall förstärkas med två nya spår mellan Lund och Hässleholm enligt förslaget till plan. Lösningen måste samordnas med synpunkter från kommunerna och regionen.

-Helsingborg-Hässleholm kommer att förstärkas enligt förslaget till plan. Fortsatt utveckling krävs för att kunna införa direkttåg.

-Markarydsbanan kommer att få två nya stationer som enligt förslaget. Det innebär att timmestrafik mellan Hässleholm och Halmstad skall starta.

-Blekinge kustbana behöver förstärkas


Klicka på bilden för att se dokument


Klicka på bilden för att se infrastrukturplan


Klicka på bilden för att se underlag till remissyttrande


Klicka på bilden för att se remissvar

Från Pågatåg Nordosts styrgruppsmöte den 25 februari2022-03-07T13:34:29+01:00
Till toppen