Från Pågatåg Nordosts styrgruppsmöte den 27 november 2020

Markarydsbanan-utformning av nya stationer i Veinge och Knäred/tidsplaner, trafikstart

Kommunalrådet Erling Cronqvist och Niklas Wilsson, Laholms kommun redovisar ett omfattande arbete för ortsutvecklingen i de nya stationsorterna Knäred och Veinge.

Konstateras att bara tågstopp ger ingen ortsutveckling. Satsningar på kompletterande investeringar i cykel- och gångstråk ingår tillsammans med satsningar på framtida bostadsbyggande.

Förslag på attraktiva stationsutformningar på orterna har också tagits fram i samverkan med Trafikverket.


Klicka på bilden för att se presentationen


Klicka på bilden för att se programmet


Klicka på bilden för att se programmet

Jan Törnell,Region Halland redovisade regionens målbild för Markarydsbanan med en attraktiv tågtrafik med avgång varje timme. Arbetet fortsätter inklusive tecknade av medfinansierings-och genomförandeavtal. Trafikverket har en betydande roll i arbetet.

Region Halland har utryckt oro över att åtgärder riskera flyttas fram i tid. Medel till investeringar på Markarydsbanan finns med i gällande och kommande infrastrukturplan.

Regionen verkar för att starten av persontrafiken skall komma till stånd. så snart som möjligt.


Klicka på bilden för att se redovisningen

Förslag till bättre tågtrafik Krösatåg Hässleholm-Växjö

Pågatåg nordost har tillsammans med Hässleholm, Osby och Älmhult kommuner beslutat genomföra en studie för att utveckla Krösatågstrafiken mellan Hässleholm och Växjö.

Mats Améen, Trivector redovisar resultatet av studien.


Klicka på bilden för att se redovisningen

Vikten av avgångar på fasta minutalt och timmestrafik för ökat resande slås fast.

Alla Skånes 75 järnvägsstationer har minst timmestrafik utom,
Bjärnum, Vittsjö (Markarydsbanan),
Fjälkinge (Blekinge Kustbanan)
Ballingslöv, Hästveda, Killeberg (Krösatåg Hässleholm-Växjö).

Orter med motsvarande resandeunderlag i Skåne har haft en kraftigare resandeökning än ovanstående orter som har lägre trafikutbud.

Det finns ett tydligt samband mellan turutbud och resande.

Förslag till förbättringar för Krösatågen Hässleholm-Växjö

-Timmestrafik med takttidtabell bör eftersträvas för att få stort resande och effektivt trafikupplägg
-Dimensionerade tid för fordonsparken är vardagar mellan kl. 6-9 och 15-18.I låg – och mellantrafik finns alltid fordon att tillgå
-En viktig effekt av utbyggd krösatågstrafik är att kommunhuvudorterna, Hässleholm, Osby, Älmhult, Alvesta, Växjö, binds ihop med 2 tåg i timmen hela dagen. (Krösatåg plus Öresundståg)
– Ett första steg är införande av fasta minuttal på befintliga turer.
-Därefter kan fler turer sättas in för att uppnå timmestrafik.
Efter diskussion beslutar styrgruppen att de fem berörda kommunerna gemensamt skall skicka in förslaget till förbättrad trafik till Region Skåne och Region Kronoberg.

Ny infrastrukturplan – inriktningsunderlag från Trafikverket 30 oktober.

Redovisas inledande Trafikverkets inriktningsunderlag för en ny infrastrukturplan. Utgångspunkten är gällande infrastrukturplan samt en ram på +/- 20%.

Trafikverket konstaterar att
-behovet av reinvesteringar är mycket stort och kommer att ta ytterligare medel i anspråk
-befintliga projekt i gällande plan kommer att ta en mycket stor andel av investeringarna i kommande plan för genomförande,det gäller bland annat de tre beslutande etapperna av ny stambanan.
-det kommer att finnas mycket små möjligheter att rymma nya projekt även i alternativet + 20%.


Klicka på bilden för att se underlaget

Inspel från

PO Löfberg Växjö kommun

-slutför projekt i befintlig plan
-ny stambana skall finansieras utanför kommande plan
-ökade ramar för planen
-dubbelspår Alvesta-Växjö

Andreas Ekberg Helsingborg stad

-Redovisar utgångpunkter och underlag,Skånebilden mfl.
-bygg färdigt Västkustbanan till Helsingborg
-betonar knutpunkternas betydelse för en attraktiv kollektivtrafik
-gör klart det som beslutats,tex Skånebanan


Klicka på bilden för att se redovisningen

Richard Heingard Hässleholm kommun

-Hässleholms C, en viktig knutpunkt även för den nya stambanan
-gör färdigt satsningen på Skånebanan
-dubbelspår Hässleholm-Kristianstad

Martin Risberg,Region Skåne

-grunddokument,Skånebilden 2015,Positionspapper 2017
-4 spår Lund C- Hässleholm
-Helsingborg C – Maria ,dubbelspår
-Hässleholm-Kristianstad,dubbelspår
-Ökad kapacitet E6 Vellinge-Helsingborg
-Klartecken för brukarfinansierad H-H förbindelse


Klicka på bilden för att se redovisningen

Mötestider 2021

– 26 mars
– 28 maj
– 8 oktober
– 10 december

Kl. 10-12 Hässleholm/alternativt digitalt

Från Pågatåg Nordosts styrgruppsmöte den 27 november 20202020-12-08T15:00:51+01:00

Från Pågatåg Nordosts styrgruppsmöte den 18 september 2020

Information om regeringens beslut att starta arbetet för en ny infrastrukturplan.

Regeringen har under sommaren besluta att starta arbetet med en ny infrastrukturplan som gäller från 2022. Detta kommer att ha en stor effekt på arbetet med tågtrafikens utveckling i vårt område.

Trafikverket skall redovisa ett inriktningsunderlag den 30 oktober. Det ekonomiska underlaget skall anges inom intervallet +/- 20% i förhållande till nuvarande plan. Efter remiss till berörda skall redovisning ske till regeringen den 29 januari 2021.

Därefter skall regeringen och riksdagen besluta om infrastrukturplanens längd och ekonomiska ram.

Slutligen skall Trafikverket ta fram en åtgärdsplan för en nationell plan.

Infrastrukturen på den nationella nivån

Riksdagsledamot Emma Berginger MP är ledamot i Riksdagens Trafikutskott och Miljöpartiets talesperson i trafikfrågor.

Emma redovisar det pågående arbetet med infrastrukturfrågor på den nationella nivån. Det pågår en mycket stor satsning på järnvägens infrastruktur i den nuvarande planen och det förväntas fortsätta i arbete med den kommande planen som just nu har påbörjats. Frågan om en satsning på nya stambanor diskuterades, vad innebär den snäva ekonomiska ramen som regeringen besluta om?


klicka på bilden för att se redovisningen

Infrastrukturen på den sydsvenska nivån

Regionrådet Sven Sunesson är ordförande i utskottet för infrastruktur och kollektivtrafik i Regionsamverkan Sydsverige. En samverkan mellan 6 regioner.

Sven redovisade planeringsomgången för 2022 som är baserat på regionsamverkans handlingsplan, tågfordonstrategi och systemanalys tillsammans med de förutsättningar som regeringen anger. Vikten av ett samlat agerande underströks vilket varit framgångsrikt i den nuvarande planen. I första hand prioriteras de objekt som finns i den nuvarande planen samt några tillkommande viktiga förslag.


Klicka på bilden för att se redovisningen

Infrastrukturen på den regionala nivån -Tågstrategi Skåne

Martin Risberg, Region Skåne redovisade Tågstrategi Skåne som omfattar tiden fram till 2040.Infrastrukturerns utbyggnad påverkar omfattningen av trafiken. Corona pandemin har påverkat resandet med den långsiktiga effekten är osäker. Tågstrategin är viktig som underlag för diskussioner med Trafikverk/regeringen om infrastrukturbehovet.

Ett nytt tågkoncept etableras, System 3, som skall ge ökad kapacitet.

Tågtrafiken ökar med 60% fram till 2040 och innebär att dagens beslutade utbyggnad av infrastrukturen inte räcker till, ytterligare åtgärder krävs.


Klicka på bilden för att se redovisningen

Förslag till utformning av nya stationer i Veinge och Knäred, Laholms kommun

En mycket kortfattad redovisning av nuläget görs av KSO Erling Cronqvist och Niklas Wilsson och en mer omfattade redovisning kommer att ske på nästa möte den 27 november.

Remissvar

Redovisas två remissvar som gäller Tågstrategin Skåne samt det regionala trafikförsörjningsprogrammet i Halland har varit utskickat och redovisas. Remissvaren har skickats in på grund av gällande tidsgränser.

Remissvaren godkänns.


Klicka på bilderna för att se remissvaren

Från Pågatåg Nordosts styrgruppsmöte den 18 september 20202020-09-30T12:06:58+02:00
Till toppen