Information om regeringens beslut att starta arbetet för en ny infrastrukturplan.

Regeringen har under sommaren besluta att starta arbetet med en ny infrastrukturplan som gäller från 2022. Detta kommer att ha en stor effekt på arbetet med tågtrafikens utveckling i vårt område.

Trafikverket skall redovisa ett inriktningsunderlag den 30 oktober. Det ekonomiska underlaget skall anges inom intervallet +/- 20% i förhållande till nuvarande plan. Efter remiss till berörda skall redovisning ske till regeringen den 29 januari 2021.

Därefter skall regeringen och riksdagen besluta om infrastrukturplanens längd och ekonomiska ram.

Slutligen skall Trafikverket ta fram en åtgärdsplan för en nationell plan.

Infrastrukturen på den nationella nivån

Riksdagsledamot Emma Berginger MP är ledamot i Riksdagens Trafikutskott och Miljöpartiets talesperson i trafikfrågor.

Emma redovisar det pågående arbetet med infrastrukturfrågor på den nationella nivån. Det pågår en mycket stor satsning på järnvägens infrastruktur i den nuvarande planen och det förväntas fortsätta i arbete med den kommande planen som just nu har påbörjats. Frågan om en satsning på nya stambanor diskuterades, vad innebär den snäva ekonomiska ramen som regeringen besluta om?


klicka på bilden för att se redovisningen

Infrastrukturen på den sydsvenska nivån

Regionrådet Sven Sunesson är ordförande i utskottet för infrastruktur och kollektivtrafik i Regionsamverkan Sydsverige. En samverkan mellan 6 regioner.

Sven redovisade planeringsomgången för 2022 som är baserat på regionsamverkans handlingsplan, tågfordonstrategi och systemanalys tillsammans med de förutsättningar som regeringen anger. Vikten av ett samlat agerande underströks vilket varit framgångsrikt i den nuvarande planen. I första hand prioriteras de objekt som finns i den nuvarande planen samt några tillkommande viktiga förslag.


Klicka på bilden för att se redovisningen

Infrastrukturen på den regionala nivån -Tågstrategi Skåne

Martin Risberg, Region Skåne redovisade Tågstrategi Skåne som omfattar tiden fram till 2040.Infrastrukturerns utbyggnad påverkar omfattningen av trafiken. Corona pandemin har påverkat resandet med den långsiktiga effekten är osäker. Tågstrategin är viktig som underlag för diskussioner med Trafikverk/regeringen om infrastrukturbehovet.

Ett nytt tågkoncept etableras, System 3, som skall ge ökad kapacitet.

Tågtrafiken ökar med 60% fram till 2040 och innebär att dagens beslutade utbyggnad av infrastrukturen inte räcker till, ytterligare åtgärder krävs.


Klicka på bilden för att se redovisningen

Förslag till utformning av nya stationer i Veinge och Knäred, Laholms kommun

En mycket kortfattad redovisning av nuläget görs av KSO Erling Cronqvist och Niklas Wilsson och en mer omfattade redovisning kommer att ske på nästa möte den 27 november.

Remissvar

Redovisas två remissvar som gäller Tågstrategin Skåne samt det regionala trafikförsörjningsprogrammet i Halland har varit utskickat och redovisas. Remissvaren har skickats in på grund av gällande tidsgränser.

Remissvaren godkänns.


Klicka på bilderna för att se remissvaren