Från styrgruppen den 15 december

Regeringens beslut om kapacitetsåtgärder i Skåne

Göran Svärd redovisar regeringens beslut om kapacitetsförstärkningar av järnvägen i Skåne.
Beslutet bygger på Trafikverkets förslag.

Det viktigaste i regeringens beslut är att utbyggnaden av två nya spår Lund-Hässleholm ligger kvar i nuvarande plan 2023–2033 med oförändrad medelstilldelning både i nuvarande plan och totalt för projektet. Tidigare tidsplan skall gälla. Dessutom tillkommer mindre projekt som också skall ingå i ramen,

-nya mötesspår mellan Hässleholm och Alvesta för att möta trafiken från Fehmarn bält 2029

-kapacitetsförstärkningar kring Malmö C

Redovisas också Trafikverkets nya bedömning om tidsplanen för genomförande enligt regionchef Lennart Andersson

Hässleholm-Kristianstad mötesspår Attarp 2024
Åstorp-Hässleholm högre hastighet 2024
Hässleholm-Alvesta mötesspår 4st? innan 2029
Lund-Hässleholm nytt dubbelspår påbörjas 2033 färdigt 2043
Maria-Helsingborg C 2030 talet
Hässleholm C 2033–2038
Hässleholm- Kristianstad, dubbelspår 2035-2040
Hässleholm-Alvesta nytt dubbelspår 2040-talet

Vår målsättning är det korta ner genomförande tiden med bland annat närmare samverkan mellan Trafikverket ,kommuner och regioner.


Klicka på bilden för att läsa dokumentet

2024 – Brist -och konsekvensanalys för Pågatåg nordost

En uppdatering av brist -och konsekvensanalysen för Pågatåg Nordost har genomförts av Mats Ameén, Trivector beroende på de senaste beslutade förändringarna i infrastrukturplaneringen.

Analysen presenteras för samtliga bandelar. Kompletteringar skall ske enligt påpekande under mötet.

Avsikten är att göra årliga uppdateringar av analysen.


Klicka på bilden för att läsa dokumentet

Från styrgruppen den 15 december2024-01-04T15:53:38+01:00

Från styrgruppen den 6 oktober

Kapacitet i Skåne/– Trafikverket förslag till regeringen -Södra stambanan
-Skånebanan

konsekvenser för regionaltrafiken

Göran Svärd redovisar Trafikverkets förslag till regeringen om förstärkt kapacitet på järnvägen i Skåne.
Slutsatsen i Trafikverkets svar till regeringen är att det är nödvändigt att bygga ut kapaciteten med två nya spår Lund-Hässleholm. Övriga satsningar är till stor del beroende av denna utbyggnad för att ge utrymme till fler tåg även på andra bansträckningar.

Trafikverket prioriterar även en ombyggnad av Hässleholm C liksom utbyggnad dubbelspår mellan Hässleholm-Kristianstad.
Satsningarna är till stor del finansierade i befintlig infrastrukturplan med undantag för dubbelspår Hässleholm-Kristianstad och Hässleholm C.

Vi instämmer i Trafikverkets prioriteringar.
Utbyggnaden av Lund-Hässleholm är i Trafikverkets förslag senarelagd till trafikstart mellan 2043 och 2050 vilket är oacceptabelt. Befintlig regionaltrafik riskera indragningar samtidigt som Skånetrafikens planerade utökningar av trafiken omöjliggörs.

Ett nytt dubbelspår mellan Hässleholm och Alvesta behöver utredas enligt Trafikverket och ingår för första gången i kommande utbyggnadsplaner. Trafikverket föreslår under tiden att 4 nya mötesspår byggs ut mellan Hässleholm och Alvesta för att underlätta för godstrafiken.


Klicka på bilden för att läsa dokumentet

 

Dubbelspår Växjö-Räppe en del av dubbelspåret Växjö-Alvesta.

P O Löfberg, Växjö kommun redovisar läget för utbyggnaden av dubbelspåret Växjö- Räppe.

Dubbelspår Växjö-Räppe ingår i nuvarande infrastrukturplan med en viktig delfinansiering av regionen och berörda kommuner. Utbyggnaden av ett nytt sjukhus har varit en del av underlaget med en ny station i Räppe. Regionen har nu beslutat att nuvarande sjukhus centralt i Växjö skall rustas upp.

Arbetet med dubbelspåret fortsätter trots det som en etapplösning för dubbelspår hela sträckan Växjö-Alvesta som behöver förstärkt kapacitet.


Klicka på bilden för att läsa dokumentet

 

Sydostlänken/Älmhult-Olofström-Karlshamn, hur långt har arbetet kommit.

Öjvind Hatt, Olofströms kommun redovisar pågående arbete med Sydostlänken, Älmhult-Olofström -Karlshamn.

Upprustning och elektrifiering av befintlig sträcka Olofström-Älmhult blir etapp 1 för att säkerställa Volvos leveranser. Planerad byggstart 2028. Ett stort antal övergångsställen behöver stängas. En fråga som diskuteras är anpassningen till Södra stambanan och bangården i Älmhult, liksom bangård/station i Olofström.

Planarbetet med den nya bansträckningen Olofström- Blekinge kustbana fortsätter, där nu val av korridor har lagts fast.

Persontrafiken bedöms som viktig men osäkerhet om ställningstagande från Region Skåne samt ny politisk styrning i Region Blekinge kvarstår.


Klicka på bilden för att läsa dokumentet

 

Markarydsbanan/Knäred, Veinge fortsatta arbetet.

Peter Bjers, Trafikverket redovisar det aktuella läget för det pågående arbetet med stationerna i Knäred och Veinge. Projekten finns både i den nationella
planen och i den regionala planen.

Parallellt med arbetet med de nya stationerna pågår ett arbete med hastighetshöjning och översyn av 40 st. övergångställen som behöver rustas upp eller stängas. Lokalt samråd kommer att ske i början på 2024. Under 2025 kommer begäran om byggstart att skickas in för beslut under 2025 av regeringen. Den redovisade tidsplanen följs, dvs trafikstart december 2027.

Från styrgruppen den 6 oktober2024-01-04T15:56:48+01:00

Från styrgruppsmötet den 12 maj.

Information om Trafikverkets regeringsuppdrag för kapacitetshöjande åtgärder i järnvägssystemet i Skåne, med särskild betoning av Lund – Hässleholm.

Redovisades Trafikverkets regeringsuppdrag för kapacitetsökande åtgärder för Skånes järnvägar som presenterats den 4 maj. Enligt Trafikverket är två nya spår Lund – Hässleholm en förutsättning för att öka kapaciteten i Skånes järnvägar både för pendlingsresande och godstrafik. Den ökande godstrafiken från Fehmarn bältförbindelsen från och med 2029 påverkar även kapaciteten på sträckan Hässleholm – Alvesta som på sikt behöver nya spår. Södra stambanan Lund –Alvesta är den hårdast utnyttjade sträckan i Sydsverige

Utbyggnad av viktiga knutpunkter behöver också göras i Malmö C samt Hässleholm C.

Utbyggnad med dubbelspår Hässleholm-Kristianstad samt fler plattformsspår i Kristianstad är också prioriterat.

Trafikverkets utredning är en bra grund för det fortsatta arbetet. Det är dock viktigt att kraftfullt föra fram att utbyggnaden av Lund – Hässleholm är med i infrastrukturplanen 2022 – 2033 med en finansiering på 16 miljarder kr. Även om förutsättningarna har något ändrats är det viktig att Lund-Hässleholm snabbt påbörjas. Viktigt att utnyttja det arbete som gjorts både av Trafikverket och region Skåne/kommunerna för att skyndsamt gemensamt gå vidare nu.


Klicka på bilden för att läsa dokumentet

 

Aktuella infrastruktursatsningar på järnvägen i Helsingborgsområdet


Andreas Ekberg, Helsingborg stad redovisade aktuella järnvägsprojekt i Helsingborgsområdet

Dubbelspåret Ängelholm-Maria station är snart klar som en av de sista delarna av Västkustbanans dubbelspårsutbyggnad.

Kvar är delen Maria – Helsingborg där arbetet pågår att studera alternativa lösningar. Det omfattar Helsingborg C Övre samt Helsingborg – Ramlösa. Planerad byggstart 2033.

Utbyggnaden av Västkustbanan kommer att möjliggöra en utbyggd tågtrafik Helsingborg -Hässleholm med direkttåg som kraftigt minskar dagen långa restid tillsammans med de beslutade kapacitetsförstärkningarna i Klippan och höjning av hastigheten på banan.

Andra stadsutbyggnader som påverkar infrastrukturen är utbyggnaden av ett nytt sjukhus, flyttning av hamnen söderut för ökad kapacitet och samtidigt möjliggöra fortsatt stadsutveckling i centrum.

H-H förbindelsen studeras vidare av Helsingborgs stad för att undersöka lösningar som minskar kostnaderna.


Klicka på bilden för att läsa dokumentet

 

Tågtrafik på mindre orter – en ny studie som utvärderar effekterna.


Joel Hansson, Trivector redovisar två studier som berör tågtrafik i mindre tätorter.

Konstateras att införandet av tågtrafik i mindre orter ofta innebär en besvärlig avvägning mellan den tidigare busstrafiken och den nya tågtrafiken. I studien jämförs resandeutvecklingen i orter med busstrafik, med orter som fått nya tågstationer. Ett markant ökat resande i orterna med tågtrafik kan redovisas samtidigt som orterna med busstrafik visar ett oförändrat resande. Studien visar också att resandet i stationsorternas omgivande landsbygd ökar mer än ökningen i själva tätorten.

Slutsatserna är att
-tågsatsningen har medfört stora resandeökningar
-ingen snedvridning mellan stationsorterna och omgivande landsbygd
-anslutningsmöjligheter med cykel och bil är avgörande
-bättre kollektivtrafikstandard har inneburit större upptagningsområde trots färre hållplatser

Vidare redovisa effekterna av förbättrat turutbud utanför rusningstid i en genomförd studie.

Timmestrafik under hela dagen jämfört med timmestrafik under bara rusningstid visar att resandet ökar markant. Kostnader ökar endast marginellt då man kan utnyttja befintliga fordonsresurser effektivare. Avgångar med få resenärer utanför rusningstid kan ha stor betydelse för resandet i stort.


Klicka på bilden för att läsa dokumentet


Klicka på bilden för att läsa dokumentet

 

Markarydsbanan/Knäred, Veinge fortsatta arbetet.


Peter Bjers, Trafikverket redovisar det aktuella läget för det pågående arbetet med stationerna i Knäred och Veinge. Projekten finns både i den nationella planen och i den regionala planen.

Arbetet med järnvägsplan för Knäred pågår och en första redovisning för Trafikverket skall ske inom ett par veckor. Ett första samråd har genomförts.
Den redovisade tidsplanen följs.

Från styrgruppsmötet den 12 maj.2023-05-30T16:39:41+02:00

Lena Wallentheim lämnar ordförandeposten i Pågatåg Nordost efter 8 år.

Lena Wallentheim, Hässleholm har varit ordförande i Pågatåg Nordost under 8 år och även deltagit i arbetet tidigare. Nu lämnar Lena arbetet efter valet.
 
Lena har varit mycket drivande och positiv som ordförande och kunnat samla de 16 kommunerna som ingår. Mycket arbete har lagts ner på förlängningen  av trafiken från Hässleholm – Markaryd till Halmstad som nu kommer att bli verklighet.
 
Vi tackar Lena för ett väl utfört arbete och har överlämnat en unik Pågatåg Nordost penna!
Lena Wallentheim lämnar ordförandeposten i Pågatåg Nordost efter 8 år.2023-01-11T15:14:03+01:00

En uppföljning av Konsekvens- och bristanalysen för Pågatåg Nordost har genomförts

I januari 2022 gjordes en första analys baserat på Trafikverkets förslag till Infrastrukturplan 2022-2033. En uppföljning har därefter gjort som redovisats i januari 20223 baserat på regeringens beslut till plan 2022-2033 och den nya regeringens ändrade inställning till satsningen på höghastighetståg.


Klicka på bilden för att läsa rapporten

 

Prioriterade satsningar för Pågatåg Nordost

Det finns stora brister i infrastrukturen som behöver åtgärdas för att kunna rymma den ökade godstrafiken från Fehmarn bält 2029 och samtidigt ge utrymme för den viktiga regionaltrafiken.

De prioriterade objekten som redovisas i rapporten redovisas här.

En uppföljning av Konsekvens- och bristanalysen för Pågatåg Nordost har genomförts2023-01-12T12:55:50+01:00
Till toppen