Från Pågatåg Nordost styrgruppsmöte den 7 december

Åtgärdsvalsstudie Markarydsbanan

Projektledare Fredrik Bärthel,Trafikverket redovisade slutdokumentet för Åtgärdsvalsstudien – Markarydsbanan

Konstaterades att åtgärdsvalsstudien mer kom att handla om trafikupplägg än åtgärder i infrastrukturen för att möjliggöra den efterfrågade trafiken Hässleholm-Markaryd-Halmstad.

Redovisades två olika trafikupplägg med tågmöte i Markaryd respektive Knäred/Bjärnum. Förordades det senare för att bland annat få bättre anknytningar i Hässleholm och Halmstad samt minskad störningskänslighet.

Redovisades en god kostnadstäckning mellan 37-53% för trafiken,vilket visar på ett bra resandeunderlag både för lokalt resande och för genomgående resande.

Infrastrukturåtgärder som föreslås,

-ny station i Veinge

-ny station med kort mötesspår i Knäred

-trimningsåtgärder för tätare trafik och högre hastighet för regiontåg

Sammanlagt åtgärder på ca 120 mkr.

Åtgärden i Knäred borde kunna göras utan järnvägsplan, eventuellt behövs en förenklad plan.

Den samhällsekonomiska nyttan av åtgärderna för varje satsad krona är 10 kr i retur, vilket är en mycket hög samhällsnytta för ett järnvägsprojekt. Den förkortade restiden mellan Södra stambanan och Västkustbanan är avgörande.

Vidare krävs en mindre anpassning på Halmstad C för att starta trafiken även innan ombyggnaden av Halmstad C är klar.

Avtal är på gång mellan Trafikverket, Region Halland och Laholms kommun rörande stationer i Veinge och Knäred.

Arbetet med anpassning av Halmstad C pågår mellan Trafikverket, region Halland och Halmstads kommun

Slutsatsen i åtgärdssvalstudien är följande möjliga tidplan för genomförande,

-Anpassning i Halmstad C klar dec. 2021

-Veinge station klar december 2021

-Knäred station och mötesspår klar dec. 2023

-Varannan timmestrafik Hässleholm-Halmstad 8 turer dec. 2021

-Timmestrafik Hässleholm-Halmstad 12-16 turer december 2023

Resultatet av Åtgärdsvalsstudien diskuterades ingående.

Styrgruppen konstaterar att Åtgärdsvalsstudien ger ett bra underlag för det fortsatta arbetet som nu behöver göras omgående för att starta trafiken så snart som mjöligt. Åtgärdsvalsstudien visar att varannan timmestrafik med start i december 2021 samt timmestrafik i december 2023 är möjlig med de förutsättningar som ställts upp.  Styrgruppen instämmer i dessa slutsatser.

Konstaterades att även om infrastrukturåtgärderna i huvudsak berör Halland så är trafiken ett ställningstagande för alla tre regionerna.

Erfarenheter av framgångsrik påverkan i Nationella planen 2018–2029

Den nationella planen 2018–2029 har beslutats av regeringen under året.

Martin Risberg, Region Skåne redovisar det arbete som bedrivits av olika regionala sammanslutningar i landet och hur de har lyckats påverka innehållet i den nationella planen. Arbetssättet har skiftat mellan de olika landsdelarna. En gemensam framgångsfaktor är att göra gemensamma prioriteringar dels inom en region men också i större regionsamverkan, till exempel Regionsamverkan syd som fått ett bra genomslag för sina prioriteringar.

Martin redovisar hur arbetet har genomförts och det är viktiga erfarenheter för det kommande arbetet inför nästa plan 2022.

Från Pågatåg Nordost styrgruppsmöte den 7 december2019-04-02T10:57:21+02:00

Från Pågatåg Nordost styrgruppsmöte den 28 september

Nationella planen 2018 – 2029

Peter Olander,Trafikverket redovisade den av regeringen beslutade nationella planen för 2018-2029.Redovisningen koncentrerades på det område som berör Pågatåg Nordost.
Flera viktiga investeringar i järnvägen ingår i planen för att öka kapaciteten.
Nytillkomna större objekt är tex Sydostlänken Älmhult-Olofström-Karlshamn. Det viktiga objektet, 2 nya spår Lund-Hässleholm, ligger sent i planperioden vilket är klart bekymmersamt för att kunna hantera den ökande trafiken. Det gäller även fullföljandet av sista delen av dubbelspårutbyggnaden till Helsingborgs C.

Två viktiga objekt saknas i den nationella planen ,även om Växjö – Alvesta utpekas som en brist som skall analyseras.
-dubbelspår Hässleholm – Kristianstad

-dubbelspår Alvesta – Växjö
Diskuterades vikten av att ständigt påtala behovet av förstärkt kapacitet på dessa bandelar. Mindre åtgärder genomförs nu i form av förlängda mötesspår.
Redovisades förslag att

-initiera fortsatta insatser på upp till 100 mkr med hjälp av Trafikverkets potter, tex. fortsatta förlängningar av befintliga mötesspår.

-ta fram väl underbyggda förslag till utbyggnad av dubbelspår i samverkan med regionerna och Trafikverket för att säkerställa en utbyggnad i nästa planperiod som beslutas 2022,

Styrgruppen beslöt att ge Patrik Sterky,Kreera i uppdrag att ta fram förslag till studier enligt redovisningen.

Markarydsbanan, pågående arbete och hur vi går vidare

+ Åtgärdsvalsstudien för Markarydsbanan, som skulle vara klar i december 2017, förväntades att slutredovisas på dagens möte. Tyvärr är den inte avslutad.

+ Laholms kommun, genom Annica Pålsson, redovisade det pågående arbetet med de nya stationerna i Knäred och Veinge. Arbetet fortskrider med förankringar i kommunen. Viktigt att åtgärdsvalastudien för Markarydsbanan blir färdig
+ Den 13 mars redovisade Region Halland att de tre berörda regionernas trafikverksamheter har fått i uppdrag att ta fram ett förslag på ett mindre trafikutbud för en snabbare trafikstart.

Arbetet med förslaget till en snabbare start fortskrider mellan de tre länstrafikverksamheterna, även om inget förslag ännu redovisats.

+ SJ har inlämnat ett förslag till Region Skåne med direkttåg Hässleholm-Halmstad-Göteborg med stopp på mellanliggande stationer och med tre turer i vardera riktningen.

Petter Essén och Thomas Weibull ,SJ redovisade förslaget med följande innehåll
-resandeunderlaget från nordöstra Skåne/Blekinge och västkusten/Göteborg,
-förslag till samverkan med regionerna och
-driftsekonomin.

Trafiken skall ses som ett komplement till den planerade pågatågstrafiken och skulle avsevärt förkorta restiderna i de aktuella relationerna. Möjlig trafikstart december 2019.

Styrgruppen beslöt att sammankalla till ett möte mellan de tre regionerna och berörda kommuner för att diskutera alternativen till en snabbare trafikstart inklusive det av SJ presenterade förslaget.

Från Pågatåg Nordost styrgruppsmöte den 28 september2018-10-02T14:53:45+02:00

Från Pågatåg Nordost styrgruppsmöte den 18 maj

Riksdagsledamot Anders Åkesson (C),Trafikutskottet gästade styrgruppen för Pågatåg Nordost

      

Riksdagsledamot Anders Åkesson från Centerpartiet deltog via länk på dagens sammanträde. Anders är ledamot i Riksdagens Trafikutskott och Centerns talesperson i trafikfrågor.

Redovisades det pågående arbetet med den nationella planen för 2018-2029. Regeringens beslut har dröjt varför det är svårt att säga hur det slutliga utfallet blir. Beslut väntas inom kort.

I stället diskuterades sambandet mellan den nationella planen och Sverigeförhandlingens förslag om en ny höghastighetsbana.

Redovisades Centerns åsikt att en ny höghastighetsbana behövs men att finansieringen av denna får ej inkräkta på anlaget för den nationella planen då åtgärderna i den nationella planen är nödvändiga att genomföra för att bland annat rusta upp den befintliga järnvägen. Hänvisas till regeringens nyligen presenterade förslag till förhandling med övriga riksdagspartier.

Även om genomförandet av en ny stambanan kan försenas något får det ej dröja 70 år enligt Anders Åkesson.

Efter en gemensam diskussion tackade Lena Wallentheim för en mycket intressant redovisning och diskussion och poängterade att vi noggrant kommer att studera de kommande besluten om järnvägens framtid

D

Markarydsbanan, pågående arbete och hur vi går vidare

– Åtgärdsvalsstudien för Markarydsbanan, som skulle vara klar i december 2017, är på nytt försenad, nytt datum är slutet av maj 2018.

Förseningen av arbetet riskerar att även påverka övrigt arbete som berör Markarydsbanan.

Helena Rosenlind, Trafikverket redovisade det befintliga underlaget i studien, bland annat ett kort mötesspår i Knäred, flera trafikförslag och tidplanen för genomförande.

I den följande diskussionen framkom ett mycket starkt missnöje med den utdragna processen och den redovisade tidplanen för starten av trafiken. Det handlar om att förlänga en befintlig persontrafik på en bandel som idag trafikeras med ett godståg/dygn.

Det finns en mycket klart uttalad vilja i styrgruppen att skynda på ett genomförande baserat på något av de tidigare redovisade trafikförslagen som tagits fram.

– Laholms kommun, genom översiktsplanerare Linda Svedeberg, redovisades ett ambitiöst program för ortsutveckling på de föreslagna stationsorterna Knäred och Veinge. Lokalbefolkningen har engagerats i arbetet och fördjupade stationslösningar har gjorts tillsammans med regionen och Trafikverket.

– Den 13 mars redovisade Region Halland att de tre berörda regionernas trafikverksamheter har fått i uppdrag att ta fram ett förslag på ett mindre trafikutbud för en snabbare trafikstart.

Det arbetet pågår och ett alternativ med 8–9 turer i vardera riktningen med Pågatåg har redovisats med uppehåll i Knäred och möjlig trafikstart dec 2019 eller dec 2020. Trafikförslaget är möjligt enligt Trafikverket, men överenskommelse mellan regionerna saknas .

Vidare så har SJ inlämnat ett förslag till Region Skåne med direkttåg Hässleholm-Halmstad-Göteborg med stopp på mellanliggande stationer och med tre turer i vardera riktningen. Trafiken skulle genomföras i samverkan mellan SJ och de tre regionerna med bland annat

biljettsamverkan. Trafiken kan starta i december 2019 och skulle ge utrymme för att anlägga en ny station i Laholms kommun fram till trafikstarten. Denna trafiken skulle ge stora restidsförbättringar och skall ses om en del i den kommande pågatågstrafiken

Följande förslag till beslutsalternativ för regionerna redovisades

Pågatåg 8 turer/dag, ny station Knäred och /eller Veinge start dec.  2019.

Ett beslut med genomförande i tre steg.

– SJ 3 turer/dag Hässleholm-Göteborg dec. 2109

– Pågatåg 8 turer/dag som alt. 1 dec 2021

– Pågatåg 12 turer/dag inkl. mötesspår i Knäred dec. 2023

Styrgruppen uttalade att regionerna i samverkan med Trafikverket snabbt bör komma fram till ett ställningstagande för genomförande.

D

Nationell plan 2018-2029 och påverkan på Pågatåg Nordost.

Planeringschef Andreas Åkerlind, Trafikverket redovisade mycket kortfattat läget inför beslutet om den nationella planen 2018-2029.

Ledningsgruppen inbjöd Andreas Åkerlind till nästkommande möte för ledningsgruppen den 28 september för att lämna en fyllig redogörelse av den nationella planen och konsekvenserna för Pågatåg Nordost.

 

Från Pågatåg Nordost styrgruppsmöte den 18 maj2018-05-29T10:39:35+02:00

Från Pågatåg Nordost styrgruppsmöte den 9 februari

Riksdagsledamot Boriana Åberg (M), Trafikutskottet gästade styrgruppen för Pågatåg Nordost.

Boriana Åberg inledde med att presentera sig och redovisade därefter arbetet med den nya nationella infrastrukturplanen 2018-2029.

Konstaterades att det är många parter inblandade i arbetet och att det är regeringen som beslutar om planen och att riksdagen har beslutat om ramen.

Moderaternas inställning till förslaget till planen är att det är en bra satsning på utökat underhåll av järnvägen.

Däremot anser Moderaterna att en satsning på en höghastighetsbana är för dyr i förhållande till nyttan. En utbyggnad för ökad regional trafik och ökad kapacitet är välkommen, särskilt nämndes Hässleholm-Kristianstad och Alvesta – Växjö.

Satsningen på ett nytt signalsystem bör också avvakta till en större samstämmighet om utbygganden i våra grannländer och övriga Europa är klar.

Markarydsbanan, pågående arbete och hur vi går vidare.

”man är överens om slutmålet,
men vägen dit?”

Mats Améen, Trivector redovisade ett kompletterande förslag med trafikstart i december 2018.

Förslaget baseras på att utnyttja befintliga Öresundstågsresurser i Halmstad och Hässleholm och möjliggöra ett utbud av 5 turer/dag i vardera riktningen. Därigenom skapas transportmöjligheter mellan nordöstra Skåne/Blekinge och västkusten och samtidigt upparbetas underlaget för resandet inför den kommande satsningen på timmestrafik.

Inga infrastrukturinsatser behövs och kapaciteten i Halmstad C påverkas ej.

Förslaget möjliggör också uppehåll i Veinge och Knäred när stationerna är klara.

Förslaget ingår som första delen i ett samlat ställningstagande för timmestrafik på Markarydsbanan.

Brev från Kristianstad och Hässleholms kommuner om en snabb trafikstart.

Förhandlingsman

Det är många parter som berörs av tågtrafiken mellan Hässleholm-Markaryd-Halmstad.

Styrgruppen ställde sig bakom förslaget att de tre regionerna skulle utse en särskild förhandlingsman för att underlätta ett snabbt ställningstagande till trafik på Markarydsbanan.

Från Pågatåg Nordost styrgruppsmöte den 9 februari2018-02-13T11:11:08+01:00
Till toppen