Nationella planen 2018 – 2029

Peter Olander,Trafikverket redovisade den av regeringen beslutade nationella planen för 2018-2029.Redovisningen koncentrerades på det område som berör Pågatåg Nordost.
Flera viktiga investeringar i järnvägen ingår i planen för att öka kapaciteten.
Nytillkomna större objekt är tex Sydostlänken Älmhult-Olofström-Karlshamn. Det viktiga objektet, 2 nya spår Lund-Hässleholm, ligger sent i planperioden vilket är klart bekymmersamt för att kunna hantera den ökande trafiken. Det gäller även fullföljandet av sista delen av dubbelspårutbyggnaden till Helsingborgs C.

Två viktiga objekt saknas i den nationella planen ,även om Växjö – Alvesta utpekas som en brist som skall analyseras.
-dubbelspår Hässleholm – Kristianstad

-dubbelspår Alvesta – Växjö
Diskuterades vikten av att ständigt påtala behovet av förstärkt kapacitet på dessa bandelar. Mindre åtgärder genomförs nu i form av förlängda mötesspår.
Redovisades förslag att

-initiera fortsatta insatser på upp till 100 mkr med hjälp av Trafikverkets potter, tex. fortsatta förlängningar av befintliga mötesspår.

-ta fram väl underbyggda förslag till utbyggnad av dubbelspår i samverkan med regionerna och Trafikverket för att säkerställa en utbyggnad i nästa planperiod som beslutas 2022,

Styrgruppen beslöt att ge Patrik Sterky,Kreera i uppdrag att ta fram förslag till studier enligt redovisningen.

Markarydsbanan, pågående arbete och hur vi går vidare

+ Åtgärdsvalsstudien för Markarydsbanan, som skulle vara klar i december 2017, förväntades att slutredovisas på dagens möte. Tyvärr är den inte avslutad.

+ Laholms kommun, genom Annica Pålsson, redovisade det pågående arbetet med de nya stationerna i Knäred och Veinge. Arbetet fortskrider med förankringar i kommunen. Viktigt att åtgärdsvalastudien för Markarydsbanan blir färdig
+ Den 13 mars redovisade Region Halland att de tre berörda regionernas trafikverksamheter har fått i uppdrag att ta fram ett förslag på ett mindre trafikutbud för en snabbare trafikstart.

Arbetet med förslaget till en snabbare start fortskrider mellan de tre länstrafikverksamheterna, även om inget förslag ännu redovisats.

+ SJ har inlämnat ett förslag till Region Skåne med direkttåg Hässleholm-Halmstad-Göteborg med stopp på mellanliggande stationer och med tre turer i vardera riktningen.

Petter Essén och Thomas Weibull ,SJ redovisade förslaget med följande innehåll
-resandeunderlaget från nordöstra Skåne/Blekinge och västkusten/Göteborg,
-förslag till samverkan med regionerna och
-driftsekonomin.

Trafiken skall ses som ett komplement till den planerade pågatågstrafiken och skulle avsevärt förkorta restiderna i de aktuella relationerna. Möjlig trafikstart december 2019.

Styrgruppen beslöt att sammankalla till ett möte mellan de tre regionerna och berörda kommuner för att diskutera alternativen till en snabbare trafikstart inklusive det av SJ presenterade förslaget.