Konsekvens- och bristanalys på banorna i Pågatåg Nordost

Pågatåg Nordost har tillsammans med kommunerna tagit fram en studie som redovisar den planerade trafikökningen och jämfört med Trafikverkets förslag till Infrastrukturplan för 2022-2033.

Trots en stor anslagsökning som Riksdagen har beslutat om så finns det ett mycket litet utrymme för nya satsningar

Satsningar som blir klara innan 2033

Fram till 2033 ger Trafikverkets förslag endast möjlighet till ny pågatågstrafik mellan Markaryd-Halmstad. Det är en förlängning från Hässleholm-Markaryd som blir möjlig genom att ett mötesspår byggs i Knäred tillsammans med en ny station. Vidare så kommer ett förlängt mötesspår att byggas mellan Klippan och Hyllstofta som innebär en ökad säkerhet för dagens trafik mellan Helsingborg och Hässleholm.

Övriga satsningar blir klara efter 2033.

Allvarligast är att satsningarna på dubbelspår mellan Hässleholm -Kristianstad och Växsjö-Alvesta inte finns med i planen fram till 2033. Dessa sträckor är de mest trafikerade enkelspårbanorna i landet.

Slutsatserna från vår konsekvensstudie visar på mycket allvarliga effekter för tågtrafiken.-stor risk för undanträngning av befintlig Pågatågs och Krösatågstrafik, framför allt på Södra stambanan men även Skånebanan delen Helsingborg-Hässleholm på grund av ökad godstrafik och fler fjärrtåg. En effekt av öppnandet av Fehmarn bältförbindelsen 2029.

-att utbyggnaden av dubbelspår Hässleholm-Kristianstad och Växjö-Alvesta inte ingår innebär att två effektiva lås etableras för utökad pendeltågstrafik i hela området.

-utbygganden av två nya spår Lund-Hässleholm är viktig men skapar en kraftig obalans i tågsystemet. Satsningen ger utrymme till ökad lokal och regionaltrafik men när tågen kommer till Hässleholm och Alvesta blir det stopp då trafiken inte kan gå vidare till Kristianstad/Blekinge respektive Växjö/Kalmar.

-En bättre balans i utbyggnaden behövs där man ser effekten på helheten. Samordningen av utbyggnaden av de två nya spåren med befintliga spår mellan Lund-Hässleholm behöver förbättras så att kapaciteten för lokal/regional trafiken optimeras tillsamman med godstrafiken och fjärrtrafiken.

-Utrymme för utbyggnaden av dubbelspår Hässleholm-Kristianstad och Växjö-Alvesta enligt de överenskommelser om medfinansiering som har träffats mellan Trafikverket och kommunerna/regionerna måste skapas för att få en balanserad utbyggnad.

-använd trimmningsåtgärder för att skapa bättre kapacitet på Södra stambanan, det behövs även efter en utbyggnad av Lund-Hässleholm. Gäller även andra banor där mindre satsningar kan få stora effekter.


Klicka på bilden för att se analysen

Konsekvens- och bristanalys på banorna i Pågatåg Nordost2022-01-11T10:59:30+01:00

Från Pågatåg Nordosts styrgruppsmöte den 28 maj

Framtidens infrastruktur-regeringens proposition för 2022-2033

En kortfattad redovisning av regeringens proposition.


Klicka på bilden för att se proposition

Handlingsplan2021/Prioriteringar/Regionsamverkan syd

Regionsamverkan syd,6 regioner i samverkan, har nyligen beslutat om prioriteringen av objekt som bör finnas med i den kommande infrastrukturplanen 2022-2033.


Martin Risberg, Region Skåne redovisar den beslutade prioriteringen.


Klicka på bilden för att se dokument

Beslutade objekt fullföljs

-två nya spår Lund-Hässleholm

-Halmstad C ombyggnad

Tillkommande objekt som prioriteras

-dubbelspår Hässleholm-Kristianstad

-dubbelspår Alvesta-Växjö

-ny järnväg Sölvesborg-Karlshamn

-Älmhults bangård

-Markarydsbanan, mötesspår Knäred

Brister som behöver åtgärdas i viktiga stråk

-Markarydsbanan

-Skånebanan delen Helsingborg-Hässleholm

-Södra stambanan norr Hässleholm

-Blekinge kustbanan


Klicka på bilden för att se dokument

Tågstrategi 2040/ Region Skåne

Region Skåne har i vår beslutat om tågstrategin fram till 2040.


Carl Björklund, Skånetrafiken redovisar Tågstrategin.


Klicka på bilden för att se dokument

Tågstrategin redovisar den tågtrafik som Skånetrafiken behöver köra för att uppnå marknadsandelar och andra mål som Region Skåne har. Den är också ett viktigt underlag för dialog med Trafikverket och Regeringen för utökad kapacitet i järnvägsnätet.

2025
Tågstrategin visar på trafik på Markarydsbanan till Halmstad även om Trafikverket har aviserat förseningar.
Vidare planeras ett införande av system 3,ett nytt kapacitetsstarkt tågalternativ.

2030
Utökad pågatågstrafik Hässleholm söderut.

2035
Utökad trafik Hässleholm-Kristianstad
Utökad pågatågstrafik Hässleholm-Helsingborg.
Utökad trafik Hässleholm – Lund/Malmö beroende på ny banan Hässleholm – Lund.

2040
Utökad trafik Kristianstad-Bromölla.
Nya snabba turer Hässleholm-Helsingborg.

Risk för kapacitetsbrister finns då investeringarna i järnvägen inte räcker till för planerade satsningar.

I efterföljande diskussion framhåller Höör att det finns alvarliga brister i trafiklösningarna efter att en ny bana Lund-Hässleholm etablerats. Kompletterande förslag behöver tas fram.
Helsingborg framhåller att Skånebanan, delen Helsingborg-Hässleholm,
ej har lyfts fram som en allvarlig brist i systemet och därigenom inte prioriteras av Trafikverket.
Vidare konstateras att även om Tågstrategin fokusera på Skåne så är det mycket viktigt att trafiken till gränsregionerna också utökas i motsvarande takt och omfattning. Regiongränsen får inte bli ett hinder för resenärerna.


Klicka på bilden för att se dokument

Pågående arbete

Markarydsbanan

Redovisades det pågående arbetet med att förlänga trafiken på Markarydsbanan från Markaryd till Halmstad. Enligt Trafikverkets senaste redovisning är trafikstart möjlig 2027!
Förslag om tidigare start med varannantimmestrafik och ny station i Veinge har förts fram av Laholms kommun som ett först steg, följt av en mötesstation i Knäred och timmestrafik.
Markaryd menar att det är viktig att en sådan beställning förs fram av Region Halland till Trafikverket.

En järnvägsplan skall tas fram för mötesstationen i Knäred,beräknad kostnad 12 mkr! Medfinansieras av kommunen, regionen och Trafikverket.

Helene Andersson, ordförande i Tillväxtutskottet Region Halland skall bjudas in till nästa möte.

Skånebanan

En upprustning av delen Åstorp – Hässleholm till 160 km/t har planerats och beslutats sedan början av 2000 – talet. Av olika anledningar har projektet ej genomförts.
Efter möte med Trafikverket framkom det att upprustningen preliminärt blir klar december 2030. Diskussioner om ett snabbare genomförande pågår.

Krösatågen – bättre trafik

Förslaget för att förbättra trafiken med Krösatåg mellan Växjö och Hässleholm som Pågatåg Nordost tagit fram i samverkan med kommunerna, har redovisats och överlämnats till regionerna.

Lund – Hässleholm / ny bana

Ny bana planeras mellan Lund och Hässleholm. Invändningar mot Trafikverkets förslag har förts fram av kommunerna. Nu skall ett kompletterande arbete mellan Region Skåne och kommunerna påbörjas för att beskriva effekterna av olika alternativa lösningar och finna en bättre samsyn mellan parterna.

Från Pågatåg Nordosts styrgruppsmöte den 28 maj2021-06-02T14:38:40+02:00

Från Pågatåg Nordosts styrgruppsmöte den 26 mars 2021

Nyheter inför Infrastrukturplanen 2022


Klicka på bilden för att se presentationen

Aktuellt från den nationella nivån/Riksdagsledamot Emma Berginger


Riksdagsledamot Emma Berginger som sitter i Trafikutskottet, redovisade det pågående arbete men den kommande infrastrukturplanen. Diskussioner mellan partierna pågår. Målsättningen är att redovisa ett förslag den 8 april. En försening innebär att det blir svårt för riksdagen att fatta beslut innan sommaren.

Behovet av ökade investeringar i infrastrukturen är stort, speciellt i järnvägen. Även om det kommande förslaget i april inte berör enskilda objekt är det av stort intresse att höra våra prioriteringar.

Redovisningen följdes av en livlig diskussion.

Aktuellt från den regional nivån/Regionrådet Sven Sunesson


Regionrådet Sven Sunesson är ordförande i infrastrukturgruppen i Regionsamverkan syd, en samverkan mellan 6 regioner i södra Sverige.

Redovisades det pågående arbetet för att ställa samman prioriterade objekt som skall fastställas senare i Regionsamverkan syd och därefter hos samtliga regioner.

Detta bildar underlag för den fortsatta påverkan som skall resultera i regeringens beslut om en ny infrastrukturplan under 2022.

En viktig princip är att beslutade och påbörjade objekt skall fullföljas, därefter kan ett antal nya objekt tillkomma. Vidare föreslås att nya stambanor finansieras utanför ordinarie budget samt satsa på trimningsåtgärder.


Klicka på bilden för att se presentationen

Pågående arbete

Markarydsbanan


Erling Cronqvist,kommunalråd Laholms kommnun


Klicka på bilden för att se presentationen

Redovisades det pågående arbetet med att förlänga trafiken på Markarydsbanan från Markaryd till Halmstad. Enligt Trafikverkets senaste redovisning är trafikstart möjlig 2027! Tidigare planerades för trafik- start 2023.

Diskussioner om en tidigare trafikstart pågår. Trafikverket har fått i uppgift att försöka hitta snabbare lösningar, alternativt är att starta varannan-timmestrafik med en ny station i Veinge i väntan på att Knäred station och mötesspår blir klart. Detta alternativ är möjligt att starta med nuvarande infrastruktur. Nya möten kommer att ske under april/maj.

Skånebanan


Klicka på bilden för att se presentationen


Klicka på bilden för att se presentationen

En upprustning av delen Åstorp – Hässleholm till 160 km/t har planerats och beslutats sedan början av 2000–talet. Av olika anledningar har projektet ej genomförts.
Berörda kommuner och Region Skåne skrev därför ett brev till GD Lena Erixon för att få tillstånd ett möte och klara ut det försenade projektet.
Resultatet blev ett möte med regionchefen Lennart Andersson, där det framkom att upprustningen preliminärt blir klar december 2030. Konstateras att trots att den finns medel och att beslut har fattats så kan det dröja 30 år innan det genomförs. Diskussioner om ett snabbare genom- förande pågår. Det försenade projektet har också inneburit att Skånetra- fiken utfört ersättningstrafik med buss helt i onödan på grund av dålig planering.

Krösatågen-bättre trafik


Klicka på bilden för att se presentationen

Vi har tillsammans med berörda kommuner tidigare tagit fram ett för- slag för att förbättra trafiken med Krösatåg mellan Växjö och Hässle- holm. Ytterligare underlag har nu framkommit som kommer att redovisas av kommunerna vid kommande överläggningar med regionerna.

Växjö -Alvesta dubbelspår


Klicka på bilden för att se presentationen

Diskussioner pågår mellan Trafikverket och berörda kommuner samt Region Kronoberg om finansieringsförslag för att påbörja dubbelspårs- utbyggnaden mellan Växjö och Alvesta. Ett nytt sjukhus planeras vid järnvägen.

Hässleholm-Kristianstad dubbelspår

Ett avtalsförslag har arbetats fram av Trafikverket, Region Skåne samt Hässleholms och Kristianstads kommuner om utbyggnad av dubbelspår mellan Hässleholm och Kristianstad.

Förslaget berör finansieringen av utbyggnaden. Total kostnad beräknas till 1,9 miljarder kr. Medfinansiering av Region Skåne med 500 mkr och 25 mkr vardera för kommunerna. Förutsättningen är att objektet finns med i den kommande infraplanen.

Klicka på bilden för att se presentationen

Från Pågatåg Nordosts styrgruppsmöte den 26 mars 20212021-04-09T11:52:33+02:00
Till toppen