Nyheter inför Infrastrukturplanen 2022


Klicka på bilden för att se presentationen

Aktuellt från den nationella nivån/Riksdagsledamot Emma Berginger


Riksdagsledamot Emma Berginger som sitter i Trafikutskottet, redovisade det pågående arbete men den kommande infrastrukturplanen. Diskussioner mellan partierna pågår. Målsättningen är att redovisa ett förslag den 8 april. En försening innebär att det blir svårt för riksdagen att fatta beslut innan sommaren.

Behovet av ökade investeringar i infrastrukturen är stort, speciellt i järnvägen. Även om det kommande förslaget i april inte berör enskilda objekt är det av stort intresse att höra våra prioriteringar.

Redovisningen följdes av en livlig diskussion.

Aktuellt från den regional nivån/Regionrådet Sven Sunesson


Regionrådet Sven Sunesson är ordförande i infrastrukturgruppen i Regionsamverkan syd, en samverkan mellan 6 regioner i södra Sverige.

Redovisades det pågående arbetet för att ställa samman prioriterade objekt som skall fastställas senare i Regionsamverkan syd och därefter hos samtliga regioner.

Detta bildar underlag för den fortsatta påverkan som skall resultera i regeringens beslut om en ny infrastrukturplan under 2022.

En viktig princip är att beslutade och påbörjade objekt skall fullföljas, därefter kan ett antal nya objekt tillkomma. Vidare föreslås att nya stambanor finansieras utanför ordinarie budget samt satsa på trimningsåtgärder.


Klicka på bilden för att se presentationen

Pågående arbete

Markarydsbanan


Erling Cronqvist,kommunalråd Laholms kommnun


Klicka på bilden för att se presentationen

Redovisades det pågående arbetet med att förlänga trafiken på Markarydsbanan från Markaryd till Halmstad. Enligt Trafikverkets senaste redovisning är trafikstart möjlig 2027! Tidigare planerades för trafik- start 2023.

Diskussioner om en tidigare trafikstart pågår. Trafikverket har fått i uppgift att försöka hitta snabbare lösningar, alternativt är att starta varannan-timmestrafik med en ny station i Veinge i väntan på att Knäred station och mötesspår blir klart. Detta alternativ är möjligt att starta med nuvarande infrastruktur. Nya möten kommer att ske under april/maj.

Skånebanan


Klicka på bilden för att se presentationen


Klicka på bilden för att se presentationen

En upprustning av delen Åstorp – Hässleholm till 160 km/t har planerats och beslutats sedan början av 2000–talet. Av olika anledningar har projektet ej genomförts.
Berörda kommuner och Region Skåne skrev därför ett brev till GD Lena Erixon för att få tillstånd ett möte och klara ut det försenade projektet.
Resultatet blev ett möte med regionchefen Lennart Andersson, där det framkom att upprustningen preliminärt blir klar december 2030. Konstateras att trots att den finns medel och att beslut har fattats så kan det dröja 30 år innan det genomförs. Diskussioner om ett snabbare genom- förande pågår. Det försenade projektet har också inneburit att Skånetra- fiken utfört ersättningstrafik med buss helt i onödan på grund av dålig planering.

Krösatågen-bättre trafik


Klicka på bilden för att se presentationen

Vi har tillsammans med berörda kommuner tidigare tagit fram ett för- slag för att förbättra trafiken med Krösatåg mellan Växjö och Hässle- holm. Ytterligare underlag har nu framkommit som kommer att redovisas av kommunerna vid kommande överläggningar med regionerna.

Växjö -Alvesta dubbelspår


Klicka på bilden för att se presentationen

Diskussioner pågår mellan Trafikverket och berörda kommuner samt Region Kronoberg om finansieringsförslag för att påbörja dubbelspårs- utbyggnaden mellan Växjö och Alvesta. Ett nytt sjukhus planeras vid järnvägen.

Hässleholm-Kristianstad dubbelspår

Ett avtalsförslag har arbetats fram av Trafikverket, Region Skåne samt Hässleholms och Kristianstads kommuner om utbyggnad av dubbelspår mellan Hässleholm och Kristianstad.

Förslaget berör finansieringen av utbyggnaden. Total kostnad beräknas till 1,9 miljarder kr. Medfinansiering av Region Skåne med 500 mkr och 25 mkr vardera för kommunerna. Förutsättningen är att objektet finns med i den kommande infraplanen.

Klicka på bilden för att se presentationen