Framtidens infrastruktur-regeringens proposition för 2022-2033

En kortfattad redovisning av regeringens proposition.


Klicka på bilden för att se proposition

Handlingsplan2021/Prioriteringar/Regionsamverkan syd

Regionsamverkan syd,6 regioner i samverkan, har nyligen beslutat om prioriteringen av objekt som bör finnas med i den kommande infrastrukturplanen 2022-2033.


Martin Risberg, Region Skåne redovisar den beslutade prioriteringen.


Klicka på bilden för att se dokument

Beslutade objekt fullföljs

-två nya spår Lund-Hässleholm

-Halmstad C ombyggnad

Tillkommande objekt som prioriteras

-dubbelspår Hässleholm-Kristianstad

-dubbelspår Alvesta-Växjö

-ny järnväg Sölvesborg-Karlshamn

-Älmhults bangård

-Markarydsbanan, mötesspår Knäred

Brister som behöver åtgärdas i viktiga stråk

-Markarydsbanan

-Skånebanan delen Helsingborg-Hässleholm

-Södra stambanan norr Hässleholm

-Blekinge kustbanan


Klicka på bilden för att se dokument

Tågstrategi 2040/ Region Skåne

Region Skåne har i vår beslutat om tågstrategin fram till 2040.


Carl Björklund, Skånetrafiken redovisar Tågstrategin.


Klicka på bilden för att se dokument

Tågstrategin redovisar den tågtrafik som Skånetrafiken behöver köra för att uppnå marknadsandelar och andra mål som Region Skåne har. Den är också ett viktigt underlag för dialog med Trafikverket och Regeringen för utökad kapacitet i järnvägsnätet.

2025
Tågstrategin visar på trafik på Markarydsbanan till Halmstad även om Trafikverket har aviserat förseningar.
Vidare planeras ett införande av system 3,ett nytt kapacitetsstarkt tågalternativ.

2030
Utökad pågatågstrafik Hässleholm söderut.

2035
Utökad trafik Hässleholm-Kristianstad
Utökad pågatågstrafik Hässleholm-Helsingborg.
Utökad trafik Hässleholm – Lund/Malmö beroende på ny banan Hässleholm – Lund.

2040
Utökad trafik Kristianstad-Bromölla.
Nya snabba turer Hässleholm-Helsingborg.

Risk för kapacitetsbrister finns då investeringarna i järnvägen inte räcker till för planerade satsningar.

I efterföljande diskussion framhåller Höör att det finns alvarliga brister i trafiklösningarna efter att en ny bana Lund-Hässleholm etablerats. Kompletterande förslag behöver tas fram.
Helsingborg framhåller att Skånebanan, delen Helsingborg-Hässleholm,
ej har lyfts fram som en allvarlig brist i systemet och därigenom inte prioriteras av Trafikverket.
Vidare konstateras att även om Tågstrategin fokusera på Skåne så är det mycket viktigt att trafiken till gränsregionerna också utökas i motsvarande takt och omfattning. Regiongränsen får inte bli ett hinder för resenärerna.


Klicka på bilden för att se dokument

Pågående arbete

Markarydsbanan

Redovisades det pågående arbetet med att förlänga trafiken på Markarydsbanan från Markaryd till Halmstad. Enligt Trafikverkets senaste redovisning är trafikstart möjlig 2027!
Förslag om tidigare start med varannantimmestrafik och ny station i Veinge har förts fram av Laholms kommun som ett först steg, följt av en mötesstation i Knäred och timmestrafik.
Markaryd menar att det är viktig att en sådan beställning förs fram av Region Halland till Trafikverket.

En järnvägsplan skall tas fram för mötesstationen i Knäred,beräknad kostnad 12 mkr! Medfinansieras av kommunen, regionen och Trafikverket.

Helene Andersson, ordförande i Tillväxtutskottet Region Halland skall bjudas in till nästa möte.

Skånebanan

En upprustning av delen Åstorp – Hässleholm till 160 km/t har planerats och beslutats sedan början av 2000 – talet. Av olika anledningar har projektet ej genomförts.
Efter möte med Trafikverket framkom det att upprustningen preliminärt blir klar december 2030. Diskussioner om ett snabbare genomförande pågår.

Krösatågen – bättre trafik

Förslaget för att förbättra trafiken med Krösatåg mellan Växjö och Hässleholm som Pågatåg Nordost tagit fram i samverkan med kommunerna, har redovisats och överlämnats till regionerna.

Lund – Hässleholm / ny bana

Ny bana planeras mellan Lund och Hässleholm. Invändningar mot Trafikverkets förslag har förts fram av kommunerna. Nu skall ett kompletterande arbete mellan Region Skåne och kommunerna påbörjas för att beskriva effekterna av olika alternativa lösningar och finna en bättre samsyn mellan parterna.