Markarydsbanan-utformning av nya stationer i Veinge och Knäred/tidsplaner, trafikstart

Kommunalrådet Erling Cronqvist och Niklas Wilsson, Laholms kommun redovisar ett omfattande arbete för ortsutvecklingen i de nya stationsorterna Knäred och Veinge.

Konstateras att bara tågstopp ger ingen ortsutveckling. Satsningar på kompletterande investeringar i cykel- och gångstråk ingår tillsammans med satsningar på framtida bostadsbyggande.

Förslag på attraktiva stationsutformningar på orterna har också tagits fram i samverkan med Trafikverket.


Klicka på bilden för att se presentationen


Klicka på bilden för att se programmet


Klicka på bilden för att se programmet

Jan Törnell,Region Halland redovisade regionens målbild för Markarydsbanan med en attraktiv tågtrafik med avgång varje timme. Arbetet fortsätter inklusive tecknade av medfinansierings-och genomförandeavtal. Trafikverket har en betydande roll i arbetet.

Region Halland har utryckt oro över att åtgärder riskera flyttas fram i tid. Medel till investeringar på Markarydsbanan finns med i gällande och kommande infrastrukturplan.

Regionen verkar för att starten av persontrafiken skall komma till stånd. så snart som möjligt.


Klicka på bilden för att se redovisningen

Förslag till bättre tågtrafik Krösatåg Hässleholm-Växjö

Pågatåg nordost har tillsammans med Hässleholm, Osby och Älmhult kommuner beslutat genomföra en studie för att utveckla Krösatågstrafiken mellan Hässleholm och Växjö.

Mats Améen, Trivector redovisar resultatet av studien.


Klicka på bilden för att se redovisningen

Vikten av avgångar på fasta minutalt och timmestrafik för ökat resande slås fast.

Alla Skånes 75 järnvägsstationer har minst timmestrafik utom,
Bjärnum, Vittsjö (Markarydsbanan),
Fjälkinge (Blekinge Kustbanan)
Ballingslöv, Hästveda, Killeberg (Krösatåg Hässleholm-Växjö).

Orter med motsvarande resandeunderlag i Skåne har haft en kraftigare resandeökning än ovanstående orter som har lägre trafikutbud.

Det finns ett tydligt samband mellan turutbud och resande.

Förslag till förbättringar för Krösatågen Hässleholm-Växjö

-Timmestrafik med takttidtabell bör eftersträvas för att få stort resande och effektivt trafikupplägg
-Dimensionerade tid för fordonsparken är vardagar mellan kl. 6-9 och 15-18.I låg – och mellantrafik finns alltid fordon att tillgå
-En viktig effekt av utbyggd krösatågstrafik är att kommunhuvudorterna, Hässleholm, Osby, Älmhult, Alvesta, Växjö, binds ihop med 2 tåg i timmen hela dagen. (Krösatåg plus Öresundståg)
– Ett första steg är införande av fasta minuttal på befintliga turer.
-Därefter kan fler turer sättas in för att uppnå timmestrafik.
Efter diskussion beslutar styrgruppen att de fem berörda kommunerna gemensamt skall skicka in förslaget till förbättrad trafik till Region Skåne och Region Kronoberg.

Ny infrastrukturplan – inriktningsunderlag från Trafikverket 30 oktober.

Redovisas inledande Trafikverkets inriktningsunderlag för en ny infrastrukturplan. Utgångspunkten är gällande infrastrukturplan samt en ram på +/- 20%.

Trafikverket konstaterar att
-behovet av reinvesteringar är mycket stort och kommer att ta ytterligare medel i anspråk
-befintliga projekt i gällande plan kommer att ta en mycket stor andel av investeringarna i kommande plan för genomförande,det gäller bland annat de tre beslutande etapperna av ny stambanan.
-det kommer att finnas mycket små möjligheter att rymma nya projekt även i alternativet + 20%.


Klicka på bilden för att se underlaget

Inspel från

PO Löfberg Växjö kommun

-slutför projekt i befintlig plan
-ny stambana skall finansieras utanför kommande plan
-ökade ramar för planen
-dubbelspår Alvesta-Växjö

Andreas Ekberg Helsingborg stad

-Redovisar utgångpunkter och underlag,Skånebilden mfl.
-bygg färdigt Västkustbanan till Helsingborg
-betonar knutpunkternas betydelse för en attraktiv kollektivtrafik
-gör klart det som beslutats,tex Skånebanan


Klicka på bilden för att se redovisningen

Richard Heingard Hässleholm kommun

-Hässleholms C, en viktig knutpunkt även för den nya stambanan
-gör färdigt satsningen på Skånebanan
-dubbelspår Hässleholm-Kristianstad

Martin Risberg,Region Skåne

-grunddokument,Skånebilden 2015,Positionspapper 2017
-4 spår Lund C- Hässleholm
-Helsingborg C – Maria ,dubbelspår
-Hässleholm-Kristianstad,dubbelspår
-Ökad kapacitet E6 Vellinge-Helsingborg
-Klartecken för brukarfinansierad H-H förbindelse


Klicka på bilden för att se redovisningen

Mötestider 2021

– 26 mars
– 28 maj
– 8 oktober
– 10 december

Kl. 10-12 Hässleholm/alternativt digitalt