Trafiken i Pågatåg Nordost har nu kommit igång och utvecklats positivt. Det är nu dags att gå vidare och se möjligheter till ytterligare förbättringar av trafiken. En ny nationell infrastrukturplan skall tas fram nu och beslutas 2018. Region Skåne skall under 2016 ta fram en ny tågstrategi för 2050. Nya höghastighetsbanor diskuteras.

På uppdrag av Pågatåg Nordost har Mats Améen,Trivector fått i uppdrag att göra en idéstudie avseende smärre förbättringsåtgärder och effektiviseringar av tågtrafiken på banorna som strålar ut från Hässleholm. Tidsperspektivet är kort till medellångt. Utgångspunkten är nuvarande trafiksystem och infrastruktur samt de infrastrukturåtgärder som ligger med i befintliga investeringsplaner (t o m 2025). För att få ett attraktivt och effektivt trafikupplägg bygger det på principlösningar som fungerar för hela trafiksystemet (inte bara varje bana för sig) och med takttidtabeller (fasta minuttal) på alla linjer. Målstandarden är minst timmestrafik.

Robusta trafikupplägg har eftersträvats. De har utformats för att ge så stor nytta som möjligt inom givna infrastrukturramar. I ett första skede har prövats hur trafiken kan förbättras med nuvarande infrastruktur eller med smärre trimningsåtgärder. I ett andra skede föreslås större förbättringar, vilket kräver mer omfattande infrastrukturåtgärder, t ex nya mötes- spår eller partiella dubbelspår.

För att öka kapaciteten på enkelspår föreslås i första hand signalåtgärder, hastighetshöjningar mm. Krävs ännu mer kapacitet föreslås nya mötesspår.