Riksdagsledamot Elin Gustafsson (S), ledamot i Trafikutskottet gästade styrgruppen

Elin gav inledningsvis bild av sin bakgrund som uppfödd i Alvesta, studier i Växjö och bosatt i Lund och därmed väl insatt i de regionala problemställningarna. Elin är nytillträdd ledamot i Trafikutskottet.

Vidare redovisades regeringens satsningar på järnvägen med ett nyinrättat departement för infrastruktur och satsningarna i den nya infraplanen på 700 miljarder kronor varav en stor del gäller järnvägen. Det innebär satsningar på mer underhåll och ökad kapacitet på järnvägen. Arbetet med ökad godstrafik på järnvägen och sjöfarten lyftes också fram.

Därefter var det en livlig diskussion på mötet om aktuella frågeställningar.

Här redovisas några av frågeställningarna. Konstaterades att diskussion om finansiering av nya stambanor mellan riksdagspartierna ej inletts och att oklarhet råder om flera partier inställning till frågan.
Togs också upp frågan om att staten skall inse att trafiken ej stannar vid landsgränsen, en fråga som är särskilt tydlig i Skåne med förbindelser till Danmark och inom 10 år till Tyskland.

Stationsutbyggnaden är ofta åsidosatt i utbyggnadsplanerna, behöver lyftas fram på ett starkare sätt.

Vidare diskuterades fokusen på stora satsningar som ofta sker, fördes fram att viktiga effekter för trafiklösningar ofta kan ske med mindre insatser på mindre än 100 miljoner kronor. Det är insatser som Trafikverket kan göra utan stora planeringar. Detta är en relativt ny regel i den nya infraplanen och det konstaterades att det fortfarande råder osäkerhet om hur regelverket fungerar. Exempel på sådana satsningar redovisades av Pågatåg Nordost.

När det gäller underhållet framfördes vikten av att Trafikverket får en långsiktig ram för att genomföra den nödvändiga upprustningen.

Elin avtackades för en mycket informativ diskussion.

Skånebanan

Redovisades det brev som skickats tillsammans med den nyligen presenterade studien, till alla berörda kommunstyrelser, Region Skåne, Trafikverket och Regionsamverkan Syd.

Klicka bilden för att läsa utskicket.

Alvesta – Växjö

Redovisades att Pågatåg Nordost i samverkan med Växjö kommun, Alvesta kommun och Region Kronoberg gett Patrik Sterky, Kreera i uppdrag att genomföra en studie.
I rapporten skall anges kraven på banan Växjö-Alvesta för att tillgodose kommunernas tillväxtplaner, bland annat ett nytt sjukhus i Räppeområdet, och krav på fler stationer.

Effekter på infrastrukturen och tänkbara trafiklösning skall studeras i rapporten.

Rapport beräknas redovisas på nästa möte i styrgruppen den 29 november

Markarydsbanan

Redovisades Avsiktsförklaringen mellan Region Halland, Laholms kommun och Trafikverket som nu godkänts av samtliga parter.

Enligt Region Halland så skall nu Trafikverket ta fram ett medfinansieringavtal.
För att inte tappa farten så har Region Halland avsatt resurser för att starta arbetet med anläggstekniska krav för Veinge och Knäred och därmed påskynda processen.

Därefter kommer ett genomförandeavtal mellan parterna att tas fram som bland annat berör stationsområdena.

Anpassning av Halmstad C med mindre åtgärder för att möjliggöra utökad trafik genomförs 2020.

Region Halland anger också att man vill starta trafiken så snart som möjligt. Dock finns ännu ingen fastställd tidplan.

Klicka på bilden nedan för att läsa pdf.