Växjö-Alvesta, samhällsutveckling, nya stationer och dubbelspår

Klicka på bilden för att se redovisningen.

Alvesta och Växjö planerar nu för att gemensamt samhällsutveckla stråket Alvesta – Växjö längs Kust till kustbanan med ett betydande antal nya bostadsområden och verksamhetsområden. Totalt planeras för ca 7 000–10 000 bostäder. I samband med denna samhällsutveckling planeras tre nya stationer längs sträckan Alvesta – Växjö. En lokalisering av det nya sjukhuset i Växjö planeras vid en av de nya stationerna.

Patrik Sterky, Kreera redovisar en rapport som finansieras av Region Kronoberg, Växjö och Alvesta kommuner. Rapporten skall ligga till grund för arbetet med en pågående Åtgärdsvalsstudien på sträckan, samt inför den kommande infrastrukturplanen 2022.

Slutsats: För att möjliggöra den stadsutveckling som Alvesta och Växjö planerar, regional trafikkoppling till nya sjukhuset och för att lösa de kapacitetsproblem som finns på sträckan krävs det att Alvesta – Växjö byggs ut till dubbelspår och att en ny plattform för vändande lokaltåg i Alvesta byggs.

För den fortsatta hållbara samhällsutvecklingen krävs även ett industrispår (stickspår) till VEAB, Brände Udde.

Markarydsbanan

Pågående arbete Region Halland/Trafikverket.

-Åtgärdsvalsstudien Markarydsbanan – klar

-Avsiktsförklaring Region Halland/Laholm/Trafikverket – klar

Nu pågår arbetet med att ta fram ett medfinansieringavtal för Knäred mellan Trafikverket/Regionen/Laholms kommun samt för Veinge mellan Trafikverket/Laholms kommun. Avsiktsförklaringen är detaljerad och ger ett bra underlag för detta arbetet. Trafikverket har även påbörjat att ta fram de tekniska kraven för de bägge stationerna. Målet är att ta fram ett förslag under våren.

För Halmstad C pågår arbete med en Åtgärdsvalsstudie för en fortsatt kapacitetsförstärkning samtidigt kommer signalsystemet att uppgraderas under sommaren 2020 för att möjliggöra trafik på Markarydsbanan.

Styrgruppen anser att en avstämning bör ske i närtid mellan de 5 berörda kommunerna och de tre regionerna för att underlätta genomförandet av trafik på Markarydsbanan.